تاريخ معاصر جهان اسلام
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف

«تاريخ معاصر جهان اسلام» يكى از رشته هاى تخصصى در دوره ى كارشناسى ارشد است كه حوادث تاريخى، تحوّلات سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى دوره ى معاصر را در مناطق خاورميانه، آفريقا ـ شبه قاره هند، جنوب شرق آسيا، آسياى ميانه، قفقاز، تركيه و بالكان را به صورت روشمند و علمى مورد تبيين و تحليل قرار مى دهد.

اهداف آموزشى

1ـ شناخت ريشه هاى تاريخى مسائل و مشكلات جهان اسلام

2ـ شناخت عوامل تاثيرگذار بر تاريخ معاصر جهان اسلام

3ـ شناخت تحوّلات فكرى فرهنگى تاريخ معاصر جهان اسلام

اهمّيت و ضرورت

ـ از ميان تاريخ امت ها، سرگذشت امت هاى مسلمان در دوره ى معاصر اهمّيت درخورى دارد؛ زيرا با آشنايى وضعيت كنونى مسلمانان جهان حكومت ها، فرقه ها و دانشمندان اسلامى درك بهترى از شرايط كنونى مسلمانان حاصل خواهد شد، در نتيجه برنامه ريزى و آسيب شناسى مناسب ترى صورت خواهد گرفت.

علاوه بر اين، شناخت تاريخ معاصر براى دانش پژوهان جامعه المصطفي (ص) العالميه كه از تكثّر و تنوّع مليّتى زياد برخوردارند ضرورت دوچندان خواهد داشت.

طول و شكل دوره

ـ طول دوره ى كارشناسى ارشد تاريخ معاصر حدّاكثر 5 ترم مى باشد.

ـ نظام درسى، واحدى است.

ـ هر واحد درسى نظرى برابر با 16 ساعت مى باشد كه در قالب يك نيم سال 16 هفته اى ارايه مى گردد.

ـ هر واحد درسى عملى حدّاقل برابر 32 ساعت مى باشد.

تعداد واحدهاى درسى

ـ تعداد كل واحدهاى درسى دوره ى كارشناسى ارشد تاريخ معاصر 64 واحد مى باشد. بخش عمده ى واحدها، نظرى است و با تكيه بر پژوهش، در ضمن آموزش ارايه مى گردد. واحدهاى اين دوره تحت 2 عنوان كه عبارتند از:

الف) دروس جبرانى ب) دروس تخصّصى، مطابق جدول زير طبقه بندى شده است:

محورهاي دروس:‌

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس جبرانی

32

2

دروس تخصصی

28

3

پایان نامه

4

 

جمع كل

64

 

نقش و توانايى

دانش آموختگان اين رشته با توانايى كه از مطالعات تاريخى به دست مى آورند، قادر خواهند بود، هم چون پژوهشگرى توانا در عرصه ى داخلى و خارجى بدرخشند و در مراكز علمى مفيد واقع شوند و نيز مى توانند پس از طى دوره ى كارشناسى ارشد ادامه ى تحصيل داده و نقش مؤثّرى در نشر و اعتلاى فرهنگ و تمدّن شيعى و شناساندن آن به جوامع مختلف ايفا كنند و در تحقق اهداف ذكر شده سودمند باشند.

عناوين دروس‌

الف) دروس جبرانى رشته ى تاريخ معاصر

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

فلسفه‌ی تاریخ

2

32

32

-

 

با توجه به نگرش قرآنی

2

امام شناسی

2

32

32

-

 

با توجه به شبهات

3

چامعه شناسی تاریخی

2

32

32

-

جامعه شناسی

 

4

تاریخ مذاهب اسلامی

2

32

32

-

 

با نگاه فقهی

5

رجال و درایه و کاربرد آن در تاریخ

2

32

32

-

   

6

فقه (1)

3

48

48

-

فقه (1)

 

7

فقه(2)

2

32

32

-

فقه(2)

 

8

فقه (3)

2

32

32

-

   

9

اصول فقه

3

48

48

-

   

10

روش تحقیق

2

48

16

32

   

11

فلسفه اسلامی (1)

2

32

32

-

 

*

12

فلسفه اسلامی (2)

2

32

32

-

فلسفه اسلامی(1)

*

13

ادبیات عرب (1)

2

32

32

-

 

*

14

ادبیات عرب (2)

2

32

32

-

ادبیات عرب(1)

*

15

روان شناسی

1

16

16

-

 

*

16

جامعه شناسی

1

16

16

-

 

*

17

جفرافیایی جهان اسلام

2

32

32

-

اطلاعات سیاسی

*

18

تفسیر قرآن

2

32

32

-

 

*

19

نقد تفکر اجتماعی غرب

2

32

32

-

 

*

20

مدیریت آموزشی و فرهنگی

1

16

16

-

 

*

21

شیوه‌های تبلیغ

1

16

16

-

 

*

22

علوم سیاسی

2

32

32

-

 

*

23

تعلیم و تربیت اسلامی

2

32

32

-

 

*

24

نیاز‌های منطقه‌ای

2

32

32

-

کلام تطبیقی(1،2)

*

25

کلام تطبیقی(1)

2

32

32

-

 

*

26

کلام تطبیقی(2)

2

32

32

-

کلام تطبیقی(1)

*

 

جمع واحد

50

816

784

32

   
 

تذكر:

1ـ دروسى كه ستاره ندارد الزامى است.

2ـ عناوينى كه باستاره مشخص شده براى دانش پژوهان اختيارى است كه بايد10 واحد از آن ها را انتخاب و بگذرانند.

3ـ گروه هاى آموزشى مى تواننددر صورت ضرورت، دروسى را براى همه يا برخى از دانش پژوهان الزامى نمايند.

4ـ گروه هاى آموزشى مى توانند تا سقف 6 واحد دروس پيشنياز زبان پيش بينى و اجرا نمايند.

ب) دروس تخصّصى رشته ى تاريخ معاصر

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

تحولات خاورمیانه(1)

2

32

32

-

   

2

تحولات خاورمیانه (2)

2

32

32

-

   

3

تحولات آفریقای مسلمان

2

32

32

-

   

4

تاریخ شبه قاره

2

32

32

-

   

5

تحولات جنوب شرق آسیا

2

32

32

-

   

6

تحولات آسیای میانه و قفقاز

2

32

32

-

   

7

تحولات ترکیه و بالکان

2

32

32

-

   

8

تاریخ اروپا

2

32

32

-

   

9

جنبش‌های فکری اجتماعی اسلام(1)

2

32

32

-

   

10

جنبش‌های فکری اجتماعی اسلام(2)

2

32

32

-

   

11

روش تحقیق و مأخذ شناسی تاریخ معاصر

2

32

32

-

   

12

متون تخصصی

2

48

16

32

   

13

زبان تخصصی (1)

2

32

32

-

   

14

زبان تخصصی (2)

2

32

32

-

   

15

پایان نامه

4

128

-

128

   
 

جمع واحد

32

592

432

160

   
 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات