زبان و فرهنگ فرانسه
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف

دوره ی کارشناسي رشته ی زبان و فرهنگ فرانسه، دورهاي آموزشي است که در آن دانش پژوهان نسبت به زبان و فرهنگ فرانسه تسلط و توانايي نسبي پيدا ميکنند و پس از موفقيت، در پايان دوره به اخذ مدرک کارشناسي زبان و فرهنگ فرانسه نائل ميشوند.

اهداف کلي دوره:

- تسلط نسبي دانشپژوه بر مهارتهاي چهارگانۀ زبان فرانسه (گوش کردن، گفتن، خواندن و نوشتن)؛

- آشنا ساختن دانشپژوهان با زبان، فرهنگ، آداب و رسوم فرانسه و کشورهاي فرانسه زبان به منظور تعامل فرهنگي در آن كشورها، و امكان تدريس به زبان فرانسه؛

- ترويج و توسعۀ معارف اسلام و اهلبيت از طريق زبان و فرهنگ فرانسه در فرانسه و کشورهاي فرانسه زبان؛

- تربيت کارشناس در زمينههاي فرهنگ و کشورشناسي فرانسه؛

- تسلط نسبي دانشپژوه بر ساختمان دستوري و ادبيات زبان فرانسه؛

- ايجاد توانمندي در دانشپژوهان به منظور توان ترجمۀ متون مورد نياز خود و جامعه.

سياستهاي آموزشي:

- توّجه ويژه به معارف و علوم قرآني و اهلبيت در تدوين سرفصلها و متون درسي زبان و فرهنگ فرانسه؛

- بهرهمندي از آخرين شيوهها و روشهاي آموزشي، تحقيقاتي و پژوهشي در امر آموزش و پژوهش؛

- انجام تحقيقات، در ضمن آموزش از طريق ارائۀ دروس عملي و پژوهشي؛

- بهرهمندي از اساتيد توانمند، مجرب و آگاه به مسائل فرهنگ و زبان فرانسه؛

- استفاده از انديشهها و آثار علماي ديني به ويژه امام خمينيZو رهبر معظم انقلاب اسلامي در متون آموزشي؛

- توّجه به پرورش روحيه‌ و زي طلبگي؛

- توّجه به ابعاد مشترک زباني و فرهنگي زبان فارسي و فرانسه در تدوين متون زبان و فرهنگ فرانسه؛

- تلاش به منظور ارائۀ درسهاي زبان و فرهنگ به زبان فرانسه؛

- اعطاي مدرک رسمي و معتبر و ايجاد امکان دانش افزايي و فراهم آوردن امکان ادامۀ تحصيل در دوره­هاي کارشناسي ارشد و دکترا براي دانش­پژوهان؛

ايجاد فرصت به منظور اختصاص اولويت استفاده از بورس­ دانشگاه­هاي کشورهاي فرانسه زبان به دانشپژوهان اين رشته؛

- ايجاد فضاي مناسب به منظور تبادل افکار و انديشه دانش پژوهان با اهل زبان و فرهنگ فرانسه؛

- از بين بردن حساسيتهاي منطقهاي و ملّيتي.

طول دوره و شکل نظام آموزشي

- تعداد كل واحدهاي درسي براي اتمام دورۀ كارشناسي با محاسبۀ واحدهاي عمومي 144 واحد درسي است.

- طول دوره حداکثر 5 سال آموزشي(10 نيم سال) ميباشد كه به صورت ترمي واحدي ارائه مي­گردد.

- هر واحد درسي نظري 16 ساعت و هر واحد درسي عملي 32 ساعت مي باشد.

 

يادآوري

درسهاي مقدماتي آموزش زبان فرانسه به ميزان 400 ساعت شامل مهارتهاي مقدماتي: گوش کردن، گفتن، خواندن و نوشتن و سرعت در گفتار و کسب عادت­ هاي زباني مطلوب است که دانشپژوهان موظف هستند درسهاي اين دوره را قبل از ورود به دورۀ كارشناسي در طي يك نيم سال متمركز بگذرانند و پس از قبولي در اين دوره و آزمون ورودي كارشناسي وارد دورۀ کارشناسي رشتۀ زبان و فرهنگ فرانسه شوند. دانش پژوهاني که به زبان فرانسه آشنايي داشته باشند مي­توانند پس از گذراندن امتحان درسهاي مقدّماتي آموزش زبان فرانسه و كسب نمرۀ قبولي، وارد دورۀ کارشناسي شوند.

 تذكر: لازم به ذكر است كه واحدهاي درسي مقدماتي جزء واحدهاي درسي كارشناسي محاسبه نخواهد شد.

 

محورهای دروس:

 

ردیف

محورهای دروس

تعداد واحد

1

دروس عمومي

20

2

دروس تخصصي زبان فرانسه

68

3

دروس پايۀ فرهنگ

24

4

دروس تخصّصي فرهنگ فرانسه

30

جمع کل

 142

 

اهميت و ضرورت

دين مبين اسلام، ديني است جهان شمول که هدف آن سعادت کليۀ ابناء بشري مي­باشد و در اين راستا،  اكنون پرچمدار اصلي ابلاغ پيام جهاني دين مبين اسلام راستين به مردم جهان، مراکز و مجامع علمي ديني  بويژه حوزههاي علميه ميباشند تا با تربيت مبلّغان، محقّقان و مدرّسان کارآمد اين وظيفه را به انجام رسانند. جامعةالمصطفي العالميّة نيز با قدمتي بيش از ربع قرن خدمت در اين عرصه، تلاش نموده است تا در راستاي اين رسالت مهم با تربيت مبلّغان، محقّقان و مدرّسان غير ايراني انجام وظيفه نموده و روز به روز با استفاده از ظرفيتهاي جديد، علاوه بر افزايش توانايي دانش پژوهان خود ظرفيتهاي جديد زبان و فرهنگ ساير کشورها را نيز براي طلاب ايراني و مبلغان ديني کارآمد ايجاد نمايد، زيرا بر اين باور است که بهترين راه دستيابي به اين رسالت عظيم، زماني خواهد بود که مبلّغان، مدرّسان و محققان، آشنا به زبان و فرهنگ و آداب و رسوم آن ملت باشند و بر همين اساس نيز جامعةالمصطفي العالميّة اقدام به تأسيس و راه اندازي رشتههاي کارشناسي زبان و فرهنگ زبان­هاي زنده دنيا و از جمله زبان و فرهنگ فرانسه نمود و با ارائۀ اين طرح در صدد است تا بواسطۀ دانش پژوهان ايراني و غيرايراني زمينۀ شناسايي ساير فرهنگ­ها و زبان­هاي زندۀ دنيا را که سفارش مقام معظم رهبري نيز ميباشد را از يک سو و زمينۀ انتقال زبان و فرهنگ ايران اسلامي را نيز از سوي ديگر ايجاد نمايد.

 

نقش و توانايي

فارغ التحصيلان اين رشته پس از پايان دوره ميتوانند:

- به زبان فرانسه گفت و شنود کنند؛

- مقاله هائي در رشتۀ خود به زبان فرانسه بنويسند؛

- به آداب، رسوم و فرهنگ کشور فرانسه و دیگر کشورهای فرانسه زبان آگاهي کامل پيدا کنند و از اين طريق به امر تحقيق و تبليغ بپردازند؛

- به عنوان کارشناس کشورهاي فرانسه زبان در نهادها و مراکز علمي و دولتي و دانشگاه ها مشغول به کار شوند؛

- به امر تحقيق و پژوهش در حوزۀ کشور شناسي مشغول شوند؛

- به امر ترجمۀ متون معمولي زبان فرانسه اشتغال يابند؛

- با انديشمندان و صاحب نظران فرانسه زبان تبادل نظر نمايند؛

 در دوره هاي کارشناسي ارشد زبان و فرهنگ و رشته­هاي ميان رشته­اي از قبيل زبان­شناسي، آموزش زبانهای زنده و علوم اجتماعي و علوم انساني و دیگر رشته ­هاي مشابه مورد علاقۀ خود شرکت نمايند و ادامۀ بدهند.

الف) دروس عمومی:

رديف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

0001

انديشۀ اسلامي (1)

2

32

32

-

سمعی و بصری (2)

 

0002

انديشۀ اسلامي (2)

2

32

32

-

انديشۀ اسلامي (1)

 

0003

تاريخ تحليلي صدر اسلام

2

32

32

-

سمعی و بصری (2)

 

0004

آشنايي با انديشۀ سياسي و اجتماعي امام خميني

2

32

32

-

سمعی و بصری (2)

 

0005

ادبيّات فارسي

3

48

48

-

سمعی و بصری (2)

 

0006

تربيت بدني

2

48

16

32

 

 

0007

فرهنگ و تمدن اسلام و ايران

2

32

32

-

سمعی و بصری (2)

 

0008

تفسير موضوعي قرآن

2

32

32

-

سمعی و بصری (2)

 

0009

تنظيم خانواده

1

16

16

-

سمعی و بصری (2)

 

0010

زبان خارجي یا زبان فرانسۀ عمومی (1)

1

32

-

32

سمعی و بصری (2)

فرانسه مقدماتي (1)

0011

زبان خارجي یا زبان فرانسۀ عمومی (1)

1

32

-

32

زبان خارجي (1)

فرانسه مقدماتي (2)

جمع کل

20

  368

272

96

 

 

 

تذکر:

- سرفصل دروس عمومي، همان سرفصلهاي مصوّب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.

- به منظور تقويت و تثبيت مهارتهاي زباني به تناسب و توانايي دانش پژوهان از طريق آموزش لغات و اصطلاحات، دروس این جدول به زبان فرانسه برگزار خواهد شد.

- برای رشتة کارشناسی زبان و فرهنگ فرانسه، زبان خارجي (1 و 2) به ارزش دو واحد نظری- عملی همچون رشته­های دانشگاههای دولتی به عنوان فرانسة عمومی 1 و 2 پس از دورة فرانسة مقدماتی ارائه میشود و نمرة این درس نیز به دلیل اهمیّت مهارت­های چهارگانۀ زبان نباید از 14 کمتر باشد در غیر این صورت بدون احتساب نمره در کارنامۀ درس و یا امتحان مجدد آن باید تکرار شود.

- اولویت تدریس درس زبان فارسی به ارزش 3 واحد بر اساس آثاری همچون گلستان سعدی و ترجمه آن به فرانسه، فردوسی و ترجمه آن به زبان فرانسه, مولوی و عطار و خیام و ترجمه آن به زبان فرانسه و دیگر شاهکارهای زبان فارسی، به دو زبان فرانسه و فارسی و به صورت تطبیقی تدریس خواهد شد تا دانش پژوهان با چگونگی ترجمه متون کلاسیک فارسی و شیوهها و معادلها و مفاهیم و اصطلاحات ادبی به صورت عملی آشنا شوند و از این طریق به دانش افزایی واژگانی زبانی خود بیفزایند.

ب) دروس تخصصی زبان فرانسه:

رديف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

001

فرانسۀ اختصاصي(1) (سمعي و بصري)

4

96

32

64

دورۀ مقدماتي زبان فرانسه

 

002

فرانسۀ اختصاصي(2) (سمعي و بصري)

4

96

32

65

فرانسۀاختصاصي (1) (سمعي‌ و بصري)

 

003

مكالمه (1)

2

48

16

32

فرانسۀاختصاصي (2) (سمعي و بصري)

 

004

مكالمه (2)

2

48

16

32

مكالمه (1)

 

005

آواشناسي و واجشناسي فرانسه

2

32

32

-

مكالمه (1)

 

006

خواندن و درك مفاهيم متون

2

32

32

-

مكالمه (2)

 

007

اصول و روش ترجمه

2

32

32

-

فرانسۀ اختصاصي (2) (سمعي و بصري)، خواندن و درك مفاهيم متون

 

008

ترجمۀ متون ساده

2

48

16

32

اصول و روش ترجمه

 

009

دستور زبان (1)

2

32

32

-

فرانسۀ‌ اختصاصي (2) (سمعي و بصري)

 

010

دستور زبان (2)

2

32

32

-

دستور زبان (1)

 

011

زبانشناسي عمومي زبان فرانسه

2

32

32

-

دستور زبان (2)

 

012

ترجمه‌ از فرانسه به فارسي

2

32

32

-

دستور زبان (2)

 

013

ترجمه‌ از فارسي به فرانسه

2

48

16

32

دستور زبان (2)

 

014

ترجمۀ شفاهي (1)

2

32

32

-

ترجمه از فرانسه به فارسي

 

015

ترجمۀ شفاهي  (2)

2

48

16

32

ترجمۀ شفاهي (1)

 

016

مقايسۀ آثار ترجمه شده فارسي به فرانسه و بالعکس

2

48

16

32

ترجمۀ متون ساده

 

017

سبکشناسي و انواع ادبي فرانسه

2

32

32

-

تاريخ ادبيات فرانسه از آغاز تا امروز (دوره­هاي برجسته)

 

018

تاريخ ادبيات فرانسه از آغاز تا امروز‌ (دوره­هاي برجسته)

2

32

32

-

دستور زبان (2)

 

019

نظام عروضي و هجائي شعر در زبان فرانسه و مقايسه آن با زبان فارسي

2

32

32

-

تاريخ ادبيات فرانسه از آغاز تا امروز

 

020

بررسي آثار ترجمه شدۀ متون اسلامي

2

48

16

32

مقايسۀ آثار ترجمه شده فارسي به فرانسه و بالعکس

 

021

دستور زبان تطبيقي

2

48

16

32

زبانشناسي عمومي زبان فرانسه، دستور زبان فرانسه (1 و 2)

 

022

ادبيات کودکان در فرانسه و ايران

2

48

16

32

تاريخ ادبيات فرانسه از آغاز تا امروز

 

023

گفت و شنود موضوعي

2

48

16

32

مكالمه (2)

 

024

نگارش و ويرايش نيمه پيشرفته

2

48

16

32

گفت و شنود موضوعی

 

025

نامه­ نگاري و مکاتبات اداري

2

48

16

32

دستور زبان (2)

و نگارش نيمه پيشرفته

 

026

اصطلاحات و ضربالمثل­ها در زبان فرانسه و مقايسه آن با زبان فارسي

2

48

16

32

ترجمۀ شفاهي (1)

 

027

بررسي و ترجمۀ متون اسلامي

2

48

16

32

اصول و روش ترجمه

 

028

وقايع ­نگاري و گزارش­نويسي

2

48

16

32

نامه­نگاري و مکاتبات اداري

 

029

بررسي توليدات رسانه­ هاي گروهي فرانسه

2

48

16

32

وقايع نگاري و گزارش نويسي

 

030

زبانشناسي فرانسه و نظريه­های زبانی

2

32

32

-

زبانشناسي عمومي زبان فرانسه

 

031

واژه­ شناسي، فرهنگ نويسي و مأخذ شناسي تطبيقي

2

48

16

32

زبانشناسي عمومي زبان فرانسه

 

032

سخنراني و مناظره به زبان فرانسه

2

48

16

32

فرانسۀ اختصاصي(2) (سمعي و بصري)

 

جمع کل

  68

  1440

736

702

 

 

 

تذکر:

- در ترجمه شفاهی 1 و 2 تکیه بر استفاده و بهرهگیری از قصهها و افسانهها به شناخت کامل فرهنگ عامه کشورهای فرانسه زبان کمک فراوان میکند و کاربرد اینگونه متون جذاب و گیرا در کلاسها به هنگام ترجمه شفاهی همزمان به پیشرفت و سرعت کار میافزاید و ذهن دانشپژوهان را کارآمد و پویا و خلاق بار میآورد.

- ساعات عملی این دروس همه بر اساس ترجمه متون همان دروس به زبان فرانسه است که به صورت گروهی یا انفرادی، دانشپژوهان در کلاس زیر نظر استاد انجام میدهند تا بعداً مبنای سخنرانیها و کارهای تحقیقی باشد. ترجمهها از فرانسه به فارسی است و انتخاب متون به عهده استاد همان درس خواهد بود.

- در مورد درس «بررسی تولیدات رسانههای گروهی فرانسه» بخشی از این درس بر پایه فیلمهای بلند و کوتاه منتخب کشورهای فرانسه زبان ارائه میگردد.

- درس «واژه­ شناسي، فرهنگ نويسي و مأخذ شناسي تطبيقي» بر پایه نقد و بررسی فرهنگهای موجود و شیوههای نوین فرهنگ نویسی در ایران و فرانسه ارائه میگردد.

 

ج) دروس پایه فرهنگ:

رديف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

0001

 کليات اقتصاد

2

32

32

-

 

 

0002

مباني جامعه شناسي

2

32

32

-

 

 

0003

مباني نظام سياسي

2

32

32

-

 

 

0004

روان شناسي تبليغ

2

32

32

-

 

 

0005

انسان شناسي فرهنگي

2

32

32

-

 

 

0006

تاريخ عمومي اديان

2

32

32

-

 

 

0007

 مباني تبليغ

2

32

32

-

 

 

0008

فرهنگ و تمدن از ديدگاه قرآن و سنت

2

32

32

-

 

 

0009

جامعهشناسي کشورهاي اسلامي

2

32

32

-

 

 

0010

سياست جغرافيايي (ژئوپولتيك)

2

32

32

-

 

 

0011

مديريت آموزشي و فرهنگي

2

32

32

-

 

 

0012

روش تحقيق

2

48

16

32

 

 

جمع کل

 24

400

368

32

 

 

 

تذکر:

- درس روش تحقيق به دو زبان فارسي و فرانسه تدريس مي­شود تا از منابع علمي و غني فرانسه نيز استفاده گردد.

 

د) دروس تخصصی فرهنگ فرانسه:

رديف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

0100

جغرافياي طبيعي انساني فرانسه

2

32

32

-

 

 

0200

نظام اقتصادي فرانسه

2

32

32

-

 

 

0300

كلّيات نظام سياسي فرانسه

2

32

32

-

مباني نظام سياسي

 

0400

فرهنگ عمومي فرانسه

2

32

32

-

مباني جامعه شناسي و انسان شناسي فرهنگي

 

0500

نظام خانواده فرانسه

1

16

16

-

مباني جامعه شناسي

 

0600

نظام آموزشي فرانسه

2

32

32

-

 

 

0700

نظام حقوقي فرانسه

2

32

32

-

 

 

0800

تاريخ عمومي فرانسه

1

16

16

-

 

 

0900

تاريخ معاصر فرانسه

1

16

16

-

تاريخ عمومي فرانسه

 

01000

اديان و مذاهب در فرانسه

2

32

32

-

 

 

01100

تبليغات و سازمان­هاي تبليغي در فرانسه

2

32

32

-

 

 

01200

 تاريخ و فرهنگ اسلام در فرانسه

1

16

16

-

 

 

01300

جامعه شناسي فرهنگ فرانسه

2

32

32

-

 

 

01400

برنامهریزی فرهنگی در فرانسه

2

32

32

-

 

 

01500

فرهنگ و تمدن فرانسه

1

16

16

-

 

 

01600

تحولات فرهنگی در فرانسه

2

32

32

-

 

 

01700

آداب و رسوم و فرهنگ عامه در فرانسه

1

16

16

-

 

 

01800

تعاملات فرهنگی ایران و فرانسه

2

48

16

32

 

 

جمع کل

  30

  496

  464

32

 

 

 

تذکر:

- کليۀ عناوين درسي در جدول فوق مربوط به کشور فرانسه و كشورهاي فرانسه زبان ميباشد.

- کلیۀ درسهاي این جدول به منظور تقویت مهارتها و مفاهیم زبانی از طريق آموزش واژهها و اصطلاحات به زبان فرانسه است.

- اولویت ارائه درسهای فوق به زبان فرانسه است و مخصوصاً درسهای عملی به صورت کارگاه ترجمه و ترجمههای گروهی در موضوعات همان دروس از سوی دانشپژوهان به پیشنهاد استاد در کلاس یا خارج از کلاس انجام میپذیرد.

- درس «تعاملات فرهنگی ایران و فرانسه» به زبان فارسی و فرانسه تدریس می شود تا  از منابع غنی سفرنامه های فرانسه به زبان فرانسه نیز به نحو احسن استفاده گردد و دانش پژوهان با مطالعۀ سفرنامهها به دو زبان به غنای دایرۀ واژگانی خود بیفزایند و با شیوههای سفرنامه نویسی آشنا شوند و از این شیوهها در سفرهای آیندۀ بهره جویند.

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات