فلسفه اسلامي
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف

دوره‌ى دكترى فلسفه اسلامى بالاترين دوره ى تحصيلى تخصّصى در زمينه ى مباحث فلسفه ى اسلامى است كه طلبه مجموعه اى هماهنگ از فعاليت هاى پژوهشى و آموزشى را انجام مى دهد و در پايان دوره به اخذ مدرك دكترى نايل مى شود.

اهداف كلّى دوره

ـ تربيت محقق و متخصص در رشته ى مربوط؛

ـ تربيت استاد براى مقاطع تحصيلى عالى جهت مراكز حوزوى و دانشگاهى؛

ـ گسترش مرزهاى دانش در رشته ى مربوط؛

ـ تربيت مبلّغان صاحب نظر در حوزه ى فلسفه اسلامى؛

ـ زمينه سازى براى تربيت مجتهد و صاحب نظر در زمينه ى فلسفه اسلامى.

اهداف و سياست هاى آموزشى

- توجّه به تعالى اخلاقى و معنوى دانش پژوهان؛

- اهتمام به تقويت روحيه تحقيق دردانش پژوه با اختصاص حدّاقل30% زمان واحدها (علاوه برپايان نامه) به كار پژوهشى؛

- اهتمام به پرورش محققان روز آمد كه به تازه هاى جهان دانش در اين رشته دست يابند؛

- زمينه سازى جهت آگاهى دانش پژوهان از جديدترين مبانى و پيشرفته ترين روش ها و ابزارهاى تحقيق؛

- توجّه به رشد توانايى هاى دانش پژوهان در زمينه ى تدريس، تبليغ، ترجمه و نويسندگى؛

- تقويت قدرت نقد و مناظره و ارزيابى گرايش هاى گوناگون و پاسخگويى به پرسش ها و شبهات جديد در زمينه مباحث فلسفى؛

- اهتمام به نوآورى و توليد فكر و انديشه در رشته فلسفه اسلامى؛

- توجّه به ديدگاه تقريبى بين مذاهب اسلامى با تاكيد بر مبانى و معارف اهل بيت (عليهم السلام) در رشته ى فوق.

پذيرش

ـ دانش پژوهان اين دوره از بين فارغ التحصيلان دوره ى كارشناسى ارشد رشته ى مربوط بر اساس ضوابط عمومى و اختصاصى پذيرفته و انتخاب مى شوند.

ـ در صورتى كه دانش پژوهان از رشته هاى ديگر بخواهند در اين دوره شركت كنند، بايد طبق مقررات پيش نيازهاى لازم را طى نمايند.

طول دوره و شكل آن

ـ دوره ى دكترى فلسفه ى اسلامى 60 واحد درسى مى باشد.

ـ طول دوره ى دكترى با احتساب زمان رساله حدّاكثر 5 سال تحصيلى خواهد بود.

ـ دانش آموختگان در اين دوره رساله اى به ارزش 20 واحد مى گذراند.

ـ هر واحد درسى نظرى 16 و هر واحد عملى 32 ساعت است.

ـ واحدهاى غير پايان نامه در هر ترم بين 6 تا 10 واحد ارايه مى شود.

محورهاى دروس و تعداد واحد

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوی

16

2

دروس تخصصی

24

3

رساله علمی

20

 

جمع كل

60

 

عناوين درسي :‌

الف) عناوين دروس حوزوى

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

فقه (1)

5

80

80

-

 

با تأكيد بر پژوهش

2

فقه (2)

5

80

80

-

فقه (1)

با تأكيد بر پژوهش

3

اصول (1)

3

48

48

-

 

با تأكيد بر پژوهش

4

اصول (2)

3

48

48

-

اصول (1)

با تأكيد بر پژوهش

 

جمع کل

16

256

256

     
 

تذكر: سرفصل دروس حوزوى همان دروس فقه و اصول مورد نظر مركز مى باشد.

ب) عناوين دروس تخصصى (دكتراى فلسفه اسلامى)

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

حكمت متعاليه (1)

4

64

64

-

 

فلسفه صدرايى با تأكيد بر پژوهش

2

حكمت متعاليه (2)

4

64

64

-

حكمت متعاليه (1)

فلسفه صدرايى با تأكيد بر پژوهش

3

حكمت متعاليه (3)

2

32

32

-

حكمت متعاليه (2)

فلسفه صدرايى با تأكيد بر پژوهش

4

حكمت مشاء

4

64

64

-

 

گزيده اى از الهيات شفا

5

علم النفس

2

32

32

-

 

علم النفس اسفار

6

حكمت الهى در كتاب و سنّت

2

32

32

-

 

مباحث عقلى و فلسفى در آيات و روايات

7

عرفان اسلامى

2

32

32

-

 

گزيده اى از فصوص ابن عربى

8

خداشناسى و صفات الهى تطبيقى

2

32

32

-

 

مباحث اثبات وجود خداوند و صفات الهی در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب

9

وجودشناسى تطبيقى

2

32

32

-

   

10

پایان نامه

20

640

-

640

   
 

جمع کل

44

1024

384

640

   
 

تذكر:گروه می تواند 10واحد پیش نیاز به تناسب نیاز فراگیران اجرا کند.

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات