تاريخ اهل بيت (ع)
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف

تاريخ اهل بيت((عليهم السلام)) يكى از رشته هاى تخصّصى تاريخ اسلام در دوره كارشناسى ارشد است كه به بررسى تاريخ اهل بيت((عليهم السلام)) درگذر تاريخ در ابعاد مختلف آن(سياسى، اجتماعى، فرهنگى و...) در جهان اسلام مى پردازد.

اهداف

- تبيين روشمند و علمى شناخت اهل بيت((عليهم السلام)) در طول تاريخ اسلام؛

- دفاع از اهل بيت((عليهم السلام)) در بعد تاريخى در مقابل شبهات؛

- بررسى تحوّلات تاريخ اهل بيت((عليهم السلام)) به منظور تشخيص حقايق؛

- ارايه ى زمينه ها و علل پيدايى، رشد و سقوط دولت هاى شيعه در طول تاريخ؛

- آشنايى با پراكندگى جغرافيايى اهل بيت((عليهم السلام)) در طول تاريخ به منظور تشخيص زمينه هاى مناسب براى بهره بردارى؛

اهمّيت و ضرورت:

ـ از ميان امت هاى مسلمان، سرگذشت شيعيان اهمّيت در خورى دارد؛ زيرا از يك سو با تاريخ پيامبر و اهل بيت او (عليهم السلام) گروه خورده ائمه (عليهم السلام) آگاهى يافته و از سوى ديگر ضمن آشنايى با حكومت ها، فرقه ها و دانشمندان شيعى و درك بهترى از وضعيت شيعيان حاصل شده، در نتيجه برنامه ريزى و آسيب شناسى مناسب ترى صورت خواهد گرفت. علاوه بر اين، دانش پژوهان گرد آمده در جامعه المصطفي (ص) العالميه از كشورها و سرزمين هاى مختلف جهان اسلام مى باشند شناخت تاريخ اهل بيت (عليهم السلام) براى آن ها ضرورت بيشترى دارد.

طول و شكل دوره

ـ طول دوره ى كارشناسى ارشد تاريخ اهل بيت (عليهم السلام) حدّاكثر 5 ترم مى باشد.

ـ نظام درسى، واحدى است.

ـ هر واحد درسى نظرى برابر با 16 ساعت مى باشد كه در قالب يك نيم سال 16 هفته اى ارايه مى گردد.

ـ هر واحد درسى عملى حدّاقل برابر 32 ساعت مى باشد.

تعداد واحدهاى درسى

تعداد كل واحدهاى درسى دوره ى كارشناسى ارشد تاريخ اهل بيت (عليهم السلام) 64 واحد مى باشد. بخش عمده ى واحدها، نظرى است و با تكيه بر پژوهش، در ضمن آموزش ارايه مى گردد. واحدهاى اين دوره تحت 2 عنوان كه:

الف) دروس جبرانى ب) دروس تخصّصى مطابق جدول زير طبقه بندى شده است:

محورهاي دروس

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس جبرانی

32

2

دروس تخصصی

28

3

پایان نامه

4

 

جمع كل

64

 

نقش و توانايى

دانش آموختگان اين رشته با توانايى كه از مطالعات تاريخى به دست مى آورند، قادر خواهند بود، هم چون پژوهشگرى توانا در عرصه ى داخلى و خارجى بدرخشند و در مراكز علمى مفيد واقع شوند و هم چنين مى توانند پس از طى دوره كارشناسى ارشد ادامه ى تحصيل داده و نقش مؤثرترى در نشر و اعتلاى فرهنگ و تمدّن شيعى و شناساندن آن به جوامع مختلف ايفا كنند و در تحقق اهداف ذكر شده سودمند باشند.

عناوين درسي:‌

الف) دروس جبرانى رشته ى تاريخ اهل بيت(عليهم السلام)

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

فلسفه‌ی تاریخ

2

32

32

-

 

با توجه به نگرش قرآنی

2

امام شناسی

2

32

32

-

 

با توجه به شبهات

3

چامعه شناسی تاریخی

2

32

32

-

جامعه شناسی

 

4

تاریخ مذاهب اسلامی

2

32

32

-

 

با نگاه فقهی

5

رجال و درایه و کاربرد آن در تاریخ

2

32

32

-

   

6

فقه (1)

3

48

48

-

فقه (1)

 

7

فقه (2)

2

32

32

-

فقه (2)

 

8

فقه (3)

2

32

32

-

   

9

اصول فقه

3

48

48

-

   

10

روش تحقیق

2

48

16

32

   

11

فلسفه اسلامی (1)

2

32

32

-

 

*

12

فلسفه اسلامی (2)

2

32

32

-

فلسفه اسلامی (1)

*

13

ادبیات عرب (1)

2

32

32

-

 

*

14

ادبیات عرب (2)

2

32

32

-

ادبیات عرب (1)

*

15

روان شناسی

1

16

16

-

 

*

16

جامعه شناسی

1

16

16

-

 

*

17

جفرافیایی جهان اسلام

2

32

32

-

اطلاعات سیاسی

*

18

تفسیر قرآن

2

32

32

-

 

*

19

نقد تفکر اجتماعی غرب

2

32

32

-

 

*

20

مدیریت آموزشی و فرهنگی

1

16

16

-

 

*

21

شیوه‌های تبلیغ

1

16

16

-

 

*

22

علوم سیاسی

2

32

32

-

 

*

23

تعلیم و تربیت اسلامی

2

32

32

-

 

*

24

نیاز‌های منطقه‌ای

2

32

32

-

کلام تطبیقی(1 و 2)

*

25

کلام تطبیقی (1)

2

32

32

-

 

*

26

کلام تطبیقی (2)

2

32

32

-

کلام تطبیقی (1)

*

 

جمع واحد

50

816

784

32

   
 

تذكر:

1ـ دروسى كه ستاره ندارد الزامى است.

2ـ عناوينى كه باستاره مشخص شده براى دانش پژوهان اختيارى است كه بايد 10 واحد از آنها را انتخاب و بگذرانند.

3ـ گروه هاى آموزشى مى توانند در صورت ضرورت، دروسى را براى همه يا برخى دانش پژوهان الزامى نمايند.

4ـ گروه هاى آموزشى مى توانند تا سقف 6 واحد دروس پيشنياز زبان پيش بينى و اجرا نمايند.

ب) دروس تخصّصى رشته ى تاريخ اهل بيت(عليهم السلام)

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

تاریخ پیامبر (ص)

2

32

32

-

   

2

تاریخ اهل بیت (ع) (1)

2

32

32

-

   

3

تاریخ اهل بیت (ع) (2)

2

32

32

-

تاریخ اهل بیت (ع) (1)

 

4

تاریخ اهل بیت (ع) (3)

2

32

32

-

تاریخ اهل بیت (ع) (2)

 

5

تاریخ اهل بیت (ع) (4)

2

32

32

-

تاریخ اهل بیت(ع) (3)

 

6

تاریخ اهل بیت (ع) (5)

2

32

32

-

تاریخ اهل بیت (ع) (4)

 

7

تاریخ اهل بیت (ع) (6)

2

32

32

-

تاریخ اهل بیت (ع) (5)

 

8

متون تخصصی

2

32

32

-

   

9

زبان تخصصی (1)

2

32

32

-

   

10

زبان تخصصی (2)

2

32

32

-

زبان تخصصی (1)

 

11

روش پژوهش در تاریخ و سیره ائمه (ع)

2

32

32

-

   

12

مأخد شناسی ائمه (ع)

2

48

16

32

   

13

ائمه (ع) در آثار اندیشمندان غیر شیعی

2

32

32

-

   

14

فرقه‌های شیعی

2

32

32

-

   

15

پایان نامه

4

-

-

64

   
 

جمع واحد

32

464

432

96

   
 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات