فن آوري اطلاعات و ارتباطات
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir
 نقش و توانايي
- تهيه برنامه‌هاي كاربردي
- اداره مراكز اطلاع رساني
- طراحي صفحات وب
- توانمندي نگهداري شبكه‌هاي كامپيوتري
 شرايط متقاضيان
- داشتن ديپلم كامل متوسطه
- دارا بودن شرايط لازم
- درصورت نياز گذراندن دروس پيش‌نياز (مطابق جدول زير)
 
ردیف
 
نام درس
تعداد
 
واحد
ساعت
نظری
عملی
جمع
1
رياضي
3
48
-
48
2
فيزيك
2
32
-
32
 
مشاغل قابل احراز
- مسئول آزمايشگاه‌هاي نرم‌افزاري
- مدير سايت‌هاي كامپيوتري
- برنامه نويس سيستم‌هاي كاربردي
- مسئول بخشهاي مختلف در مركز ISP
 طول دوره و شكل نظام (كارداني پودماني)
طول دوره كارداني بر اساس آموزش پودماني حداقل 2 و نيم سال است. بگونه‌اي كه هر واحد نظري معادل 16 ساعت، هر واحد آزمايشگاهي 32 ساعت هر واحد كارگاهي معادل 48 ساعت و كارآموزي معادل 120 ساعت است.
دروس آزمايشگاهي و كارگاهي كه بصورت يك واحد(مستقل) ارائه مي‌گردد مي‌تواند به ترتيب 48 و 64 ساعت باشد.
 مشخصات پودمانهاي برنامه كارداني ناپيوسته علمي - كاربردي فناوري اطلاعات و ارتباطات
 
ردیف
نام پودمان
 
نام درس
تعداد واحد
ساعت
 
پیش نیاز
پودمان پیش نیاز
نظری
عملی
جمع
1
پایه
- ریاضی عمومی
- آمار و احتمالات
- فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
- آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
3
3
3
1
48
48
48
-
-
-
-
32
48
48
48
32
-
ریاضی عمومی
-
-
 
-
2
برنامه سازی کامپیوتر
- مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
- زبانهای برناه نویسی وب
- ساختمان داده ها
3
3
3
16
32
32
48
32
32
64
64
64
-
-
مبانی کامپیوتر
 
1
3
مدریت داده ها
- تجزیه و تحلیل سیستم ها
- پایگاه داده ها
- آزمایشگاه پایگاه داده ها
3
3
1
32
48
-
32
-
32
64
48
32
ساختمان داده ها
ساختمان داده ها
-
 
2
4
مدیریت شبکه های کامپیوتری
- سیستم عامل مدیریت شبکه
- آزمایشگاه سیستم های عامل مدیریت شبکه
- شبکه های کامپیوتری
- آزمايشگاه شبكه‌هاي كامپيوتري
- آشنایی با مبانی امنیت شبکه
2
1
2
1
2
32
-
32
-
16
-
32
-
32
32
32
32
32
32
48
مبانی کامپیوتر
-
-
-
-
 
1
5
مباني IT
- مباني فناوري اطلاعات
- محيط‌هاي چند رسانه‌اي
- مهندسي اينترنت
- زبان تخصصي
2
2
2
2
32
32
16
32
32
32
32
-
64
64
48
32
-
-
-
زبان عمومي
2 و 4
6
كاربرد IT
- مهندسي فناوري اطلاعات
- مباحث ويژه
- تجارت الكترونيكي
- طراحي و پياده‌سازي كتابخانه الكترونيكي
- مستندسازي
2
2
2
2
1
32
32
32
32
16
32
-
32
32
-
64
32
64
64
16
شبكه‌ها و مباني
فناوري
-
-
تجزيه‌ تحليل سيستم
3 و 4 و 5
7
كارآموزي
- پروژه
- كارآموزي
3
2
-
-
144
240
144
240
-
-
آخرين پودمان
8
عمومي
 
11
160
32
192
-
-
 
saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات