فلسفه و عرفان اسلامي
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف

دوره ى كارشناسى فلسفه و عرفان اسلامى يكى از رشته هاى تخصّصى علوم اسلامى در جامعه المصطفي (ص) العالميه است كه به منظور آشنايى دانش پژوهان با مباحث فلسفه و عرفان اسلامى و فلسفه ى جديد طرّاحى شده است.

اهداف

دوره ى کارشناسی فلسفه و عرفان اسلامى اوّلين مقطع تحّصیلی است كه با اهداف زير طرّاحى و بر اساس ضوابط عام تأسيس و فعّاليّت مراكز آموزش عالى انجام وظيفه خواهد كرد.

- تربيت طلاّب و دانش پژوهان براى آشنايى با مكاتب فلسفى

- آشنا ساختن طلاّب و دانش پژوهان با مهم ترين مكتب هاى فلسفى جديد

- ايجاد توان تدريس و تحقيق در عرصه ى فلسفى در دانش پژوهان

- پرورش روح تحقيق در طلاّب و دانش پژوهان

- نهادينه كردن اخلاق و معنويات در طلاّب و دانش پژوهان

- آشنا ساختن دانش پژوهان با متون اصلى فلسفه ى اسلامى

- شناخت استعدادها و هدايت آنان براى ادامه ى تحصيل در مقاطع بالاتر

طول دوره و شكل آن

- طول دوره ى كارشناسى فلسفه و عرفان اسلامى به دليل تلفيق دروس تخصّصى با دروس رايج حوزوى 4 سال مى باشد كه حسب نياز و ضرورت تا دو سال ديگر قابل تمديد است.

- تعداد واحدهاى اصلى 135 واحد مى باشد و حسب نياز، واحدهايى تحت عنوان دروس حوزوى به دانش پژوهان نيز ارايه خواهد شد.

- هر واحد درسى نظرى 16 ساعت و هر واحد درسى عملى 32 ساعت است.

برنامه ى درسى دوره

تعداد كلّ واحدهاى درسى دوره ى كارشناسى فلسفه و عرفان اسلامى 167 واحد است كه به شرح زير ارايه مى گردد:

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوى

32

2

دروس عمومى

21

3

دروس مشترك

54

4

درس تخصصى

60

جمع كل

167

 

نقش و توانايى

فارغ التحصيلان اين دوره با توانايى كه در مطالعات و آموزه هاى دينى و فلسفى و عرفانى به دست مى آورند، علاوه بر كسب آمادگى جهت ادامه ى تحصيل در مقاطع تكميلى مى توانند به عنوان مبلّغ و مدرّس در سطح جامعه و مراكز علمى و دينى خارج از كشور به انجام فعّاليّت بپردازند.

اهميت و ضرورت

غناى معارف عقلى اسلامى و سنّت فلسفى ديرپاى دنياى اسلام در كنار رواج مكتب هاى فلسفى معاصر غربى لزوم توجّه به اين رشته را بيش از پيش ملموس ساخته است.

عناوين درسي

الف) دروس حوزوى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

صرف (1)

4

80

48

32

   

2

صرف (2)

3

64

32

32

صرف (1)

 

3

نحو (1)

3

48

48

-

صرف (2)

 

4

نحو (2)

5

96

64

32

نحو (1)

 

5

نحو (3)

5

96

64

32

نحو (2)

 

6

تجزیه و ترکیب

2

64

-

64

نحو (3)

 

7

متن خواني و درك متن

2

64

-

64

نحو (3) و تجزيه و تركيب

 

8

روش آموزش قرآن

1

32

-

32

   

9

فلسفه‌ی اسلامی مقدماتی

2

32

32

-

   

10

روش تبلیغ

1

32

-

32

عقائد اسلامی (2)

 

11

آشنایی با تاریخ و فرهنگ ایران

2

32

32

-

   

12

منطق مقدماتی

2

32

32

-

   
 

جمع کل

32

672

352

320

   
 

ب) دروس عمومى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

اندیشه‌ی اسلامی (1)

2

32

32

-

   

2

اندیشه اسلامی (2)

2

32

32

-

اندیشه اسلامی (1)

 

3

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

32

32

-

   

4

اندیشه‌ی سیاسی اجتماعی امام خمینی (ره)

2

32

32

-

اندیشه اسلامی (2)

 

5

ادبیات فارسی

3

48

48

-

   

6

تربیت بدنی

2

32

32

-

   

7

اخلاق اسلامی

2

32

32

-

   

8

تفسیر موضوعی قرآن

2

32

32

-

تفسیر مقدماتی

 

9

تنظیم خانواده

1

16

16

-

   

10

زبان خارجی

3

48

48

-

   
 

جمع کل

21

336

336

     
 

تذكر: سرفصلهاى دروس عمومى همان سر فصل مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى است.

ج) دروس مشترك:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

نحو تكميلى

1

32

-

32

نحو (3)

 

2

آشنايى با علوم قرآن

2

32

32

-

   

3

تفسير مقدّماتى

2

32

32

-

آشنایی با علوم قرآن

 

4

تفسير موضوعى

2

32

32

-

اخلاق

 

5

آشنايى با تاريخ و منابع حديث

2

32

32

-

آشنایی با علوم قرآن

 

6

عقائد اسلامى (3)

2

32

32

-

عقائد اسلامی (1)

 

7

عقائد اسلامى (4)

2

32

32

-

عقائد اسلامی (3)

 

8

تاريخ عمومى اديان (1)

2

32

32

-

   

9

تاريخ عمومى اديان (2)

2

32

32

-

تاریخ عمومی ادیان (1)

 

10

تاريخ اسلام

2

32

32

-

تاریخ اسلام

 

11

آشنايى با فرق و مذاهب اسلامى

2

32

32

-

   

12

شيـعه شناسى

2

32

32

-

آشنایی با فرق و مذاهب

 

13

آشنايى با عرفان اسلامى

2

32

32

-

   

14

اصول فقه

5

80

80

-

   

15

آشنايى با دانش فقه

2

32

32

-

   

16

فقه (1)

4

64

64

-

اصول فقه و آشنایی با دانش فقه

 

17

فقه (2)

4

64

64

-

فقه (1)

 

18

فقه (3)

4

64

64

-

فقه (2)

 

19

منطق

4

64

64

-

منطق مقدماتی

 

20

فلسفه ى اسلامى

4

64

64

-

فلسفه ی اسلامی مقدماتی

 

21

روش تحقيق

2

48

16

32

   
 

جمع کل

54

896

832

64

   
 

د) دروس تخصّصى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

معارف قرآن (1)

2

32

32

-

کلام اسلامی (1 و 2)

 

2

معارف قرآن (2)

2

32

32

-

معارف قرآن (1)

 

3

منطق تکمیلی

2

32

32

-

منطق

 

4

فلسفه‌ی اسلامی (1)

4

64

64

-

فلسفه اسلامی

 

5

فلسفه اسلامی (2)

4

64

64

-

فلسفه اسلامی (1)

 

6

فلسفه اسلامی (3)

4

64

64

-

فلسفه اسلامی (2)

 

7

فلسفه اسلامی (4)

2

32

32

-

فلسفه اسلامی (3)

 

8

فرق و مذاهب فقهی

2

32

32

-

   

9

حکمت مشاء

2

32

32

-

منطق تکمیلی

 

10

حکمت اشراق

2

32

32

-

حکمت مشاء

 

11

تاریخ فلسفه غرب (1)

2

32

32

-

   

12

تاریخ فلسفه غرب (2)

2

32

32

-

تاریخ فلسفه غرب (1)

 

13

تاریخ فلسفه اسلامی (1)

2

32

32

-

   

14

تاریخ فلسفه اسلامی (2)

2

32

32

-

تاریخ فلسفه اسلامی (1)

 

15

فلسفه اخلاق

2

32

32

-

   

16

کلام اسلامی (1)

2

32

32

-

عقائد اسلامی (4)

 

17

کلام اسلامی (2)

2

32

32

-

کلام اسلامی (1)

 

18

کلام اسلامی (3)

2

32

32

-

کلام اسلامی (2)

 

19

مسائل جدید کلامی و فلسفه دین (1)

2

32

32

-

کلام اسلامی (1)

 

20

مسائل جدید کلامی و فلسفه دین (2)

2

32

32

-

مسائل جدید کلامی و فلسفه دین (1)

 

21

عرفان اسلامی

2

32

32

-

آشنایی با عرفان اسلامی

 

22

آشنایی با متون عربی و فارسی

2

32

32

-

عرفان اسلامی

 

23

تاریخ عرفان و تصوف (1)

2

32

32

-

تاریخ عمومی ادیان (2)

 

24

تاریخ عرفان و تصوف (2)

2

32

32

-

تاریخ عرفان و تصوف (1)

 

25

زبان تخصصی (1)

2

32

32

-

   

26

زبان تخصصی (2)

2

32

32

-

زبان تخصصی (1)

 

27

آشنایی با متون روایی و معافی

2

32

32

-

   
 

جمع کل

60

960

960

     
 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات