چاپ        ارسال به دوست

فراخوان همایش بین المللی پژوهش های قرآنی

گروه خبر: همایش بین المللی پژوهشی های قرآنی ، محور و موضوعات بخش پژوهش های قرآنی مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران اعلام شد

به گزارش دبیرخانه علمی هفتمین همایش بین المللی پژوهشی های قرآنی ، محور و موضوعات بخش پژوهش های قرآنی مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.

محور (( قرآن کریم و سبک زندگی اسلامی )) به عنوان محور اصلی این دوره از همایش تعیین گردیده است.علاقه مندان می توانند آثار خود را در حوزه های مقاله نویسی، پایان نامه و طرح پژوهشی در محور و موضوعات اعلام شده به دبیرخانه علمی ارسال نمایند.

باسمه تعالي

محورها و موضوعات بخش پژوهش‌هاي قرآني سي‌امين دوره مسابقات بين المللي قرآن کريم

محور اصلي: قرآن کريم و سبک زندگي اسلامي

کليات:

1. مفهوم سبک زندگي اسلامي از منظر قرآن کريم

2. سبک‌هاي زندگي از منظر قرآن کريم

3. جايگاه قرآن کريم در سبک زندگي اسلامي

4. بررسي مباني و شاخصه‌هاي سبک زندگي اسلامي

5. نقش آموزه‌هاي قرآن کريم در سبک زندگي اسلامي

6. ارتباط سبک زندگي اسلامي و حيات طيبه از منظر قرآن کريم

7. سبک زندگي اسلامي، الگوها، نمادها و مدل‌ها

8. نقش ولایت در تحقق سبک زندگی اسلامی*

9. جایگاه و نقش ولایت‌مداری در تحقق سبک زندگی اسلامی*

خانواده قرآني

1. نقش خانواده قرآنی در ايجاد و گسترش سبک زندگي اسلامي

2. جايگاه خانواده در سبک زندگي اسلامي و نقش آن در ايجاد حيات طيبه

3. بررسي جايگاه خانواده در سبک زندگي اسلامي در مقايسه با سبک زندگي غربي

4. بايسته‌هاي خانواده متعالي در سبک زندگي اسلامي از منظر قرآن کريم

5. بررسي مصاديق خانواده متعالي در سبک زندگي اسلامي از منظر قرآن کريم

6. الگوهاي رفتاري خانواده بر مبناي سبک زندگي اسلامي

7. جايگاه انس با قرآن کريم در زندگي به سبک اسلامي

8. تاثير حفظ، قرائت و تدبر در قرآن کريم در شکل گيري سبک زندگي اسلامي

9. پيامدهاي مهجوريت قرآن کريم در سبک زندگي

10. نقش ولایت در تحقق خانواده قرآنی*

11. نقش ولایت‌پذیری در خانواده قرآنی*

جامعه قرآني

1. مقايسه سبک زندگي در جامعه قرآني با سبک زندگي غربي

2. نقش سبک زندگي اسلامي در ايجاد مدينه فاضله نبوي

3. جايگاه آزادي و حقوق متقابل افراد جامعه در سبک زندگي اسلامي

4. فرآيند تحقق سبک زندگي اسلامي در جامعه

5. وظايف سازمان‌های فرهنگی و قرآنی در تحقق سبک زندگي اسلامي

6. سبک زندگي اسلامي و نقش آن در رشد و تعالي جامعه بر محور قرآن کریم

7. ابعاد اجتماعي سبک زندگي اسلامي از منظر قرآن کريم

8. مولفه‌هاي سبک زندگي اسلامي از منظر مقام معظم رهبري (مدظله‌العالی)

9. مؤلفه‌هاي سبک زندگي اسلامي از منظر امام خميني (ره)

10. سبک زندگي اسلامي در سيره امام خميني (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

11. نقش سيره اهل بيت (ع) در بسترسازي سبک زندگي اسلامي

12. پيامدهاي نفوذ سبک زندگي غربي بر جامعه قرآني

13. گسترش فعالیت‌های قرآنی و تاثیر آن بر گسترش سبک زندگی اسلامی در جامعه

14. آثار انس با قرآن کريم بر رشد و تعالي جامعه

15. نقش نهادهاي قرآني در نيل به سبک زندگي اسلامي

16. نقش رهبري در تحقق و توسعه سبک زندگي اسلامي

17. نقش ولی فقیه در تحقق جامعه قرآنی*

18. نقش ولایت پذیری در تحقق جامعه قرآنی*

امت قرآني

1. جايگاه سبک زندگي اسلامي در تمدن اسلامي

2. نقش سبک زندگي اسلامي در ايجاد امت واحده قرآني

3. نقش سبک زندگي اسلامي در دستيابي جوامع اسلامي به حيات طيبه

4. جايگاه سبک زندگي اسلامي در ارتباطات بين کشورهاي اسلامي

5. نقش بيداري اسلامي در گسترش سبک زندگي اسلامي جوامع مسلمان

6. جايگاه رسانه‌هاي ارتباط جمعي در ترويج سبک زندگي اسلامي

7. اقتدار و عزت جامعه اسلامي در سبک زندگي اسلامي

8. راهکارهاي ارتقاء عزت و اقتدار امت‌هاي اسلامي از منظر قرآن کريم

9. جايگاه جهاد و ظلم‌ستیزی در سبک زندگي اسلامي

10. نقش وحدت امت‌هاي اسلامي در تحقق و گسترش سبک زندگي اسلامي در سطح جهان

11. جایگاه و تاثیر فعالیت‌های قرآنی بین المللی در گسترش سبک زندگی اسلامی

12. نقش ولایت و رهبری در شکل‌گیری سبک زندگی اسلامی*

13. نقش ولایت پذیری در شکل‌گیری سبک زندگی اسلامی*

14. جایگاه، ولایت، وحدت، عزت در شکل‌گیری سبک زندگی امت اسلامی*

شیوه‌نامه نگارش مقالاتمقالات ارسالي بايستي مطابق ساختار زير تدوين و ارسال گردند:

1.مقاله بايستي داراي ساختار زير باشد: عنوان مقاله، چکيدة مقاله، واژگان کليدي، مقدمه، مطالب اصلي مقاله، نتيجه‌گيري، پي‌نوشت (در صورت وجود يادداشت توضيحي)، فهرست منابع.

2. ارجاع منابع و مآخذ در متن مقاله در پايان نقل قول يا موضوع استفاده شده، داخل پرانتز و به شکل زير آورده شود:

1-2. منابع فارسی : (نام خانوادگی مولف، سال نشر، شمارة جلد، صفحه)؛ مثال: (حسینی، 1376، ج2، ص83).

2-2.منابع لاتين:(صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگي مؤلّف)؛ مثال: (Plantinga,1998, p.71).

- تکرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان ‌شود و از کاربرد کلمات همان، پيشين و... (Ibid,…) خودداري شود.

- چنانچه از نويسنده‌اي در يك ‌سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد، با ذكر حروف الفبا پس از سال انتشار، از يكديگر متمايز شوند.

3. تمام توضيحات اضافي و همچنين، معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطلاحات با عنوان «يادداشت‌ها»، در انتهاي متن مقاله آورده شود (ارجاع و اسناد در يادداشت‌ها مثل متن مقاله، روش درون‌متني (بند1) خواهد بود).

4. در پايان مقاله (کتابنامه)، فهرست الفبايي منابع فارسي و لاتين به ‌طور جداگانه به ‌صورت زير ارائه شود:

كتاب: نام خانوادگي و نام نويسنده (تاريخ چاپ)، نام كتاب، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، شمارۀ چاپ، جلد.

مثال: هارت‌ناك، يوستوس (1351)، ويتگنشتاين، ترجمة منوچهر بزرگمهر، تهران: انتشارات خوارزمي.

Nozick, Robert (1981), Philosophical Explanations, Oxford: Oxford University Press.

مقاله: نام‌ خانوادگي و نام نويسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشريه، شمارۀ نشريه.

مثال: موحّد، ضياء (1376)، «تمايزات مبنايي منطق قديم و جديد»، فصل‌نامة مفيد، ش10.

Shapiro, Stewart (2002), "Incompleteness and Inconsistency", Mind, vol. 111.

5. چكيده‌اي حدّاكثر داراي 300 واژه و در بردارندۀ عنوان و موضوع مقاله، روش تحقيق و مهم‌ترين نتايج و فهرستي از واژگان کليدي (حدّاكثر 10 واژه)، به‌ طور جداگانه ضمية مقاله شود.

اندازه و نوع قلم‌ها بايستي مطابق جدول ذيل تنظيم شوند:

اندازه قلم

نام قلم

موقعيت استفاده

14

B Traffic Bold

عنوان مقاله

11

B Lotus Bold

چکيده و کلمات کليدی

12

B Lotus

متن

11

B Traffic Bold

عناوين بخش‌ها

 

- اندازه صفحات بايد برابر A4و حدود بالا، پايين، چپ و راست صفحات به ترتيب برابر با 2 ، 5/2 ، 2 و 2 سانتی‌متر انتخاب شود.

- برای قلم لاتين همواره از Times New Roman استفاده شود که اندازه آن همواره (به غير از عنوان و چکيده) يک واحد کمتر از اندازه قلم فارسی در هر موقعيت مورد استفاده، خواهد بود.

- فاصله سطرها در عنوان، چکيده و متن مقاله معمولی (Single) است.

نکات مهم:

- حجم مقالات، از 25 صفحة حروفچيني‌شده (صفحة 300 كلمه‌اي) تجاوز نكند.

- مقاله ارسالي در هيچ نشريه و همايش چاپ يا ارائه نشده باشد.

- مقالات ارسالي در فضاي اينترنت منتشر نشده باشند.

- نشانی کامل نويسندگان شامل شماره تماس، نشاني پستي و پست الکترونيک، رتبه و دانشگاه محل خدمت، حتماً در زيرنويس صفحه اول نوشته شود.

شايان ذكر است كه مقالات مغاير با شيوه‌نامه فوق پذيرفته نخواهند شد.

توجه: هريك از موارد زير به تنهايي مي‌تواند موجب رد مقاله گردد:

عدم ارتباط موضوع يا محتواي مقاله، با محورهاي مسابقه

عدم رعايت ساختار مقالات علمي

مقاله متعلق به ديگري باشد

مقاله برگرفته از اينترنت و بدون تغييرات اساسي باشد

مقاله فاقد فهرست منابع و هرگونه ارجاع و استناد باشد


٠٧:٣٤ - پنج شنبه ٢٤ اسفند ١٣٩١    /    شماره : ٢٦٣٢٢    /    تعداد نمایش : ٦٥١٦خروج
saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات