اندیشه معاصر مسلمین
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

نعریف:
دوره ي دکتراي انديشه‏ ی معاصر مسلمين بالاترين دوره ي تحصيلي تخصصي در زمينه ي انديشه هاي معاصر مسلمين است که در آن فراگيران، مجموعه اي هماهنگ از فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي را انجام مي دهند و به شخصيت ها، جريان ها و انديشه هاي معاصر مسلمين شناخت پيدا مي کنند و در پايان به درجه ي دکتري نايل مي شوند.
 
اهداف:
- تبيين افق‏های معرفتی و هويت علم اسلامی به عنوان الگويي برتر برای انسان معاصر و تنگناهای پيش‏رو. 
- بررسی چالش‏ های نظری روابط علمی و معرفتی دنيای اسلام با جهان معاصر و رصد چالش ‏ها و بحران‏ های معرفتی آينده. 
- تحليل مبانی رويکردهای علمی انديشمندان معاصر مسلمان و ارتباط آنان با حوزه‏های معرفتی مختلف. 
- پی‏گيری بسترهای نظری جنبش‏ های معاصر مسلمانان و زمينه‏ های جهت‏ده ی آن متناسب با اصول معرفت توحيدی اسلام. 
 
saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات