فرهنگی تربیتی
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

 

تربيت، به گستردگي دامنه فرهنگ، ابعاد و ساخت هاي گوناگونی دارد و از پیچیدگی‌ های ویژه‌ای برخوردار است. از اين رو، جامعة المصطفي بنا بر رسالت ذاتي خود، تعليم را در كنار تربيت قرار داده و اهداف متعددي در این زمینه ترسيم نموده است كه از مهم‌ترين آن ها مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1. پرورش جامع و متوازن دانش‌پژوهان در ابعاد گوناگون علمي، اخلاقي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي با بهره گيري از فرهنگ اصيل اسلامي؛
2. ارتقاي بينش معنوي و فرهنگي و رشد ارزش هاي اسلامي دانش‌پژوهان؛
3. تجهيز دانش‌پژوهان به مهارتهاي جدید بشري در زمينه هاي فرهنگي و ارتباطي، با استفاده از هنر، ادبيات، آموزش هاي كاربردي و فعاليت هاي جمعي و ملیتي؛
4. توانمندسازي دانش‌پژوهان در تعامل مناسب با چالش هاي دنياي كنوني.