شناسنامه مراکز صفی جامعه المصطفی(ص) العالمیه
خارج از کشور
 
 
1- آشنایی با کشور: برزیل(نگاه اجمالی با تاکید بر جمعیت، حکومت، مسلمانان )
 
 
 
1-1 جغرافیای طبیعی:
 
پایتخت : برازیلیا
 
1-2 جمعیت:
 
آمار جمعیت :200000000 میلیون نفر زبان و خط؛ رسمی: پرتغالی- لاتین
 
 
1-3 جغرافیای اقتصادی:
 
واحد پول: رئال
 
2- مشخصات عمومی واحد آموزشیقرآنی خاتم الانبیا – آ مادگی و دبستان
 
الف ) مشخصات واحد آموزشی
 
سال تاسیس: 86 نام شهر :کورتییا
 
زبان آموزشی واحد:عربی - پرتغال
 
تعداد دانش پژوهان45 
3. نحوه و مراحل پذیرش دانش پژوهان:
 
از طریق مصاحبه شفاهی صورت می پذیرد.
saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات