فقه و معارف اسلامي (٨ گرايش)
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

دوره‌ى كارشناسى ارشد فقه و معارف اسلامى، يكى از دوره‌هاى آموزشى است كه طلبه و دانش پژوهان در اين دوره ضمن گذراندن دروس اصلى حوزه (اصول و فقه) در يكى از حوزه هاى معارف اسلامى دروس تخصّصى را به عنوان گرايش مى‌گذرانند و پس از موفقيت، به دريافت دانش‌نامه‌ى كارشناسى ارشد در رشته‌ى فقه و معارف اسلامى (با گرايش مربوط) نايل مى‌گردند.

اهداف كلى دوره

دوره‌ى كارشناسى ارشد فقه و معارف اسلامى بر اساس ضوابط عام تأسيس و فعّاليّت مراكز آموزش عالى، با اهداف زير انجام وظيفه خواهد كرد:

1. تربيت اسلام شناس و محقق و استاد براى دوره‌هاى كارشناسى در زمينه‌ى فقه و معارف اسلامى؛

2. تربيت عالمان دينى و مبلّغان اسلامى كه از رهگذر آشنايى و تحليل علوم دينى و معارف اسلامى به گسترش فرهنگ اسلامى و معارف اهل بيت(ع)در داخل و خارج از كشور همت گمارند؛

3. جذب داوطلبان مايل به تحقيق و مطالعه و تربيت پژوهشگر توانا براى تأليف، تدريس و ترجمه در زمينه هاى مختلف علوم و معارف اسلامى؛

4. تحفّظ بر سنّت‌ها و روش‌هاى حسنه‌ى حوزه، تقويت نقاط قوت آن در كنار بهره گيرى از روش ها و تجربيات خوب دانشگاه براى تربيت دانش پژوهان و مبلّغان اسلامى آشنا به مسايل روز؛

نقش و توانايى

دانش آموخته‌ى اين رشته با توانايى به دست آورده در فقه و معارف اسلامى به عنوان مبلّغ، محقق و استاد در عرصه هاى فرهنگى و علمى داخلى و خارجى خواهد درخشيد و همچنين پس از طى دوره‌ى كارشناسى ارشد و كسب معلومات آماده ى ورود به دوره‌ى دكترا خواهد شد و با ادامه‌ى تحصيل، انتظار مى‌رود نقش مؤثّرترى در نشر و اعتلاى فرهنگ اصيل اسلامى و شناساندن آن به مردم ايفا كند.

طول دوره و شكل نظام آموزشى

طول دوره‌ى كارشناسى ارشد فقه و معارف اسلامى 4 سال است و دروس به صورت واحدى ارايه مى شود و كل دروس دوره، در 8 نيمسال تحصيلى برنامه ريزى مى گردد. زمان تدريس هر واحد نظرى در يك نيمسال تحصيلى 16 هفته كه هر واحد نظرى 16 ساعت و هر واحد عملى 32 ساعت مى باشد.

برنامه درسى دوره

تعداد كل واحدهاى درسى دوره‌ى كارشناسى ارشد در رشته‌ى فقه و معارف اسلامى 108 واحد است كه محورهاى دروس آن به شرح زير است:

محورهاي دروس

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس حورزوی

76

2

دروس پایه

8

3

دروس تخصصی

20

4

پایان نامه

4

 

جمع كل

108

 

 

الف) دروس حوزوى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

فقه (1)

5

80

80

-

 

مكاسب محرّمه

2

فقه (2)

5

80

80

-

فقه (1)

مكاسب محرّمه

3

فقه (3)

5

80

80

-

فقه (2)

مكاسب بيع تا شرايط عوضين

4

فقه (4)

5

80

80

-

فقه (3)

مكاسب بيع تا شرايط عوضين

5

فقه (5)

5

80

80

-

فقه (4)

مكاسب از شرايط عوضين تا خيار غبن

6

فقه (6)

5

80

80

-

فقه (5)

مكاسب از شرايط عوضين تا آخر

7

اصول (1)

5

80

80

-

 

قطع و ظن يا قسم اوّل حلقه ثالثه

8

اصول (2)

5

80

80

-

اصول (1)

قطع و ظن يا قسم اوّل حلقه ثالثه

9

اصول (3)

5

80

80

-

اصول (2)

برائت واشتغال يا قسم دوّم حلقه ثالثه

10

اصول (4)

5

80

80

-

اصول (3)

برائت واشتغال يا قسم دوّم حلقه ثالثه

11

اصول (5)

5

80

80

-

اصول (4)

استصحاب

12

اصول (6)

5

80

80

-

اصول (5) فقه (8)

اصول فقه مقارنو استصحاب

13

قرآن (1)[تفسیر موضوعی]

2

32

32

-

 

خداشناسی

14

قرآن (2)[تفسیر موضوعی]

2

32

32

-

قرآن (1)

امامت و ولایت

15

تاریخ اسلام

3

48

48

-

 

تاریخ تحلیلی

16

عقاید (1)

4

64

64

-

 

کلام سنتی

17

عقاید (2)

3

48

48

-

 

کلام جدید

18

روش تحقیق

2

48

16

32

   

جمع کل

76

1232

1200

32

   
 

ب) دروس پايه:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

فقه (1)

4

64

64

-

فقه 1-6 در بخش دروس حوزوی

مکاسب خیارات تا خیار غبن،در اجرا 5 واحد ارایه گردد.

2

فقه (2)

4

64

64

-

فقه (1)

مکاسب خیارات تا خیار غبن الی آخر ، در اجرا 5 واحد ارایه گردد

جمع کل

8

128

128

     
 

تذكّر:

ـ فقه 1 و 2 كه در دروس پايه ى آمده، ادامه فقه 1 ـ 6 در بخش دروس حوزوى است.

ج) دروس تخصّصى:

1. گرايش تاريخ اسلام

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

تاریخ اسلام(1)

2

32

32

-

 

از امام سجاد (ع) تا پایان غیبت صغری

2

تاریخ اسلام (1)

2

32

32

-

 

از آغاز غیبت کبری تا سقوط بغداد

3

سیره‌ي اهل بیت (ع)

2

32

32

-

 

با تاکید به سیره‌ي عملی،تربیتی و اخلاقی

4

تاریخ معاصر

2

32

32

-

 

وضیعت کنونی جهان اسلام

5

تاریخ تشیع

2

32

32

-

   

6

تاریخ نگاری اسلامی و شناخت مأخذ ها

2

32

32

-

   

7

تاریخ استعمار

2

32

32

-

   

8

مسشرقان و تاریخ اسلام

2

32

32

-

   

9

جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی

2

32

32

-

   

10

فلسفه تاریخ

2

32

32

-

   

11

پایان نامه

4

128

-

128

   

جمع کل

24

448

320

128

   
 

2. گرايش فقه و اصول

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

علم الرجال

2

32

32

-

   

2

درایة الحدیث

2

32

32

-

   

3

القواعد الفقهیه

2

32

32

-

   

4

کلیات علم حقوق

4

64

64

-

   

5

آیات الاحکام

2

32

32

-

   

6

ادوار اجتهاد

2

32

32

-

 

ادوار فقه و اصول

7

فقه العبادات

2

32

32

-

فقه(5) و اصول(4)

 

8

فقه السیاسات

2

32

32

-

فقه(5) و اصول (4)

 

9

فقه المعاملات

2

32

32

-

فقه (5) و اصول (4)

 

10

اصول (1)*

5

80

80

-

 

کفایة (ج1)

11

اصول (2)*

5

80

80

-

اصول (1)

کفایه (ج1)

12

اصول (3)*

5

80

80

-

اصول (2)

کفایة (ج2)

13

اصول (4)*

5

80

80

-

اصول (3)

کفایة (ج2)

14

پایان نامه

4

128

-

128

   

جمع کل

44

768

640

128

   
 

تذكّر:

ـ اصول (1، 2، 3، 4) [جلد 1 و 2 كفاية الاصول]در گرايش فقه و اصول، براى طلبه اختيارى است و در صورت انتخاب، اين واحدها از سوى دانش پژوهان مدرسه ى مربوط موظّف است اين درس را برگزار كند.

3. گرايش قرآن

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

مبانی و قواعد تفسیری

2

32

32

-

   

2

روش ها و گرایش های تفسیری

2

32

32

-

 

با تاکید بر سیره تاریخی و معرفی متون

3

آیات الاحکام تطبیقی

2

32

32

-

   

4

علوم قرآن (1)

2

32

32

-

   

5

علوم قرآن (2)

2

32

32

-

علوم قرآن (1)

 

6

تفسیر ترتیبی (1)

2

48

16

32

 

با نگاه تطبیقی

7

تفسیر ترتیبی (2)

2

48

16

32

تفسیر ترتیبی (1)

با نگاه تطبیقی

8

تفسیر موضوعی*

2

32

32

-

تفسیر ترتیبی (1و2)

 

9

اصول و روش ترجمه‌ی قرآن*

1

32

-

32

   

10

قرآن و مستشرقان*

2

32

32

-

 

پاسخگویی شبهات مطرح در رابطه با قرآن

11

قرآن و عهدین*

1

16

16

-

   

12

مبانی فهم و نقد حدیث*

2

32

32

-

بررسی فهم حدیث و اسرائیلیات

 

13

بررسی فهم حدیث و اسرائیلیات*

2

32

32

-

   

14

منابع حدیث شیعه و اهل سنت*

2

48

16

32

   

15

پایان نامه

4

128

-

128

   

جمع کل

30

608

352

240

   
 

تذكّر:

ـ دروسى كه ستاره دارند اختيارى بوده كه بايد طلاّب 6 واحد آن را انتخاب و بگذرانند.

4. گرايش حديث

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

درایة الحدیث تطبیقی

2

32

32

-

 

شیعه و اهل و سنّت

2

فقه الحدیث (1)

2

32

32

-

 

بیان مشکلات الاخبار

3

فقه الحدیث (2)

2

32

32

-

فقه الحدیث

بیان مشکلات الاخبار

4

تاریخ و منابع حدیث شیعه و اهل سنت

2

48

16

32

   

5

مبانی فهم و نقد حدیث

2

32

32

-

   

6

علم الرجال تطبیقی

2

32

32

-

   

7

حدیث مستشرقان

2

32

32

-

 

پاسخگویی به شبهات مطرح در زمینه‌ی سنت

8

جایگاه و حجیت حدیث

1

16

16

-

آشنایی با تاریخ و منابع حدیث

 

9

آشنایی با پژوهش های حدیثی معاصر

1

16

16

-

تاریخ و منابع حدیث شیعه و اهل سنت

برخی ساعات عملی است

10

بررسی وضع حدیث و اسرائیلیات*

2

32

32

-

مبانی فهم و نقد حدیث

 

11

بررسی تطبیقی روایات تفسیری*

2

32

32

-

تاریخ و منابع حدیث شیعه و اهل سنت

 

12

فقه الحدیث موضوعی*

2

32

32

-

مبانی فهم و نقد حدیث، تاریخ و منابع حدیث

 

13

مبانی و قواعد تفسیری*

2

32

32

-

   

14

روش ها وگرایش‌های تفسیری*

2

32

32

-

مبانی و قواعد تفسیری

 

15

پایان نامه

4

128

-

128

   

جمع کل

30

560

400

160

   
 

تذكّر:

ـ دروسى كه ستاره دارند، اختيارى بوده كه طلاّب بايد 4 واحد را انتخاب و بگذرانند.

5. گرايش كلام

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

كلام اماميه

4

64

64

-

عقائد (1) [کلام جدید]

پیشرفته

2

كلام تطبيقى بين المذاهب

2

32

32

-

   

3

کلام جدید

4

64

64

-

عقائد (2)

پیشرفته

4

تفکر عقلی و کلامی در کتاب و سنّت

2

32

32

-

   

5

تاریخ کلام اسلامی

2

32

32

-

   

6

شبهات کلامی*

2

32

32

-

   

7

روش مناظره*

2

32

32

-

تفکر عقلی و کلامی در کتاب سنت

با نگاه به احتجاجات کلامی ائمه (ع)

8

آشنایی با عرفان اسلامی*

2

32

32

-

عقائد (1) و کلام امامیه

پیشرفته

9

کلام بین الادیان*

2

32

32

-

 

با توجه به نیاز منطقه ای

10

آشنایی با عرفان اسلامی*

2

32

32

-

   

11

تاریخ فلسفه ای اسلامی*

2

32

32

-

   

12

پایان نامه

4

128

-

128

   

جمع کل

30

544

416

128

   
 

تذكّر:دروسى كه ستاره دارند اختيارى بوده كه طلاّب بايد 6 واحد را انتخاب و بگذرانند.

6. گرايش فلسفه

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

فلسفه اسلامی(1)

5

80

80

-

 

نهایة الحکمه

2

فلسفه اسلامی (2)

5

80

80

-

فلسفه اسلامی (1)

نهایة الحکمه

3

تاریخ فلسفه‌ی اسلامی

2

32

32

-

   

4

تفکر عقلی و کلامی در کتاب و سنّت

2

32

32

-

فلسفه‌ی اسلامی (1)

 

5

علم النفس

2

32

32

-

فلسفه‌ی اسلامی (1و2)

 

6

متون تخصصی فلسفی*

2

32

32

-

فلسفه‌ی اسلامی (1و2)

 

7

فلسفه‌ی دین*

2

32

32

-

عقائد و فلسفه‌ی اسلامی

 

8

آشنایی با عرفان اسلامی*

2

32

32

-

   

9

تاریخ فلسفه‌ی غرب *

2

32

32

-

   

10

معرفت شناسی*

2

32

32

-

منطق

 

11

پایان نامه

4

128

-

128

   

جمع کل

30

544

416

128

   
 

تذكّر:

ـ داوطلبان اين گرايش بايد كتاب بداية الحكمه را به عنوان پيش نياز بگذرانند.
7. گرايش اخلاق اسلامى

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

اخلاق اسلامى (1)

2

32

32

-

 

نظری

2

اخلاق اسلامى (2)

2

32

32

-

اخلاق اسلامی(1)

کاربردی

3

فلسفه‌‌ی اخلاق

2

32

32

-

اخلاق اسلامی(1و2)

با رویکرد اسلامی

4

عرفان عملى

2

32

32

-

اخلاق اسلامی(1و2)

 

5

روان شناسى عمومى

2

32

32

-

 

با تأکید برکاربرد آن در اخلاق اسلامی

6

تاريخ و مكاتب اخلاقى

2

32

32

-

اخلاق اسلامی(1و2)

 

7

آشنايى با فقه الاخلاق

2

32

32

-

اخلاق اسلامی(1و2)

 

8

سيره‌ى اخلاقی تربيتى معصومين(ع)

2

32

32

-

   

9

تاريخ عرفان و تصوّف *

2

32

32

-

تاریخ و مکاتب اخلاقی و اخلاق عرفانی

 

10

متون تخصّصى *

2

32

32

-

اخلاق اسلامی(1و2) و مکاتب اخلاقی

 

11

اصول و مبانى مشاوره و راهنمايى *

2

32

32

-

   

12

اخلاق بين الاديان *

2

32

32

-

اخلاق اسلامی(1و2)

ناظر به نیازهای منطقه ای

13

تربيت اخلاقى *

2

32

32

-

اخلاق اسلامی(1و2)

تأکید بر کاربرد آن در اخلاق اسلامی

14

اخلاق در قرآن *

2

32

32

-

اخلاق اسلامی(1و2)

 

15

پايان نامه

4

128

-

128

   

جمع کل

32

576

448

128

   
 

تذكّر:

دروسى كه ستاره دارند اختيارى بوده كه طلاّب 4 واحد را بايد انتخاب و بگذرانند.

8. گرايش تربيت اسلامى

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

تربیت اسلامی(1)

2

32

32

-

فلسفه‌ی اسلامی و منطق

کلیات و مبانی

2

تربیت اسلامی(2)

2

32

32

-

تربیت اسلامی(1)

حیطه و روش ها

3

مکاتب تربیتی معاصر

2

32

32

-

تربیت اسلامی(1و2)

با تأکید بر کاربرد آن در تربیت اسلامی

4

فلسفه‌ی تعلیم و تربیت

2

32

32

 

تربیت اسلامی و فلسفه‌ی تعلیم و تربیت

با تأکید بر کاربرد آن در اخلاق اسلامی

5

آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان

2

32

32

 

تربیت اسلامی (1و2)

با تأکید بر کاربرد آن در تربیت اسلامی

6

آشنایی با فقه التربیة

2

32

32

 

تعلیم و تربیت اسلامی

 

7

روان شناسی عمومی

2

32

32

   

با تأکید بر کاربرد آن در اخلاق اسلامی

8

سیره‌ی تربیتی پیامبر(ص) و اهل بیت (ع)

2

32

32

 

تربیت اسلامی(1و2)

 

9

اصول و مبانی مشاوره و راهنمایی

2

32

32

   

با تأکید بر مشاوره و راهنمایی در اسلام

10

تربیت در قرآن

2

32

32

   

با تأکید بر مشاوره و راهنمایی در اسلام

11

تربیت در قرآن

2

32

32

 

تربیت اسلامی(1و2)

 

12

تاریخ تعلیم و تربیت اسلامی

2

32

32

     

13

اخلاق اسلامی

2

32

32

     

14

پایان نامه

4

128

-

128

   

جمع کل

30

544

416

128

   
 

تذكّر:

ـ دروسى كه ستاره دارند اختيارى بوده كه طلاّب 4 واحد را بايد انتخاب و بگذرانند.

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات