اداري
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir


ساختار اداري جامعه المصطفي (ص)‌ بر اساس وظيفه مداري طراحي و تدوين شده است. بر همين اساس تعدادي از بخش ها وظيفه اي و تخصصي محسوب شده و بخش هاي ديگر، غير تخصصي و تسهيل كننده اجراي وظايف بخش هاي تخصصي محسوب مي گردند. تشريح سياست ها، وظايف و اختيارات هر كدام از بخش ها در زير مجموعه اين قسمت بيان شده است.

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات