پیام ریاست
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 


جامعه المصطفي (ص) ‌افتخار دارد كه آغوش خويش را به روي شما و همه دانشوران و دانش دوستان مي گشايد و شمائي از فعاليت هاي معنويت خواهانه و بشر دوستانه خود را تقديم نمايد .در عصر بازگشت بشريت به معنويت و ارزش هاي دين مدارانه رسالت بزرگي بر دوش نهادهاي آموزشي و پژوهشي دين مدار قرار دارد، بازسازي تمدن فاخر اسلامي حلقه مكمل اين جريان بزرگ انساني و الهي است و جامعه الصطفي(ص)، كه به نام زيبا و دلرباي خاتم پيامبران و پيشواي پاكان زينت يافته است، به خود مي بالد كه دركنار نهادهاي بزرگ و فراگير علمي و ديني، رابط انديشه الهي و توحيدي و معارف اسلامي و انساني و آموزه هاي قرآني و نبوي و علوي و در راستاي پاسخ گويي به نياز هاي بشر امروز، همه تلاش خود را به كار گرفته است و از همه  شما براي گسترش آشنايي متقابل و هم انديشي  و هم افزائي فرهنگي و معنوي دعوت به عمل مي آورد و دست همه حق مداران و مهرورزان به حقيقت و فضيلت و دانش را مي فشارد.


saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات