زبان و ادبيات فارسي
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

 

تعريف

دوره ى كاردانى زبان فارسى و معارف اسلامى عبارت است از دوره اى كه طلاّب با زبان فارسى و كليات معارف اسلامى و علوم حوزوى آشنا مى شوند و در پايان موفق به اخذ مدرك كاردانى مى گردند.

اهداف و سياست هاى آموزشى

ـ آموزش معارف اسلامى به منظور ترويج فرهنگ و معارف اسلامى در سطح عمومى؛

ـ فراگيرى زبان فارسى در مهارت هاى چهارگانه؛

ـ فراگيرى لغات و اصطلاحات دينى در زبان فارسى.

طول دوره و شكل آن

اين دوره با 72 واحد درسى و در 3 نيم سال (ترم) تحصيلى و يك ترم تابستانى برگزار خواهد شد. عناوين دروس دوره ى مذكور داراى دو بخش است:

1. آموزش زبان فارسى

2. آموزش معارف اسلامى (مقدّماتى)

تعداد و نوع واحدهاى درسى

 

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس عمومی

11

2

دروس تخصصی

37

3

دروس معارف اسلامی

24

تذكر: سرفصل دروس عمومى همان سرفصل مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى است.

ب) دروس تخصّصى

1. زبان فارسى

 

2. معارف اسلامى

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

آشنایی با قرآن (1)

2

48

16

32

 

رو خوانی و روخوانی

2

آشنابی با قرآن (2)

2

48

16

32

آشنایی با قرآن (1)

تجوید

3

حفظ قرآن

1

32

-

32

 

 

4

آشنایی با احکام مبتلی به(1)

2

32

32

-

 

 

5

آشنایی با احکام مبتلی به(2)

2

48

16

32

 

 

6

آشنایی عقائد

4

64

64

-

 

 

7

آشنایی با صرف

3

48

48

-

 

 

8

آشنایی با نحو

3

48

48

-

 

 

9

تاریخ اسلام (1)

           

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات