کاردانی
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

سرفصل رشته‌های مصوب کاردانی

طول دوره‌ى كاردانی حداقل دو و حداكثر سه سال تحصيلى و نظام آموزشى آن واحدى است؛ هر نيم سال تحصيلى شامل 16 هفته آموزش كامل است و زمان تدريس هر واحد نظرى، عملى و كارورزى به ترتيب: يك، دو و سه ساعت در هفته مى باشد. دستورالعمل ثبت نام يا انتخاب واحد، حذف و اضافه و ديگر مقررات آموزش تابع آيين نامه‌ى آموزشى مصوب شوراى عالى برنامه‌ريزى است.

·         رشته تكنولوژي آموزشي

http://miu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=833

تعریف:

تکنولوژی آموزشی عبارت است از آگاهی و مهارت های علمی که شمال روش سیستماتیک طراحی، اجرا و ارزشیابی کل فرایند تدریس و یادگیری بر مبنای هدفهای مخصوص و بر اساس پژوهش در یادگیری، با در نظر گرفتن توام و امکانات انسانی و مادی است.

اهمّيّت و ضرورت:

تربیت کاردان تکنولوژی آموزشی در مؤسسات آموزشی که آگاهی و مهارت‌های علمی و عملی در زمینه فرایند تدریس و یادگیری را دارا باشند و بتواند توامان از منابع و امکانات انسانی و مادی جهت تغییر رفتار استفاده نمایند، از ضروریات است.

 

طول دوره و شكل نظام:

مطابق با نظام آموزشهای علمی ـ کاربردی طول دوره کاردانی پودمانی علمی ـ کاربردی حداقل 3 سال بوده که در قالب 67 الی 72 واحد درسی تنظیم شده است. بگونه‌ای که هر واحد نظری 16 ساعت، هر واحد آزمایشگاهی 32 ساعت، هر واحد کارگاهی معادل 48 ساعت و کارآموزی معادل 120 ساعت است.

دروس آزمایشگاهی و کارگاهی که بصورت یک واحدی (مستقل) ارائه می‌گردد می‌تواند به تربیت 48 و 64 ساعت باشد.

 

تعداد و نوع واحدهاى درسى:

تعداد كلّ واحدهاى درسى در دوره ى كاردانى معارف اسلامى 98 واحد به شرح زير است:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

پایه

10

144

48

192

   

2

مهارتهای تدریس

11

144

64

208

   

3

تعلیم و تربیت

9

144

-

144

   

4

برنامه ریزی درسی

8

128

-

12

   

5

تولید و طراحی مواد و برنامه ‌آموزشی

10

128

80

208

   

6

اصول تولید و بهره برداری از مواد آموزشی

10

112

112

224

   

7

کاروزی

2

-

240

240

   

8

عمومی

11

160

32

192

   
 

جمع کل

71

960

576

1420

   
 

 

نقش و توانايى:

بایگانی، حفاظت و بهره برداری مناسب از تجهیزات سمعی و بصری

اداره کتابخانه‌ها و مراکز مواد درسی

کمک در تهیه و تنظیم محتوا برای رسانه‌های آموزشی

بکار اندازی رسانه‌های آموزشی جهت اداره کلاسها، سالنهای سخنرانی و نظایر آنها

شناخت و کشف مسائل آموزشی

کمک به معلمان در طراحی ارزشیابی پیشرفته تحصیلی شاگرادن

پودمان پایه:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

روان‌شناسی عمومی

3

48

-

48

 

 

2

جامعه شناسی عمومی

3

48

-

48

 

 

3

آمار توصیفی

2

32

-

32

 

 

4

مبانی کامپیوتر

2

16

48

64

 

 

 

جمع کل

10

144

48

192

 

 

 

 

 پودمان مهارتهای تدریس سنجش تحصیلی:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

سنجش و اندازه گیری

3

32

32

64

روش های آماری

 

2

روشها و فنون تدریس

3

48

-

48

 

 

3

مبانی ارتباط انسانی

2

32

-

32

 

 

4

تکنولوژی آموزشی

3

32

32

64

 

 

 

جمع کل

11

144

64

208

 

 

 

 

 پودمان تعلیم و تربیت:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

روان‌ شناسی 2

2

-

32

-

 

روان‌شناسی عمومی

2

فلسفه آموزشی و پرورش

2

32

-

32

   

3

آموزش و پرورش ابتدایی

3

48

-

48

   

4

جامعه شناسی ارتباطی

2

32

-

32

 

مبانی ارتباط انسانی

 

جمع کل

9

144

-

144

   
 

 

 پودمان برنامه ریزی درسی:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

برنامه‌ریزی درسی ابتدایی

2

32

-

32

مقدمات برنامه‌ریزی درسی و آموزشی

 

2

روان‌شناسی یادگیری

2

32

-

32

 

 

3

اصول برنامه‌ریزی و تحلیل محتوا

2

32

-

32

 

 

4

مقدمات برنامه ریزی آموزشی ودرسی

2

32

-

32

 

 

 

جمع کل

8

128

-

128

 

 

 

 

پودمان تولید و طراحی مواد برنامه آموزشی:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

طراحی آموزشی

3

32

32

64

 

 

2

اصول طراحی پیامهای آموزشی

2

32

-

32

 

 

3

تولید مواد آموزشی

3

32

48

80

 

 

4

اصول عکاسی

2

32

-

32

 

 

 

جمع کل

10

128

80

208

 

 

 

 

پودمان تولید و بهره‌برداری از مواد آموزشی:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

شیوه‌های ساخت و بکارگیری وسایل کمک آموزشی و بازی

2

16

48

64

 

 

2

کاربرد کامپیوتر در تکنولوژی آموزشی

3

32

32

64

 

 

3

آشنایی با مراکز آموزشی

3

32

32

64

 

 

4

آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری

2

32

-

32

 

 

 

جمع کل

10

112

112

224

 

 

 

 

 پودمان کارورزی:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

کارورزی

2

-

240

240

 

 

 

جمع کل

2

-

240

240

 

 

 

 

 پودمان دوره عمومی:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

ادبیات فارسی

3

48

-

48

 

 

2

معارف اسلامی (1)

2

32

-

32

 

 

3

اخلاق و تربیت اسلامی

2

32

-

32

 

 

4

زبان خارجی

3

48

-

48

 

 

5

تربیت بدنی (1)

1

-

32

32

 

 

6

جمعیت و تنظیم خانواده

1

16

-

16

 

 

 

جمع کل

12

160

32

192

 

 

 

 

 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات