فقه ‌و ‌معارف اسلامى
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعریف:
 

دکتری رشته فقه ‌و ‌معارف اسلامى دوره‌اى است كه دانش‌پژوهان پس از گذراندن دروس عمومی یا مشترک مربوط، در یکی از گرایش‌های تخصصی صاحب نظر مى‌شوند و در پايان به اخذ مدرك دکتری موفّق مى‌گردند.
 

اهداف كلّى دوره:

- تربيت استاد در زمينه‌ى علوم و معارف اسلامی؛

- پرورش پژوهشگر صاحب‌نظر در حوزه‌ها‌ى مربوط به گرایش؛

- ارتقاى سطح علمى دانش پژوهان به مرحله‌ى اجتهاد در زمينه‌ی معارف اسلامی؛

- مشارکت در فعالیت‌های علمی سطح عالی در موضوعات مختلف.

اهداف و سياست هاى آموزشى:

- توجّه به مبانى انديشه‌هاى اسلامی؛

- عنايت ويژه به شبهات اسلامی؛

پذيرش:

داوطلبان شركت در اين رشته از بين فارغ التحصيلان كارشناسى ارشد رشته‌ى فقه و معارف اسلامى با گرايش‌های مرتبط برگزيده خواهند شد.

تبصره: داوطلبان ساير رشته‌ها و گرايش‌ها پس از قبولى در آزمون مربوط، بايد پيش‌نياز‌های لازم را بگذرانند.

طول دوره و شكل آن:

- تعداد كل واحدهاى اين دوره 78 واحد درسى بوده كه با احتساب زمان رساله حداكثر در مدت 10 نيم سال (ترم) ارايه مى‌شود.

- نظام و شكل دوره به صورت ترمى واحدى است.

- هر واحد نظرى 16 ساعت و هر واحد عملى 32 ساعت مى باشد؛ البته با محوريت تحقيق و پژوهش.

- فراگیران در این دوره‌ رساله‌‌ای به ارزش 18 واحد می‌گذرانند.

محورهاى دروس:

 

ردیف

محورهای دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوی

34

2

دروس پیش‌نیاز

8

3

دروس پایه

8

4

دروس تخصصی

10

5

رساله علمی

18

جمع کل

78

 

اهميت و ضرورت:

گسترش روز افزون قلمرو دانش فقه اسلامی و پیدایش مسائل مستحدثه، و نیاز‌های وسیع جوامع انسانی به پاسخ‌های علمی و مستدل و کاربردی، و ضرورت برنامه‌ریزی برای توانمند شدن فراگیران علوم دینی در عرصه استدلال و استنباط احکام مورد نیاز خود از منابع فقهی (کتاب، سنت و عقل) برگزاری دوره‌ی عالی (آموزشی ـ پژوهشی) در حوزه فقه و معارف اسلامی در سطح دکتری را امری اجتناب ناپذیر و ضروری می‌نماید.

نقش و توانايى:

فارغ التحصیلان این دوره‌ها علاوه بر توانایی لازم در مباحث استدلالی فقه و اصولی با کسب تخصص در گرایش مربوط، توان استنباط و نظریه‌پردازی داشته، به تدریس مقاطع پایین‌تر تسلط یافته، برای رشد علمی بیشتر در مقطع بالاتر(فوق تخصص) آمادگی لازم را به دست خواهند آورد.

 

الف) دروس حوزوى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

فقه (1)

2

48

16

32

 

با تأکید بر پژوهش

2

فقه(2)

2

48

16

32

فقه (1)

با تأکید بر پژوهش

3

فقه(3)

2

48

16

32

فقه(2)

با تأکید بر پژوهش

4

فقه(4)

2

48

16

32

فقه(3)

با تأکید بر پژوهش

5

فقه (5)

2

48

16

32

فقه (4)

با تأکید بر پژوهش

5

اصول(1)

4

96

32

64

 

با تأکید بر پژوهش

6

اصول(2)

4

96

32

64

اصول(1)

با تأکید بر پژوهش

7

اصول(3)

4

96

32

64

اصول(2)

با تأکید بر پژوهش

8

اصول(4)

4

96

32

64

اصول (3)

با تأکید بر پژوهش

9

اصول (5)

4

96

32

64

اصول (4)

با تأکید بر پژوهش

10

اصول(6)

4

96

32

64

اصول (5)

با تأکید بر پژوهش

 

جمع کل

34

816

272

544

 

 

 

 

تذكر: سرفصل دروس حوزوى همان دروس فقه و اصول مورد نظر جامعه مى‌باشد.

ب) دروس پایه:

 

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

آیات الاحکام مقارن

2

46

16

32

 

با تأکید بر پژوهش

2

قواعد فقهی(1)

2

48

16

32

 

با تأکید بر پژوهش

3

قواعد فقهی (2)

2

48

16

32

قواعد فقهی (1)

با تأکید بر پژوهش

4

فلسفه فقه

2

32

32

-

 

با تأکید بر پژوهش

 

جمع کل

8

174

80

96

 

 

 ج) دروس تخصصى:

1) گرايش تفسير و علوم قرآن:

الف) دروس پیش‌نیاز

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

تاريخ قرآن و قرائات

1

16

16

-

 

با تأكيد بر شبهات

2

اعجاز قرآن

2

32

32

-

 

با تأكيد بر اعجاز علمى قرآن

3

علوم قرآن

2

32

32

-

 

با تأکيد بر مسأله تحريف و  شبهات جديد

4

مکاتب تفسیری

3

46

46

-

 

بررسى تحليلى شيوه‌ى تفسيرى و با تأكيد بر پژوهش

 

جمع کل

8

126

126

 

 

 

 

 

ب) دروس تخصصی

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

هرمنوتيك و مبانى فهم قرآن

2

32

32

-

زبان قرآن

با تأكيد بر پژوهش

2

روش تفسيرى اهل بيت^

1

16

16

-

رابطه قرآن و سنت

با تأكيد بر پژوهش

3

زبان قرآن

1

16

16

-

 

با تأكيد بر پژوهش

4

تفسير ترتیبی تطبيقى

2

32

32

-

مکاتب تفسیری

با تأکید بر روش شناسی و به صورت تطبیقی بر اساس شبهات موجود

5

روش‌شناسى تفسير موضوعى

1

16

16

-

مکاتب تفسیری

با تأكيد بر پژوهش

6

تفسير موضوعى تطبيقى

2

32

32

-

روش شناسی تفسیر موضوعی

با تأكيد بر شبهات روز و به صورت كنفرانس

7

رابطه قرآن و سنّت

1

16

16

-

مکاتب تفسیری

با تأكيد بر مسألةحجيت سنّت و پژوهش‌ درسى

8

رساله علمى

18

576

-

576

 

 

 

جمع کل

28

736

160

576

 

 

 

 

2) گرایش فلسفه اسلامی:

الف) دروس پیش‌نیاز

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

حکمت مشاء

2

32

32

-

 

با تأكيد بر پژوهش

2

حکمت اشراق

2

32

32

-

 

با تأكيد بر پژوهش

3

معرفت شناسی دینی

2

32

32

-

معرفت شناسي

با تأكيد بر پژوهش

4

نقد و بررسی بنیان‌‌های فکری غرب

2

32

32

-

 

 

 

جمع کل

8

128

128

 

 

 

 

 

ب) دروس تخصصی

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

حکمت متعالیه(1)

2

32

32

-

حکمت مشاء و اشراق

بخش‌هایی از شواهد الربوبیة

2

حکمت متعالیه(2)

2

32

32

-

حکمت متعالیه(1)

بخش‌هایی از شواهد الربوبیة

3

حکمت متعالیه(3)

2

32

32

-

حکمت متعالیه(2)

بخش‌هایی از شواهد الربوبیة

4

مکاتب جدید فلسفی غرب

2

32

32

-

نقد و بررسی بنیان‌‌های فکری غرب

 

5

فلسفه تطبیقی غرب و اسلام

2

32

32

-

حکمت مشاء و اشراق و حکمت متعالیه(1-3)

مباحث علیت، وجود و حرکت

6

رساله علمی

18

576

-

576

 

 

 

جمع کل

28

736

160

576

 

 

 

 

3) گرایش کلام اسلامی:

الف) دروس پیش‌نیاز

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

معرفت‌شناسی دینی

2

32

32

-

معرفت شناسي

با تأكيد بر پژوهش

2

فلسفه اسلامی(1)

2

32

32

-

 

با تأکید برالهیات بالمعنی الاخص

3

فلسفه اسلامی(2)

2

32

32

-

فلسفه اسلامی(1)

با تأکید بر الهیات بالمعنی الاخص

4

کلام جدید (1)

2

32

32

-

 

با تأكيد بر پژوهش

 

جمع کل

8

128

128

 

 

 

 

 

ب) دروس تخصصی

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

شبهات کلامی

2

32

32

-

کلام اسلامی و فلسفه اسلامی

با تأكيد بر پژوهش

2

کلام بین الادیان

2

32

32

-

کلام اسلامی(1و2)

با تأكيد بر پژوهش

3

کلام اسلامی(1)

2

32

32

-

 

متن شوارق يا مواقف یا مقاصد

4

کلام اسلامی(2)

2

32

32

-

کلام اسلامی(1)

متن شوارق يا مواقف یا مقاصد

5

کلام جدید(2)

2

32

32

-

کلام جدید (1)

با تأكيد بر پژوهش

6

رساله علمی

18

576

-

576

 

 

 

جمع کل

28

736

160

576

 

 

 

 

4) گرایش تاریخ اسلام:

الف) دروس پیش‌نیاز

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

تاریخ اسلام و مستشرقان

2

32

32

-

 

با تأکید بر مباحث مربوط به تشیع

2

نقد و بررسی منابع تاریخ اسلام

2

32

32

-

 

با تأكيد بر پژوهش

3

تاریخ دولت‌های شیعی

2

32

32

-

 

با تأكيد بر پژوهش

4

فرهنگ و تمدن اسلامی

2

32

32

-

 

با تأکید بر منابع شیعی

 

جمع کل

8

128

128

 

 

 

 

 

ب) دروس تخصصی

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

تاریخ تحلیلی اسلام از آغاز تا پایان عباسیان

2

32

32

-

 

با تأكيد بر پژوهش

2

تاریخ اسلام در مغرب و اندلس

2

32

32

-

تاریخ تحلیلی اسلام از آغاز تا پایان عباسیان

با تأكيد بر پژوهش

3

تاریخ اسلام در مصر و شام

2

32

32

-

تاریخ تحلیلی اسلام از آغاز تا پایان عباسیان

با تأكيد بر پژوهش

4

تاریخ عثمانی

2

32

32

-

تاریخ اسلام در مغرب و اندلس

با تأكيد بر پژوهش

5

تاریخ اسلام در شبه قاره هند و آسیای مرکزی

2

32

32

-

تاریخ اسلام در مغرب و اندلس

با تأكيد بر پژوهش

6

رساله علمی

18

576

-

576

 

 

 

جمع کل

28

736

160

576

 

 

 

 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات