دفتر حقوقي و امور مجلس
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

 

 


ساختار دفتر امور مجلس:

دفتر امور مجلس از جمله دفاتر مستقل در ساختار جامعة المصطفی (ص) العالمیه محسوب می گردد که درسطح مدیر کل فعالیت می کند و مدیر این مجموعه از سوی ریاست جامعة المصطفی (ص) العالمیه منصوب می گردد.

سازمان نفرات :

دفتر امور مجلس بایک مدیر کل، یک کارشناس مسئول، یک کارشناس و یک متصدی فعالیت می کند.

 معرفی دفتر امور مجلس:

مجلس شورای اسلامی با توجه به کارکردهای آن در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره از جایگاه مهمی در ساختار سیاسی برخوردار بوده وبه فرمایش رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) یک مرکز اساسی و تعیین کننده برای انقلاب است که همه سر رشته های امور به آن برمی گردد، بر همین اساس بوده که دفتر امور مجلس با هدف ارتباط و تعامل بااین نهاد مهم استراتژیکی و استفاده از ظرفیت های خانه ی ملت در جهت اهداف بلند سازمانی در ساختار جامعة المصطفی (ص) شکل گرفت و این دفتر ماموریت های خود را از طریق ارتباط با کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی، فراکسیون های مربوطه،گروه های دوستی پارلمانی، قاطبه ی نمایندگان ،سازمان اداری مجلس شورای اسلامی، معاونین و مدیران پارلمانی دستگاه های اجرایی، دفتر دولت و همچنین ارتباط با مدیران و کارشناسان در معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهوربه انجام می رساند.

شرح وظایف:

1- برقراری ارتباطات موثر و دو سویه بین المصطفی (ص) و مجلس شورای اسلامی

2- پیگیری امور المصطفی (ص) درمجلس اعم از بودجه و اعتبارات دولتی یا طرح ها و لوایح مرتبط و دفاع از آنها به اقتضای مصالح و منافع المصطفی (ص)

3- پیگیری و ارتباطات دولتی در خصوص بودجه و تامین منابع مالی برای المصطفی (ص)

4- شرکت فعال و موثر در جلسات و کمیته های تخصصی مرتبط با المصطفی (ص) در مجلس شورای اسلامی

5- تهیه و پیشنهاد برنامه ی بلند مدت، میان مدت، و بودجه ی سالانه دفتر امور مجلس و ارائه ی گزارش و کارنامه عملکرد آن به مراجع ذیربط.

 

 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات