تاريخ تشيع
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف:

دوره‌ی دكترى تاريخ تشيّع بالاترين دوره‌ی تحصيلى تخصصى در زمينه‌ی تاريخ تشیّع است كه دانش‌پژوه این دوره، مجموعه‌اى هماهنگ از فعاليت‌هاى پژوهشى و آموزشى را انجام مى‌دهد و پس از موفقیّت و گذراندن دوره، به اخذ مدرك دكترى نايل مى‌شود.

اهداف کلی:

ـ تربيت محقق و متخصص در رشته‌ی تاریخ تشیّع؛

ـ تربيت استاد براى مقاطع تحصيلى عالى؛

ـ گسترش مرزهاى دانش در رشته‌ی مربوط؛

ـ نقد و بررسى تحوّلات تاريخ تشيّع به منظور تشخيص حقايق؛

ـ تحليل و بررسى ريشه‌هاى تاريخى مسايل و مشكلات جهان اسلام و تشیّع؛

ـ زمينه‌سازى براى تربيت مجتهد در زمينه تاريخ تشيّع؛

ـ نقد و تبيين روشمند و علمى تشيّع به عنوان يكى از مؤثّرترين فرقه‌هاى اسلامى در تاريخ اسلام.

سياست هاى آموزشى:

ـ توجّه به تعالى اخلاقى و معنوى دانش پژوهان

ـ اهتمام به تقويت روحيه تحقيق در دانش پژوهان با اختصاص حداقّل 30% زمان واحدها (علاوه بر پايان نامه) به كار پژوهشى

ـ اهتمام به پرورش محققان روز آمد كه به تازه هاى جهان دانش در اين رشته دست يابند

ـ زمينه سازى جهت آگاهى دانش پژوهان از جديدترين مبانى و پيشرفته ترين روش ها و ابزارهاى تحقيق

ـ توجّه به رشد توانايى هاى دانش پژوهان در زمينه تدريس، تبليغ، ترجمه و نويسندگى

ـ تقويت قدرت نقد و مناظره و ارزيابى گرايش‌هاى گوناگون و پاسخگويى به پرسش ها و شبهات جديد در زمينه‌ی تاريخ تشیّع

ـ اهتمام به نوآورى و توليد فكر و انديشه در رشته تاريخ تشیّع

پذيرش:

ـ دانش‌پژوهان اين دوره از بين فارغ التحصيلان دوره‌ی كارشناسى ارشد رشته‌ی مربوط بر اساس ضوابط عمومى و اختصاصى پذيرش انتخاب مى شوند.

ـ در صورتى كه دانش‌پژوهان از رشته‌هاى ديگر بخواهند در اين دوره شركت نمايند، بايد طبق مقررات پيش نيازهاى لازم را طى نمايند.

طول دوره و شكل آن:

- طول دوره‌ی دكترى با احتساب زمان رساله حداكثر 5 سال تحصيلى خواهد بود.

- دوره دكتراى تاريخ تشيّع 58 واحد درسى خواهد بود.

- هر واحد درسى نظرى 16 ساعت و هر واحد عملى 32 ساعت است.

- ارائه‌ی واحد‌های غير پايان‌نامه در هر ترم بين 6 ـ10 واحد است.

- دانش پژوه در اين دوره رساله‌اى به ارزش 18 واحد مى‌گذراند.

محورهاى دروس:

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوي

16

2

دروس پیش‌نیاز

6

3

دروس تخصصي

18

4

رساله علمی

18

جمع كل

58

 

نقش و توانایی:

دانش آموختگان این رشته با توانمندی پژوهشی بدست آمده قادر به نظریه پردازی و تولید دانش در مراکز علمی داخل و خارج خواهند بود و نقش مؤثّری در شکوه و اعتلای فرهنگ اسلامی و شناساندن آن در زمینه‌ی تاریخ تشیّع ایفا می‌کنند و در نتیجه به اهداف مورد نظر دست خواهند یافت.

اهمیّت و ضرورت:

مکتب تشیّع ناملایمات زیادی را در تاریخ اسلام سپری کرده است. شناخت و آگاهی دقیق و تخصصّی از مکتب تشیّع و جریانات تاریخی آن تأثیر بسزایی بر توسعه آن خواهد داشت.

هر گونه برنامه ریزی و تبلیغ اسلامی در راستای این مکتب مبتنی بر اطلاعات تاریخی و علمی از حکومت‌ها، فرقه‌ها ، دانشمندان، اندیشه و فرهنگ و تمدّن شیعی است. این مهم میسّر نمی شود مگر با برگزاری دوره های آموزشی. بنابر این، برگزاری دوره دکتری تاریخ تشیّع می تواند بر شناخت و جایگاه جهانی این مکتب مؤثّر بوده و در تحلیل و بررسی ریشه های تاریخی مسائل و مشکلات جهان اسلام به صورت روشمند و علمی کمک نماید.

عناوين درسي :‌

الف) دروس حوزوى

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

فقه (1)

2

32

32

-

 

با تأكيد بر پژوهش

2

فقه (2)

2

32

32

-

فقه (1)

با تأكيد بر پژوهش

3

فقه (3)

2

32

32

-

فقه (2)

با تأكيد بر پژوهش

4

فقه (4)

2

32

32

-

فقه (3)

با تأكيد بر پژوهش

5

فقه (5)

2

32

32

-

فقه (4)

با تأكيد بر پژوهش

6

اصول (1)

2

32

32

-

 

با تأكيد بر پژوهش

7

اصول (2)

2

32

32

-

اصول (1)

با تأكيد بر پژوهش

8

اصول (3)

2

32

32

-

اصول (2)

با تأكيد بر پژوهش

جمع کل

16

256

256

     
 

تذكر: 16 واحد دروس حوزوى همان دروس فقه و اصول مورد نظر جامعه مى‌باشد.

ب) عناوين دروس پيش نياز

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

شيعه از منظر قرآن و حديث

2

32

32

-

 

با تأكيد بر انديشه هاى اماميه و پاسخ به شبهات

2

انديشه‌هاى كلامى شيعه

2

32

32

-

   

3

تاريخ علوم شيعه

2

32

32

-

   

جمع کل

6

96

96

-

   
 

ج) دروس تخصّصی دوره‌ی دكترى رشته‌ی تاريخ تشيّع

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پیش‌نیاز

توضیحات

جمع

نظری

عملی

1

شناخت و نقد منابع

2

32

32

-

 

با عنايت بر نقد منابع اهل سنت

2

روش تحقيق پيشرفته

2

48

16

32

 

با تأكيد بر هرمنوتيك و مباحث فلسفه تاريخ

3

نقد آثار مستشرقان

2

32

32

-

   

4

تاريخ اماميه

2

32

32

   

تا زمان معاصر

5

تاريخ زيديه و اسماعيليه

2

32

32

   

تا زمان معاصر

6

فرقه‌هاى شيعى در دوره‌ی معاصر

2

32

32

     

7

تاريخ انديشه‌ی سياسى شيعه

2

32

32

   

شيعه به صورت عام

8

تاريخ فرهنگ و تمدن شيعه

2

32

32

   

نمودهاى عينى و خارجى تمدن شيعه

9

تاريخ تفكر و نگرش‌هاى شيعه

2

32

32

     

10

رساله علمی

18

640

-

640

   

جمع واحدها

36

960

272

672

   
 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات