علوم حديث
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف:

دوره ى كارشناسى ارشد علوم حديث، دوره ى تخصّصى در اين رشته است كه طلبه به طور عميق دروس آن را مى شناسد و در پايان موفق به اخذ مدرك كارشناسى ارشد مى شود.

اهداف كلى دوره:

ـ تربيت مدرّس براى تدريس در مقطع كارشناسى حوزه ها و دانشگاه هاى خارج از كشور در زمينه‌ى علوم حديث؛

ـ تربيت پژوهشگر در رشته ى مربوط؛

ـ تربيت نيروهاى توانمند در زمينه ى علوم حديث؛

ـ تربيت طلاّب مستعد براى ورود به دوره ى دكتراى رشته ى مربوط.

اهداف و سياست هاى آموزشى:

ـ شكوفا شدن روح تحقيق در طلبه با اختصاص 30% زمان واحدها به كار تحقيقى در مباحث مربوط؛

ـ پرهيز از انبوه خوانى در كلاس ها؛

ـ ايجاد توانايى تأليف، تدريس و ترجمه در رشته ى مربوط؛

ـ ايجاد توانايى استفاده ازمتون تخصّصى رشته ى علوم حديث به زبان عربى و انگليسى (يا يك زبان خارجى معتبر)؛

ـ نهادينه كردن اخلاق و معنويات در طلاّب؛

ـ شناخت عميق، تحليلى و تطبيقى متون علوم حديث؛

ـ شناخت استدلالى علوم حديث؛

ـ ايجاد توانايى تبليغ معارف قرآن و سنّت با استفاده از منابع علمى مربوط؛

ـ ايجاد آمادگى و اشتياق براى ورود به مقطع دكترى؛

ـ شناخت نيمه استدلالى فقه و اصول در حد لزوم؛

ـ آشنايى با ديدگاهاى مستشرقان درباره ى علوم حديث و نقد و بررسى آن ها؛

ـ توانايى استفاده از علوم حديث در حدّ متوسط با توجّه به اصول و مبانى مربوط؛

ـ شناخت اجمالى معارف قرآن و اهل بيت: و توانايى استخراج موضوعى آن ها؛

ـ ابتناى نظام آموزشى بر مشاركت دانش پژوه.

طول و شكل دوره:

ـ تعداد واحدهاى اين دوره 32 واحد است كه 32 واحد نيز دروس جبرانى (يا دروس حوزوى و نيازهاى خاص) مى باشد كه در طول حدّاكثر پنج نيم سال تحصيلى ارائه مى شود. (در هر نيم سال حداكثر 14 واحد ارائه مى شود.)

ـ هر واحد درسى نظرى 16 ساعت و هر واحد درسى عملى 32 ساعت است.

ـ طلبه در پايان اين دوره، پايان نامه اى به ارزش 4 واحد ارايه مى دهد.

تعداد و نوع واحدهاى درسى

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس جبرانی

32

2

دروس تخصصی

28

3

پایان نامه

4

جمع كل

64

 

اهمّيت و ضرورت:

از آنجا كه قرآن منبع اصلى دين اسلام و تأمين كننده ى نيازهاى دينى مسلمانان است و شناخت آن ها براى پژوهش و تدريس آموزه هاى اسلامى ضرورى مى باشد، لازم است رشته ى علوم حديث به صورت مستقل برگزار شود تا نياز جهان اسلام به مدرّس و پژوهشگر قرآنى تأمين شود.

نقش و توانايى:

دانش آموختگان اين رشته با تحليل و تحقيق در آن مى توانند پژوهشگر و مدرّس علوم حديث شوند و نقش مؤثرى در اعتلاى فرهنگ اصيل اسلامى و شناساندن آن به مردم جهان ايفا كنند و باكسب معلومات نسبى در دكتراى آن رشته ادامه ى تحصيل دهند و به اهداف برنامه ريزى تعميق بخشند.

عناوين درسي :‌

الف) دروس جبرانى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

آشنایی با نهج البلاغه

2

32

32

-

 

*

2

آشنایی با صحیفه سجادیه

2

32

32

-

 

*

3

فقه الحدیث (2)

2

48

16

32

فقه الحدیث(1)

 

4

فقه الحدیث(3)

2

48

16

32

فقه الحدیث(2)

 

5

جایگاه و حجیت حدیث

2

48

16

32

معیارهای نقدحدیث

 

6

بررسی غریب الحدیث

1

16

16

-

مبانی فهم حدیث

 

7

بررسی تطورمصطلح الحدیث

2

32

32

-

   

8

بررسی احادیث مشکل

1

16

16

-

مبانی فهم حدیث

تفسیر عقلی تطبیقی

9

بررسی احادیث متعارض

1

16

16

-

مبانی فهم حدیث

 

10

فقه (1)

3

48

48

-

   

11

فقه (2)

2

32

32

-

فقه (1)

 

12

فقه (3)

2

32

32

-

فقه (2)

 

13

اصول

3

48

48

-

   

14

فلسفه اسلامی (1)

2

32

32

-

 

*

15

فلسفه اسلامی (2)

2

32

32

-

فلسفه اسلامی (2)

*

16

ادبیات عرب(1)

2

64

-

64

 

*

17

ادبیات عرب(2)

2

64

-

64

ادبیات عرب

*

18

روانشناسی

1

16

16

-

 

*

19

جامعه شناسی

1

16

16

-

 

*

20

جغرافیای جهان اسلام

2

32

32

-

 

*

21

تاریخ اسلام

2

32

32

-

 

*

22

نقد و تفکراجتماعی غرب

2

32

32

-

 

*

23

مدیریت آموزشی و فرهنگی

1

16

16

-

 

*

24

شیوه‌های تبلیغ در جهان معاصر

1

16

16

-

 

*

25

علوم سیاسی

2

32

32

-

 

*

26

تعلیم و تربیت اسلامی

2

32

32

-

 

*

27

کلام تطبیقی(1)

2

32

32

-

 

*

28

کلام تطبیقی(2)

2

32

32

-

کلام تطبیقی(1)

*

29

روش تحقیق

2

48

16

32

 

*

30

نیازهای منطقه‌ای

2

32

32

-

 

*

 

جمع کل

55

1008

784

224

   
 

تذكّرات:

ـ گروه هاى آموزشى مى توانند در صورت ضرورت، دروسى را براى طلاّب خاصى الزامى كنند.

ـ گروه هاى آموزشى مى توانند تا سقف 6 واحد دروس پيشنياز زبان پيش بينى و اجرا نمايند.

ـ عناوينى كه با ستاره مشخّص شده براى طلاب اختيارى است كه بايد 12 واحد از آن ها را انتخاب و بگذرانند.

ب) دروس تخصّصى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

حدیث و مستشرقان

2

32

32

-

   

2

روش تحقیق در علوم حدیث

1

32

-

32

 

با تاکید بر روش پایان‌نامه نویسی

3

پژوهش‌های حدیثی در دوران معاصر

1

16

16

-

   

4

حدیث و علوم

2

32

32

-

 

با تاکید بر علوم بشری

5

حوزه‌هاومکاتب حدیثی

2

48

16

-

جایگاه و حجیت

با تاکید برآیات و روایات

6

بررسی تطبیقی روایات تفسیری فریقین

2

48

16

32

معیارهای نقد حدیث

با تاکید بر کتب اربعه و نقد صحاح سته

7

بررسی تطبیقی جوامع روایی فریقین

3

64

32

32

معیارهای نقدحدیث

به صورت تطبیقی عندالفریقین

8

بررسی پدیده جعل و احادیث موضوعه

3

64

32

32

   

9

معیارهای نقد حدیث

2

32

32

-

   

10

مبانی فهم و نقد حدیث

2

32

32

-

بررسی پدیده جعل و احادیث موضوعه

بررسی احادیث خداشناسی و پیامبر شناسی و امام شناسی با تاکید بر حفط حدیث

11

فقه الحدیث(1)

2

48

16

32

مبانی فهم حدیث

 

12

مبانی جرح و تعدیل

2

32

32

-

بررسی تطبیقی منابع رجالی فریقین

 

13

بررسی تطبیقی منابع رجالی فریقین

2

48

16

32

مبانی جرح و تعدیل

 

14

زبان تخصصی

2

48

16

32

   

15

پایان نامه

4

128

-

128

   
 

جمع کل

32

688

336

352

   
 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات