عرفان و تصوف
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف:

دوره‌ی كارشناسى ارشد عرفان و تصوف دوره تخصصى مى‌باشد كه فراگيران بصورت عميق دروس آن را خوانده و در پايان موفق به اخذ مدرك كارشناسى ارشد مى‌گردند.

اهداف و سياست هاى آموزشى:

ـ ايجاد توانايى تأليف و ترجمه متون تخصصى و نويسندگى؛

ـ اهتمام به نوآورى و توليد فكر و انديشه در رشته مربوطه؛

ـ ايجاد توانايى در زمينه نقد و تبيين روشمند عرفان و تصوف؛

ـ ايجاد توانايى در فهم متون عرفان و تصوف؛

ـ تربيت كارشناس در زمينه عرفان و تصوف.

اهميت و ضرورت:

با عنايت به فراگيري عرفان و تصوف در سراسر جهان اسلام و وجود آن در درون اكثر قريب به اتفاق مذاهب و مكاتب اسلامي، نقش تربيتي و اخلاقي عرفان و تصوف در جهان اسلام، نقش تقريبي عرفان و تصوف، و از همه مهم‌تر گرايش مكاتب عرفاني و صوفي جهان اسلام به اهل بيت و نزديكي آن با شيعه، ضرورت و اهميت رشته عرفان و تصوف آشكار مي‌گردد. جريان صوفي‌گري از يك سو تاثير عميق بر جهان اسلام دارد و از ديگر سو، همراه در معرض خطر انحراف و افراط و تفريط و سوء برداشت قرار دارد. از اين رو، مطالعه و شناخت آن از اهميت ويژه برخوردار است.

طول دوره و شكل آن:

- اين دوره مشتمل بر 64 واحد درسی مى‌باشد كه در 5 نيمسال (ترم) تحصيلى ارايه مى‌شود.

- هر واحد درسى نظرى 16 ساعت و هر واحد درسى عملى 32 ساعت مى‌باشد.

- فراگيران در پايان دوره پايان‌نامه‌اى به ارزش 4 واحد ارايه مى‌دهند.

محورهای دروس:

 

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس جبرانی

32

2

دروس تخصصی

28

3

پایان نامه

4

 

جمع كل

64

 
 

نقش و توانايى:

فراگيران اين رشته از توانايي‌هاي علمي و عملي فراواني برخودار خواهند شد. از يك سوء آنان وارد يك فضاي وسيع از فرهنگ و دانش اسلامي مي‌شوند و از سوي ديگر، از منظر تربيتي و عرفان و اخلاق نيز تقويت خواهند شد و از جانب سوم مي‌توانند راه تعامل با مكاتب عرفاني جهان اسلام و نقاط قوت و ضعف ايشان را بشناسند.

الف) عناوين دروس جبرانی (عرفان و تصوف):

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

فقه (1)

3

48

48

-

 

 

2

فقه (2)

2

32

32

-

فقه (1)

 

3

فقه (3)

2

32

32

-

فقه (2)

 

4

اصول

3

48

48

-

 

 

5

معارف قرآن (1)

2

32

32

-

 

خدا و صفات الهي

6

معارف قرآن (2)

2

32

32

-

معارف قرآن (1)

نبوت و امامت

7

معارف قرآن (3)

2

32

32

-

معارف قرآن (2)

انسان، نفس ‌و معاد

8

فلسفه اسلامی

2

32

32

-

 

تخصصی

9

کلام اسلامی

2

32

32

-

 

متن تجرید

10

عرفان نظری (مقدمه‌ی قیصری)(1)

2

32

32

-

 

زبان تخصصي عربي

11

عرفان نظری (مقدمه‌ی قیصری)(2)

2

32

32

-

 

زبان تخصصي عربي

12

فلسفه اسلامی (1)

2

32

32

-

 

*

13

فلسفه اسلامی (2)

2

32

32

-

فلسفه اسلامی (1)

*

14

ادبیات عرب (1)

2

64

-

64

 

*

15

ادبیات عرب (2)

2

64

-

64

ادبیات عرب (1)

*

16

روان شناسی

1

16

16

-

 

*

17

جامعه شناسی

1

16

16

-

 

*

18

جغرافیای جهان اسلام

2

32

32

-

 

*

19

تاریخ اسلام

2

32

32

-

 

*

20

تفسیر قرآن

2

32

32

-

 

*

21

نقد تفکر اجتماعی غرب

2

32

32

-

 

*

22

مدیریت آموزشی و فرهنگی

1

16

16

-

 

*

23

شیوه‌های تبلیغ در جهان معاصر

1

16

16

-

 

*

24

علوم سیاسی

2

32

32

-

 

*

25

تعلیم وتربیت اسلامی

2

32

32

-

 

*

26

کلام تطبیقی (1)

2

32

32

-

 

*

27

کلام تطبیقی (2)

2

32

32

-

کلام تطبیقی (1)

*

28

روش تحقیق

2

48

16

32

 

*

29

نیاز‌های منطقه‌ای

2

32

32

-

 

*

 

جمع کل

56

976

816

160

 

 

 
 

تذكر:

1) عناوین دروسی که علامت ستاره ندارند الزامی است.

2) فراگیران از بین عناوین دروسی که ستاره دارند 8 واحد را انتخاب و بگذرانند، در ضمن 2 واحد از 4 واحد درس فلسفه اسلامي(1و2) ستاره دار، برای فراگیران این رشته الزامی بوده و حتما بايد انتخاب شود.

3) گروه‌هاى آموزشى مى‌توانند در صورت ضرورت، دروسى را براى فراگيران خاصى الزامى نمايند.

4) گروه‌هاى آموزشى مى‌توانند تا سقف 6 واحد پيشنياز زبان پيش بينى و اجرا نمايند.

ب) عناوين دروس تخصصى (عرفان و تصوف) :

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

مبانى عرفان در قرآن

2

32

32

-

 

 

2

مبانى عرفان در حديث

2

32

32

-

 

 

3

تاريخ عرفان و فرق صوفيه(1)

2

32

32

-

 

از ابتدا تا پايان قرن سوم

4

تاريخ عرفان و فرق صوفيه(2)

2

32

32

-

 

از ابتداي قرن چهارم تا انتهاي قرن ششم

5

تاريخ عرفان و فرق صوفيه(3)

2

32

32

-

 

از قرن هفتم یا عصر حاضر

6

تاريخ عرفان و فرق صوفيه(4)

2

32

32

-

 

ادامه سلسله‌ها و وضعيت معاصر

7

نقد تصوف

2

32

32

-

 

 

8

تاريخ عرفاى شيعه

2

32

32

-

 

 

10

عرفان عملى و اخلاق

2

32

32

-

 

 

11

عرفان در اديان ابراهيمي

2

32

32

-

 

 

12

عرفان در اديان غيرابراهيمي

2

32

32

-

 

 

13

زبان تخصصى

2

32

32

-

 

انگليسي ودر اجرا 4 واحد ارائه گردد

14

فلسفه عرفان

2

32

32

-

 

 

15

تفسير عرفانى

2

32

32

-

 

 

16

پايان‌نامه

4

128

-

128

 

 

 

جمع کل

32

576

448

128

 

 

 
 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات