تاريخ تشيع
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف

تاريخ تشيّع يكى از رشته هاى تخصّصى تاريخ اسلام در دوره كارشناسى ارشد است كه به بررسى تاريخ تشيّع درگذر تاريخ در ابعاد مختلف آن (سياسى، اجتماعى، فرهنگى و...) در جهان اسلام مى پردازد.

اهداف

1ـ تبيين روشمند و علمى تشيّع به عنوان يكى از مهم ترين و مؤثرترين فرق اسلامى در طول تاريخ اسلام؛

2ـ دفاع از تشيّع در بعد تاريخى در مقابل شبهات؛

3ـ بررسى تحوّلات تاريخ تشيّع به منظور تشخيص حقايق؛

4ـ ارائه زمينه ها و علل پيدايى، رشد و سقوط دولت هاى شيعه در طول تاريخ؛

5ـ آشنايى با پراكندگى جغرافيايى تشيّع در طول تاريخ به منظور تشخيص زمينه هاى مناسب براى بهره بردارى؛

6ـ ارائه نقش تمدّنى شيعه.

اهمّيت و ضرورت

ـ از ميان امت هاى مسلمان، سرگذشت شيعيان اهمّيت در خورى دارد؛ زيرا از يك سو به تاريخ ائمه(:) آگاهى يافته و از سوى ديگر با حكومت ها، فرقه ها و دانشمندان شيعى آشنا خواهيم شد و درك بهترى از وضعيت شيعيان خواهيم داشت، در نتيجه برنامه ريزى و آسيب شناسى مناسب ترى صورت خواهد گرفت. علاوه بر اين دانش پژوهان گرد آمده در جامعه المصطفي (ص) العالميه از كشورها و سرزمين هاى مختلف جهان اسلام مى باشند و اين مسئله ضرورت شناخت تاريخ تشيّع را براى آن ها دو چندان مى كند.

طول و شكل دوره

ـ طول دوره ى كارشناسى ارشد تاريخ تشيّع حدّاكثر 5 ترم مى باشد.

ـ نظام درسى، واحدى است.

ـ هر واحد درسى نظرى برابر با 16 ساعت مى باشد كه در قالب يك نيم سال 16 هفته اى ارايه مى گردد.

ـ هر واحد درسى عملى حداقل برابر 32 ساعت مى باشد.

تعداد واحدهاى درسى

تعداد كل واحدهاى درسى دوره ى كارشناسى ارشد تاريخ تشيّع 64 واحد مى باشد. بخش عمده ى واحدها، نظرى است و با تكيه بر پژوهش، در ضمن آموزش ارايه مى گردد. واحدهاى اين دوره تحت دو عنوان كه عبارتند از:

1ـ دروس جبرانى 2ـ دروس تخصّصى مطابق جدول زير طبقه بندى شده است.

محورهاي دروس

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس جبرانی

32

2

دروس تخصصی

28

3

پایان نامه

4

جمع كل

64

 

نقش و توانايى

ـ دانش آموختگان اين رشته با توانايى كه از مطالعات تاريخى به دست مى آورند، قادر خواهند بود، هم چون پژوهشگرى توانا در عرصه داخلى و خارجى بدرخشند و در مراكز علمى مفيد واقع شوند و نيز مى توانند پس از طى دوره كارشناسى ارشد ادامه تحصيل داده و نقش مؤثرى در نشر و اعتلاى فرهنگ و تمدّن شيعى و شناساندن آن به جوامع مختلف ايفا نمايند و در تحقق اهداف ذكر شده سودمند باشند.

عناوين درسي :‌

الف) دروس جبرانى رشته ى تاريخ معاصر

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

فلسفه‌ی تاریخ

2

32

32

-

   

2

امام شناسی

2

32

32

-

   

3

جامعه شناسی تاریخی

2

32

32

-

جامعه شناسی

 

4

تاریخ مذاهب اسلامی

2

32

32

-

   

5

رجال‌ودرایه وکاربرد آن‌در تاریخ

2

32

32

-

   

6

فقه (1)

3

48

48

-

   

7

فقه (2)

2

32

32

-

فقه (1)

 

8

فقه (3)

2

32

32

-

فقه (2)

 

9

اصول فقه

3

48

48

-

   

10

روش تحقیق

2

48

16

32

   

11

فلسفه‌اسلامی(1)

2

32

32

-

   

12

فلسفه اسلامی(2)

2

32

32

-

فلسفه‌اسلامی(1)

 

13

ادبیات عرب(1)

2

32

32

-

   

14

ادبیات عرب(2)

2

32

32

-

ادبیات عرب(2)

 

15

روان شناسی

1

16

16

-

   

16

جامعه شناسی

1

16

16

-

   

17

جغرافیای جهان اسلام

2

32

32

-

اطلاعات سیاسی

 

18

تفسیر قرآن

2

32

32

-

   

19

نقد تفکر اجتماعی غرب

2

32

32

-

   

20

مدیریت‌آموزشی‌و فرهنگی

1

16

16

-

   

21

شیوه‌های تبلیغ

1

16

16

-

   

22

علوم سیاسی

2

32

32

-

   

23

تعلیم و تربیت‌اسلامی

2

32

32

-

   

24

نیاز‌های منطقه‌ای

2

32

32

-

کلام تطبیقی(1و2)

 

25

کلام تطبیقی(1)

2

32

32

-

   

26

کلام تطبیقی(2)

2

32

32

-

کلام تطبیقی(1)

 
 

جمع کل

50

816

784

32

   
 

تذكر:

1ـ دروسى كه ستاره ندارد الزامى است.

2ـ عناوينى كه باستاره مشخص شده براى دانش پژوهان اختيارى است كه بايد10 واحد از آن ها را انتخاب و بگذرانند.

3ـ گروه هاى آموزشى مى تواننددر صورت ضرورت، دروسى را براى همه يا برخى از دانش پژوهان الزامى نمايند.

4ـ گروه هاى آموزشى مى توانند تا سقف 6 واحد دروس پيشنياز زبان پيش بينى و اجرا نمايند.

الف) دروس تخصصى رشته ى تاريخ معاصر

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

فرقه‌های شیعی

2

32

32

-

   

2

دولت‌های شیعی

2

32

32

-

   

3

متون تخصصی

2

48

16

32

   

4

مراکز تشیع

2

32

32

-

   

5

زبان تخصصی(1)

2

32

32

-

زبان عمومی

 

6

زبان تخصصی(2)

2

32

32

-

زبان تخصصی(1)

 

7

تشیع در آثار مستشرقان

2

32

32

-

   

8

تاریخ حوزه‌ها و مرجعیت شیعی

2

32

32

-

   

9

شیعه و تمدن اسلامی

2

32

32

-

   

10

تاریخ نگاری تشیع

2

48

16

32

   

11

شناخت مآخد تاریخ تشیع

2

48

16

32

   

12

دانشمندان شیعی و مهم‌ترین آقار علمی مکتوب

2

32

32

-

   

13

شیعه در جهان امروز

2

32

32

-

   

14

تاریخ اندیشه سیاسی شیعه

2

32

32

-

   

15

پایان نامه

4

128

-

128

   
 

جمع کل

32

608

416

192

   
 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات