تفسير و علوم قرآن
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف:

دوره ى كارشناسى ارشد تفسير و علوم قرآن، دوره ى تخصّصى در اين رشته است كه طلبه به طور عميق دروس آن را مى شناسد و در پايان موفق به اخذ مدرك كارشناسى ارشد مى شود.

اهداف كلى دوره:

ـ تربيت مدرّس براى تدريس در مقطع كارشناسى حوزه ها و دانشگاه هاى خارج از كشور در زمينه ى تفسير و علوم قرآن؛

ـ تربيت پژوهشگر در رشته ى مربوط؛

ـ تربيت نيروهاى توانمند در زمينه ى تفسير و علوم قرآن؛

ـ تربيت طلاّب مستعد براى ورود به دوره ى دكتراى رشته ى مربوط.

اهداف و سياست هاى آموزشى:

ـ شكوفا شدن روح تحقيق در طلبه با اختصاص 30% زمان واحدها به كار تحقيقى در مباحث مربوط؛

ـ پرهيز از انبوه خوانى در كلاس ها؛

ـ ايجاد توانايى تأليف، تدريس و ترجمه در رشته ى مربوط؛

ـ ايجاد توانايى استفاده از متون تخصّصى رشته ى تفسير و علوم قرآن به زبان عربى و انگليسى (يا يك زبان خارجى معتبر)؛

ـ نهادينه كردن اخلاق و معنويات در طلاّب؛

ـ شناخت عميق، تحليلى و تطبيقى متون تفسير و علوم قرآن؛

ـ شناخت استدلالى تفسير و علوم قرآن؛

ـ ايجاد توانايى تبليغ معارف قرآن و سنّت با استفاده از منابع علمى مربوط؛

ـ ايجاد آمادگى و اشتياق براى ورود به مقطع دكترى؛

ـ شناخت نيمه استدلالى فقه و اصول در حد لزوم؛

ـ آشنايى با ديدگاهاى مستشرقان درباره ى تفسير و علوم قرآن و نقد و بررسى آن ها؛

ـ توانايى استفاده از تفسير قرآن در حدّ متوسط با توجّه به اصول و مبانى مربوط؛

ـ شناخت اجمالى معارف قرآن و اهل بيت: و توانايى استخراج موضوعى آن ها؛

ـ ابتناى نظام آموزشى بر مشاركت دانش پژوه.

طول و شكل دوره:

ـ تعداد واحدهاى اين دوره 32 واحد است كه 32 واحد نيز دروس جبرانى (يا دروس حوزوى و نيازهاى خاص) مى باشد كه در طول حدّاكثر پنج نيم سال تحصيلى ارائه مى شود. (در هر نيم سال حداكثر 14 واحد ارائه مى شود.)

ـ هر واحد درسى نظرى 16 ساعت و هر واحد درسى عملى 32 ساعت است.

ـ طلبه در پايان اين دوره، پايان نامه اى به ارزش 4 واحد ارايه مى دهد.

تعداد و نوع واحدهاى درسى

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوی

32

2

دروس عمومی

21

3

دروس مشترک

54

4

دروس تخصصی

60

جمع كل

167

 

اهمّيت و ضرورت:

از آنجا كه قرآن منبع اصلى دين اسلام و تأمين كننده ى نيازهاى دينى مسلمانان است و شناخت آن ها براى پژوهش و تدريس آموزه هاى اسلامى ضرورى مى باشد، لازم است رشته ى تفسير و علوم قرآن به صورت مستقل برگزار شود تا نياز جهان اسلام به مدرّس و پژوهشگر قرآنى تأمين شود.

نقش و توانايى:

دانش آموختگان اين رشته با تحليل و تحقيق در آن مى توانند پژوهشگر و مدرّس تفسير و علوم قرآن شوند و نقش مؤثرى در اعتلاى فرهنگ اصيل اسلامى و شناساندن آن به مردم جهان ايفا كنند و باكسب معلومات نسبى در دكتراى آن رشته ادامه ى تحصيل دهند و به اهداف برنامه ريزى تعميق بخشند.

عناوين درسي :‌

الف) دروس جبرانی:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

مفردات قرآن

2

48

16

32

   

2

نقد و بررسی ترجمه‌های قرآن

1

16

16

-

   

3

مبانی فهم و نقد حدیث

2

32

32

-

   

4

فنون ادبی و هنری قرآن

2

32

32

-

   

5

تفسیر موضوعی(2)

2

32

32

-

تفسیر ترتیبی (1)

امامت در قرآن به صورت تطبیقی

6

تفسیر موضوعی (3)

2

32

32

-

تفسیر ترتیبی (1)

 

7

تفسیر موضوعی(4)

1

16

16

-

تفسیر ترتیبی (2)

 

8

تفسیر ترتیبی(3)

2

32

32

-

تفسیر ترتیبی (2)

تفسیر عقلی تطبیقی

9

تفسیر ترتیبی (4)

2

32

32

-

تفسیر ترتیبی (3)

 

10

علوم قرآن (3)

2

32

32

-

علوم قرآن (2)

 

11

فقه (1)

3

48

48

-

   

12

فقه (2)

2

32

32

-

فقه (1)

 

13

فقه (3)

2

32

32

-

فقه (2)

 

14

اصول

3

48

48

-

   

15

فلسفه اسلامی (1)

2

32

32

-

   

16

فلسفه اسلامی (2)

2

32

32

-

فلسفه اسلامی (2)

 

17

ادبیات عرب(1)

2

32

32

-

   

18

ادبیات عرب(2)

2

32

32

-

فلسفه اسلامی (1)

 

19

روانشناسی

1

16

16

-

   

20

جامعه شناسی

1

16

16

-

   

21

جغرافیای جهان اسلام

2

32

32

-

   

22

تاریخ اسلام

2

32

32

-

   

23

نقد و تفکراجتماعی غرب

2

32

32

-

   

24

مدیریت آموزشی و فرهنگی

1

16

16

-

   

25

شیوه‌های تبلیغ در جهان معاصر

1

16

16

-

   

26

علوم سیاسی

2

32

32

-

   

27

تعلیم و تربیت اسلامی

2

32

32

-

   

28

کلام تطبیقی(1)

2

32

32

-

   

29

کلام تطبیقی(2)

2

32

32

-

کلام تطبیقی(1)

 

30

روش تحقیق

2

48

16

32

   

31

نیازهای منطقه‌ای

2

32

32

-

کلام تطبیقی(1و2)

 
 

جمع کل

58

1024

832

192

   
 

تذكر:

ـ گروه هاى آموزشى مى توانند در صورت ضرورت، دروسى را براى طلاّب خاصى الزامى كنند.

ـ گروه هاى آموزشى مى توانند تا سقف 6 واحد دروس پيشنياز زبان پيش بينى و اجرا نمايند.

ـ عناوينى كه با ستاره مشخص شده براى طلاّب اختيارى است كه بايد 14 واحد از آن ها را انتخاب و بگذرانند.

ب) دروس تخصّصى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

تفسیر ترتیبی(1)

2

48

16

32

   

2

تفسیر ترتیبی (2)

2

48

16

32

تفسیر ترتیبی (1)

 

3

فقه القرآن

2

32

32

-

تفسیر ترتیبی(1)

 

4

تفسیر موضوعی (1)

2

32

32

-

تفسیر ترتیبی (1)

 

5

روش تحقیق در علوم قرآن و تفسیر

1

32

-

32

نقد‌و‌بررسی‌روش‌ها‌ومکاتب تفسیری

 

6

نقد‌و‌بررسی‌روایات‌ تفسیری

2

48

16

32

نقد‌و‌بررسی‌روش‌ها‌ومکاتب تفسیری

 

7

قرآن و علوم بشری

2

32

32

-

نقد‌و‌بررسی‌روش‌ها‌ومکاتب تفسیری

 

8

نقد‌و‌بررسی‌روش‌ها‌ومکاتب تفسیری

2

32

32

-

   

9

قرآن و مستشرقان

2

32

32

-

   

10

قرآن و عهدین

2

32

32

-

تفسیر موضوعی (1)

 

11

علوم قرآن (1)

1

16

16

-

   

12

علوم قرآن (2)

2

32

32

-

علوم قرآن (1)

 

13

مباحث جدید دانش تفسیر

2

32

32

-

نقد‌و‌بررسی‌روش‌ها‌ومکاتب تفسیری

 

14

تفسیر آیات مشکل

2

32

32

-

تفسیر موضوعی (2)

 

15

زبان تخصصی

2

48

16

32

   

16

پایان نامه

4

128

-

128

   
 

جمع کل

32

656

368

288

     
                   
 

تذكر:دو واحد زبان پيش نياز زبان تخصصى گذرانده شود.

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات