شورايي
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

 

ساختار شورایی 

ساختار شورایی جامعة المصطفی، از تعداد شمار زیادی شورا و کمیسیون تخصصی وابسته به شورای جامعه تشکیل شده است. این شوراها و کمیسیون­ ها، به منزله بازوان کارشناسی و تخصصی جامعة المصطفی بوده و توان بهره­ مندی از خرد جمعی و اندیشه خبرگان و کارشناسان را فراهم می­ آورند. 

این شورا ها و کمیسیون­ های تخصصی عبارت­ اند از:

1. آموزشی؛

2. پژوهشي ؛

3. فرهنگي - تربيتي ؛

4. ارتباطات و بین­ الملل؛

5. منابع انساني؛

6. اداري مالي؛

7. راهبردي؛

8. نظارت و بررسي؛

9. عمران؛

10. برنامه و بودجه؛

11. امور طلاب و خانواده­ ها؛

12. حقوقي؛

13. معاملات؛

14. معماري اسلامي؛

15. مذاهب اسلامي؛

16. ساختار و تشكيلات؛

17. فن آوري اطلاعات.؛

 

 

 

 

 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات