علوم حديث تطبيقي
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف:

دوره دكترى علوم حديث تطبيقى بالاترين دوره ى تحصيلى تخصصى در زمينه ى علوم حديث با نگاه تطبيقى ميان مذاهب اسلامى است كه فراگيران مجموعه اى هماهنگ از فعاليت هاى پژوهشى و آموزشى را انجام مى دهند و در پايان دوره به اخذ مدرك دكترى نايل مى شوند.

اهداف:

ـ تربيت محقق و متخصّص در علوم حديث؛

ـ تربيت استاد براى مقاطع تحصيلى عالى جهت مراكز حوزوى و دانشگاهى؛

ـ گسترش مرزهاى دانش در رشته ى مربوط؛

ـ تربيت مبلّغان صاحب نظر در حوزه ى معارف حديثى؛

ـ زمينه سازى براى تربيت مجتهد در زمينه ى علوم حديث تطبيقى.

سياست هاى آموزشى:

ـ توجّه به تعالى اخلاقى و معنوى فراگيران؛

ـ اهتمام به تقويت روحيه تحقيق در دانش پژوه با اختصاص حداقل 30% زمان واحدها (علاوه بر پايان نامه) به كار پژوهشى؛

ـ اهتمام به پرورش محققان روز آمد كه به تازه هاى جهان دانش در اين رشته دست يابند؛

ـ زمينه سازى جهت آگاهى فراگيران از جديدترين مبانى و پيشرفته ترين روش ها و ابزارهاى تحقيق؛

ـ توجّه به رشد توانايى هاى فراگيران در زمينه ى تدريس، تبليغ، ترجمه و نويسندگى؛

ـ تقويت قدرت نقدومناظره و ارزيابى گرايش هاى گوناگون و پاسخگويى به پرسش ها و شبهات جديد در زمينه ى علوم حديث؛

ـ اهتمام به نوآورى و توليد فكر و انديشه در رشته ى علوم حديث؛

ـ توجّه به ديدگاه تقريبى بين مذاهب اسلامى با تأكيد بر مبانى و معارف اهل بيت(عليهم السلام) در زمينه ى علوم حديث.

پذيرش:

ـ داوطلبان اين دوره از بين فارغ التحصيلان دوره ى كارشناسى ارشد رشته ى مربوط بر اساس ضوابط عمومى و اختصاصى پذيرش انتخاب مى شوند.

ـ در صورتى كه فراگيران از رشته هاى ديگر بخواهند در اين دوره شركت كنند، بايد طبق مقررات، پيش نيازهاى لازم را طى نمايند.

طول دوره و شكل آن:

ـ دوره ى دكترى علوم حديث تطبيقى 60 واحد درسى مى باشد.

ـ طول دوره دكترى با احتساب زمان رساله حداكثر 5 سال تحصيلى خواهد بود.

ـ فراگيران در اين دوره رساله اى به ارزش 20 واحد مى گذراند.

ـ هر واحد درسى نظرى 16 ساعت و هر واحد عملى 32 ساعت است.

ـ واحد غير پايانه نامه در هر ترم بين 6ـ10 واحد ارايه مى شود.

محورهاى دروس:

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوی (فقه و اصول)

16

2

دروس پیشنیاز

8

3

دروس تخصصی

16

4

رساله علمی

20

جمع كل

60

 

اهميت و ضرورت:

بسيارى از تفاسير شيعه و اهل سنت بصورت مجزا و از ديدگاه مذهبى خاص، به تفسير آيات پرداخته اند از اين رو اختلافات تفسيرى شيعه و اهل سنت و مذاهب ديگر بسيار است و ضرورى است اين آيات بصورت مقارنه اى و تطبيقى مورد بررسى قرار گيرد تا تفسير صحيح آيات عميق تر و روشن گردد و گامى در راه وحدت مسلمانان برداشته شود.

نقش و توانايى:

تفسير تطبيقى موجب مى شود كه دانشجويان بر منابع تفسيرى شيعه و اهل سنت مسلط شوند و نيز با مباحث جديد دانش تفسير مثل هرمنوتيك و زبان قرآن آشنا گردند و بتوانند در مراكز علمى شيعه و اهل سنت به تدريس بپردازند و با قوت بيشترى از ديدگاههاى تفسيرى اهل بيت(ع) دفاع كنند.

عناوين درسي :

الف) دروس حوزوى [فقه و اصول]

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

فقه (1)

5

80

80

-

 

با تأکید بر پژوهش

2

فقه (2)

5

80

80

-

 

با تأکید بر پژوهش

3

اصول (1)

3

48

48

-

 

با تأکید بر پژوهش

4

اصول (2)

3

48

48

-

 

با تأکید بر پژوهش

 

جمع کل

16

256

256

     
 

تذكر: 16 واحد دروس حوزوى همان دروس فقه و اصول مورد نظر مركز مى باشد.

ب) دروس پيش نياز

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

تأويل الاحاديث

2

48

16

32

هر منوتیک و منطق فهم حدیث

محکم و متشابه در حدیث و واژه شناسی غریب الحدیث

2

بررسى احاديث موضوعه درجوامع روايى فريفين

2

48

16

32

 

با تأکید بر معیار های نقد محتوایی

3

فقه الحديث (1)

2

48

16

32

فقه الحدیث تخصصی

بررسی احادیث معاد

4

فقه الحديث (2)

2

48

16

32

فقه الحدیث(1)

 
 

جمع کل

8

192

64

128

   
 

ج) دروس تخصّصى [علوم حديث تطبيقى]

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

حوزه ها و مكاتب حديثى شيعه

2

32

32

-

   

2

حوزه ها و مكاتب حديثى اهل سنت

2

32

32

-

   

3

هرمنوتيك و منطق فهم متون حديث

2

32

32

-

   

4

منهج المحدّثين في نقد المتون و الاحاديث

2

48

16

32

   

5

بررسى اسناد جوامع اوليه حديثى فريقين

2

48

16

32

   

6

فقه الحديث

2

48

16

32

هرمنوتیک و منطق فهم و متون حدیث

بررسی احادیث امامت وبا تأکید بر احادیث مهدویت

7

بررسى رابطه كتاب و سنت

2

32

32

-

   

8

بررسى رويكردهاى نوين درعرصه حديث پژوهشى

1

16

16

-

حوزه ها و مکاتب حدیثی شیعه و اهل سنت

شیوه ها وابزار و شخصیتها و آرای معاصران

9

بررسى آفتها و آسيب شناسى حديث

1

32

-

32

بررسی احادیث موضوعه در جوامع روایی فریقین

 

10

رساله علمى

20

640

-

640

   
 

جمع کل

36

960

192

768

   
 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات