هيأت امنا
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

 

هيأت امنا:

جامعه المصطفي (ص) العالميه همانند تمام مراكز علمي جهان براي هدايت و نظارت كلان نگر بر فعاليت هاي خود، از هيأت امنايي متشكل از شخصيت هاي حقيقي و حقوقي صاحب نظر و انديشمند برخوردار است كه در زمينه معارف و فرهنگ اهل بيت (ع) فعاليت مي نمايند. اعضاي محترم هيأت امناي جامعه سالانه عملكرد آموزشي و پژوهشي جامعه را مورد واكاوي قرار داده، برنامه هاي پيشنهادي سال آينده را در سطح كلان تصويب مي كنند.
 
saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات