تاريخ تمدن اسلامي
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف:

تاريخ تمدّن اسلامى يكى از رشته هاى تخصّصى دوره ى كارشناسى ارشد است كه به بررسى عصر طلايى تمدّن اسلامى درگذر تاريخ مى پردازد. فراگيران اين دوره علاوه بر يادگيرى دروس معارف اسلامى، با دروس تخصّصى رشته تاريخ تمدّن اسلامى آشنا شده و پس از گذراندن و موفقيت در دوره، دانشنامه كارشناسى ارشد رشته مربوط را اخذ مى كنند.

اهداف:

- شناخت ريشه هاى تاريخى تمدّن اسلامى؛

- شناخت عوامل تأثيرگذار بر تمدّن اسلامى؛

- شناخت تحوّلات فكرى فرهنگى در تمدّن اسلامى؛

- شناخت علل انحطاط تمدّن اسلامى.

اهمّيت و ضرورت:

مسلمانان در دوره اى از تاريخ در اوج شكوفايى و پيشرفت علمى و تمدّنى بوده اند. عدّه اى از مورخان آن دوره را به «عصر طلايى» نام گذارى نموده اند. اين توسعه صنعتى در آن روزگار توسط بيگانگان و استعمارگران، به انحطاط نزديك شد. شناخت اين تمدّن و آسيب زدايى از تحوّلات تمدّنى كشورهاى اسلامى داراى پيامدهاى مثبتى است كه در بازگشت به خويشتن و اصالت مكتب اسلام در بين متفكران مسلمان كمك خواهد كرد.

طول و شكل دوره:

ـ طول دوره ى كارشناسى ارشد تاريخ تمدّن حدّاكثر 5 ترم مى باشد.

ـ نظام درسى، واحدى است.

ـ هر واحد درسى نظرى برابر با 16 ساعت مى باشد كه در قالب يك نيم سال 16 هفته اى ارايه مى گردد.

ـ هر واحد درسى عملى حدّاقل برابر 32 ساعت مى باشد.

تعداد واحدهاى درسى

تعداد كل واحدهاى درسى دوره ى كارشناسى ارشد تاريخ تمدّن اسلامى 64 واحد مى باشد. بخش عمده ى واحدها، نظرى است و با تكيه بر پژوهش، در ضمن آموزش ارايه مى گردد. واحدهاى اين دوره تحت دو عنوان كه عبارتند از:

1ـ دروس جبرانى 2ـ دروس تخصّصى مطابق جدول زير طبقه بندى شده است.

محورهاي دروس

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس جبرانی

32

2

دروس تخصصی

28

3

پایان نامه

4

 

جمع كل

64

 

نقش و توانايى

دانش آموختگان اين رشته با توانايى كه از مطالعات تاريخى به دست مى آورند، قادر خواهند بود، هم چون پژوهشگرى توانا در عرصه ى داخلى و خارجى بدرخشند و در مراكز علمى مفيد واقع شوند و نيز مى توانند پس از طى دوره ى كارشناسى ارشد ادامه تحصيل داده، نقش مؤثّرى در نشر و اعتلاى فرهنگ و تمدّن اسلامى و شناساندن آن به جوامع مختلف ايفا كنند و در تحقق اهداف ذكر شده سودمند باشند.

عناوين درسي :

الف) دروس جبرانى رشته تاريخ تمدّن اسلامى

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

فلسفه‌ی تاریخ

2

32

32

-

 

با توجه به نگرش قرآنی

2

امام شناسی

2

32

32

-

 

با توجه به شبهات

3

چامعه شناسی تاریخی

2

32

32

-

جامعه شناسی

 

4

تاریخ مذاهب اسلامی

2

32

32

-

 

با نگاه فقهی

5

رجال و درایه و کاربرد آن در تاریخ

2

32

32

-

   

6

فقه (1)

3

48

48

-

فقه (1)

 

7

فقه(2)

2

32

32

-

فقه(2)

 

8

فقه (3)

2

32

32

-

   

9

اصول فقه

3

48

48

-

   

10

روش تحقیق

2

48

16

32

   

11

فلسفه اسلامی (1)

2

32

32

-

 

*

12

فلسفه اسلامی (2)

2

32

32

-

فلسفه اسلامی(1)

*

13

ادبیات عرب (1)

2

32

32

-

 

*

14

ادبیات عرب (2)

2

32

32

-

ادبیات عرب(1)

*

15

روان شناسی

1

16

16

-

 

*

16

جامعه شناسی

1

16

16

-

 

*

17

جفرافیایی جهان اسلام

2

32

32

-

اطلاعات سیاسی

*

18

تفسیر قرآن

2

32

32

-

 

*

19

نقد تفکر اجتماعی غرب

2

32

32

-

 

*

20

مدیریت آموزشی و فرهنگی

1

16

16

-

 

*

21

شیوه‌های تبلیغ

1

16

16

-

 

*

22

علوم سیاسی

2

32

32

-

 

*

23

تعلیم و تربیت اسلامی

2

32

32

-

 

*

24

نیاز‌های منطقه‌ای

2

32

32

-

کلام تطبیقی(1،2)

*

25

کلام تطبیقی(1)

2

32

32

-

 

*

26

کلام تطبیقی(2)

2

32

32

-

کلام تطبیقی(1)

*

 

جمع واحد

50

816

784

32

   
 

تذكر:

1ـ دروسى كه علامت ستاره ندارد الزامى است.

2ـ عناوينى كه باعلامت ستاره مشخص شد،براى طلاب،اختيارى بودهولازم است10واحدازآن ها را انتخاب و بگذرانند.

3ـ گروه هاى آموزشى مى توانند در صورت ضرورت، دروسى را براى طلاب خاصى الزامى نمايند.

4ـ گروه هاى آموزشى مى توانند تا سقف 6 واحد دروس پيشنياز زبان پيش بينى و اجرا نمايند.

ب) دروس تخصّصى رشته تاريخ تمدّن اسلامى

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

متون تخصصی

2

32

32

-

 

متون عربی

2

زبان تخصصی (1)

2

32

32

-

زبان عمومی

 

3

زبان تخصصی (2)

2

32

32

-

زبان تخصصی (1)

 

4

تاریخ علوم (1)

2

32

32

-

 

علوم اسلامی

5

تاریخ علوم (2)

2

32

32

-

تاریخ علوم (1)

علوم دخیله

6

تاریخ فنون

2

32

32

-

   

7

تاریخ تشکیلات در اسلام

2

32

32

-

   

8

تقابل و تعامل تمدن ها

2

32

32

-

   

9

روش تحقیق در جغرافیای تاریخ اسلام

2

32

32

-

   

10

نقش تمدن و فرهنگ اسلامی در مغرب زمین و آثار مستشرقان

2

32

32

-

   

11

آسیب شناسی تمدن اسلامی

2

32

32

-

   

12

نهادهای آموزشی

2

32

32

-

   

13

شیعه و تمدن اسلامی

2

32

32

-

   

14

مأخذشناسی تمدن اسلامی

2

32

32

-

   

15

پایان نامه

4

-

-

64

   
 

جمع واحد

32

448

448

64

   
 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات