عرفان اسلامي
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف

دوره ى كارشناسى ارشد عرفان اسلامى، دوره ى تخصّصى است كه در طى آن طلبه به طور عميق با دروس آن آشنا شده و در پايان دوره، موفق به دريافت مدرك كارشناسى ارشد مى شود.

اهداف كلّى دوره

ـ تربيت مدرّس؛

ـ تربيت پژوهشگر در موضوعات عرفانى؛

ـ تربيت مبلّغ؛

تذكّر: مبلّغ به مفهوم ابلاغ كننده ى پيام دين است.

ـ تربيت طلاّب مستعد براى ورود به دوره ى دكترا.

اهداف و سياست هاى آموزشى

ـ شكوفا شدن روح تحقيق در دانش‌پژوهان (با اختصاص 30% از زمان واحدها به كار تحقيقى)؛

ـ شناخت تحليلى مباحث مربوط به عرفان؛

ـ ايجاد توانايى تأليف، تدريس و ترجمه در مباحث عرفانى؛

ـ ايجاد توانايى استفاده از متون تخصّصى عرفانى؛

ـ تخصيص حداقل 50% واحدها را به دروس حوزوى جهت تقويت بعد حوزوى دانش‌پژوهان؛

ـ نهادينه كردن اخلاق و معنويات در دانش‌پژوهان؛

ـ توجّه به نيازهاى منطقه اى دانش‌پژوهان.

پذيرش

طلاّب اين دوره از بين فارغ التحصيلان دوره ى كارشناسى رشته ى عرفان اسلامى انتخاب مى شوند.

تبصره: در صورتى كه دانش‌پژوهان رشته اى ديگر بخواهند در كارشناسى ارشد رشته ى عرفان اسلامى شركت كنند بايد پيش نيازهاى لازم رابگذرانند.

طول دوره و شكل آن

ـ طول دوره ى كارشناسى ارشد حدّاكثر 64 واحد مى باشد كه در 5 نيمسال تحصيلى ارايه مى شود (در هر نيسمال حدّاكثر 12 واحد ارايه مى شود).

ـ هر واحد درسى نظرى 16 ساعت و هر واحد درسى عملى 32 ساعت است.

ـ طلبه در پايان اين دوره پايان نامه اى به ارزش 4 واحد ارايه مى دهد.

تعداد و نوع واحدهاى درسى

ردیف

محورهای درس ها

تعداد واحد

1

دروس جبرانى

32

2

دروس تخصّصى

28

3

پايان نامه

4

جمع کل

64

 

عناوين درسي :‌

الف) دروس جبرانى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

فقه (1)

3

48

48

-

   

2

فقه (2)

2

32

32

-

فقه (1)

 

3

فقه (3)

2

32

32

-

فقه (2)

 

4

اصول

3

48

48

-

   

5

ادبیات عرب (1)

2

64

-

64

   

6

ادبیات عرب (2)

2

64

-

64

ادبیات عرب (1)

 

7

روان شناسی

1

16

16

-

   

8

جامعه شناسی

1

16

16

-

   

9

جغرافیای جهان اسلام

2

32

32

-

   

10

تاریخ اسلام

2

32

32

-

   

11

تفسیر قرآن

2

32

32

-

   

12

نقد تفکر اجتماعی غرب

2

32

32

-

   

13

مدیریت آموزشی و فرهنگی

1

16

16

-

   

14

شیوه های تبلیغ در جهان معاصر

1

16

16

-

   

15

علوم سیاسی

2

32

32

-

   

16

تعلیم وتربیت اسلامی

2

32

32

-

   

17

کلام تطبیقی (1)

2

32

32

-

   

18

کلام تطبیقی (2)

2

32

32

-

   

19

نیاز های منطقه ای

2

32

32

-

   

20

روش تحقیق

2

48

16

32

   

21

عرفان در قرآن و سنت (1)

2

32

32

-

   

22

عرفان در قرآن و سنت (2)

2

32

32

-

   

23

فلسفه اسلامی (1)

2

32

32

-

   

24

فلسفه اسلامی (2)

2

32

32

-

   

جمع کل

46

816

656

160

   
 

تذكر:

1. گروه هاى آموزشى مى توانند در صورت ضرورت، دروسى را براى طلاّب خاصى الزامى نمايند.

2. گروه هاى آموزشى مى توانند تا سقف 6 واحد دروس پيشنياز زبان پيش بينى و اجرا نمايد.

3. عناوينى كه با ستاره مشخص شده براى طلاّب اختيارى است كه بايد 10 واحد از آنها را انتخاب و بگذرانند.

4. نیاز های منطقه ای در امتداد عرصه های سیاسی ، اجتماعی و مسایل قرانی و حدیثی و مباحث فلسفی در سر فصل نویسی لحاظ شود.

ب) دروس تخصّصى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

عرفان اسلامی (1)

4

64

64

-

 

با تکیه برم متن مقدمه قیصری(مباحث کلی عرفان نظری)

2

عرفان اسلامی (2)

4

64

64

64

عرفان (1)

با تکیه بر متن قواعد(وجود شناسی

3

عرفان اسلامی (3)

2

32

32

32

عرفان(2)

با تکیه بر مصباخ الهدایه(انسان شناسی و ولایت)

4

فلسفه عرفان

2

32

32

-

 

مبادی تصور و تصدیق عرفان نظری

5

عرفان تطبیقی (1)

2

32

32

-

 

عرفان مسیحی و یهودی

6

عرفان تطبیقی (2)

2

32

32

-

 

عرفان و اسلامی وشرقی

7

عرفان و فلسفه و کلام

2

32

32

-

 

تقابل و تعامل

8

عرفان عملی

2

32

32

-

   

9

عرفان و تصوف

2

32

32

-

   

10

زبان تخصصی

2

32

32

-

   

11

عرفان شیعی

2

32

32

-

   

12

تفسیر عرفانی قرآن

2

32

32

-

   

13

پایان نامه

4

128

128

-

   

جمع کل

32

576

576

124

   
 

تذكر:2واحد زبان تخصّصى پيش نياز لحاظ گردد.

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات