کارشناسی
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

طول دوره‌ى كارشناسي حدّاقل چهار و حدّاكثر پنج سال تحصيلى و نظام آموزشى آن واحدى است؛ هر نيم سال تحصيلى شامل 16 هفته آموزش كامل است و زمان تدريس هر واحد نظرى، عملى و كارورزى به ترتيب: يك، دو و سه ساعت در هفته مى باشد. دستورالعمل ثبت نام يا انتخاب واحد، حذف و اضافه و ديگر مقرّرات آموزش تابع آيين نامه‌ى آموزشى مصوّب شوراى عالى برنامه‌ريزى است.

سرفصل رشته‌های مصوب کارشناسی

·         اديان و مذاهب

·         تاريخ اسلام

·         زبان و ادبيات فارسي

·         زبان و فرهنگ روسي

·         زبان و فرهنگ فرانسه

·         شيعه شناسي

·         علوم قرآن و حديث

·         فرهنگ و معارف اسلامي ويژه خواهران

·         فقه اسلامي

·         فقه و اصول

·         فقه و معارف اسلامي

·         فلسفه و عرفان اسلامي

·         كلام اسلامي

·         معارف اسلامي

·         معارف اسلامی گرایش تبليغ و ارتباطات

·         معارف اسلامي و اقتصاد

·         معارف اسلامی و جغرافیای فرهنگی

·         معارف اسلامي و حقوق

·         معارف اسلامي و روانشناسي

·         معارف اسلامی و زبان و ادبيات عرب

·         معارف اسلامي و علوم تربيتي

·         معارف اسلامي و علوم سياسي

·         معارف اسلامي و مديريت

·         معارف اسلامي و مطالعات اجتماعي

·         معارف اسلامي و مطالعات زنان

 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات