شيعه شناسي
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف

دوره‌ى كارشناسى شيعه شناسى عبارت است از مرحله اى كه فراگيران با دروس عمومى و برخى از دروس تخصّصى رشته‌ى مربوط آشنا شده و در پايان موفق به اخذ مدرك كارشناسى در آن رشته مى شوند.

اهداف كلّى دوره

ـ آشنايى با تعاليم و انديشه هاى اهل بيت (عليهم السلام)؛

ـ اطلاع از اختصاصات تفكر شيعى؛

ـ آشنايى با علوم شكل گرفته در بستر انديشه ى شيعى؛

ـ توانايى پاسخ گويى به شبهات؛

ـ زمينه سازى براى ورود به دوره ى كارشناسى ارشد؛

ـ مطالعات روشمند در خصوص گروه ها و جوامع شيعى.

اهداف و سياست هاى آموزشى

ـ تربيت مبلّغ اسلامى در زمينه‌ى قرآن و اهل بيت (عليهم السلام)؛

ـ تربيت كارشناس معارف شيعى؛

ـ ايجاد روحيه‌ى پژوهش در زمينه‌ى عقايد و باورهاى تشيع؛

ـ گسترش دروس و كرسى‌هاى اسلام شناسى و شيعه شناسى در دانشگاهها و مراكز آموزش بين المللى؛

ـ ايجاد و توانمندى در معرّفى مستدل، منطقى و علمى آموزه هاى شيعى؛

ـ تلاش براى ارايه ى راه كارها به منظور تقريب و همبستگى بين مذاهب.

طول دوره و شكل آن

ـ طول دوره ى كارشناسى شيعه شناسى حدّاكثر 5 سال مى باشد.

ـ هر واحد نظرى 16 ساعت و هر واحد عملى 32 ساعت و زمان تدريس هر واحد يك نيم سال در شانزده هفته مى باشد.

ـ نظام و شكل دوره به صورت ترمى واحدى خواهد بود.

برنامه ى درسى دوره

تعداد كلّ واحدهاى درسى دوره ى كارشناسى رشته ى شيعه شناسى 167 واحد است كه محورهاى دروس و تعداد واحدهاى آن به شرح زير است:


 

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوی

32

2

دروس عمومی

21

3

دروس مشترک

54

4

دروس تخصصی

60

جمع كل

167

 

اهميّت و ضرورت

با پيروزى انقلاب اسلامى ايران به رهبرى امام خمينى (قدس سره) افق جديدى در عرصه ى جهانى گشوده شد. برقرارى نظام جمهورى اسلامى مسايل و صاحبنظران جهان اسلام و غير جهان اسلام قرار داده و آنان را متوجّه رويكردى نو به اسلام نمود. لذا ارايه ى سامانمند و نظاممند اسلام شيعى به صورت يك رشته ى تخصّصى را بيش از پيش ضرورى ساخته است.

نقش و توانايى دانش آموختگان اين رشته مى توانند در معرّفى همه جانبه ى مكتب اهل بيت (عليهم السلام) به عنوان پژوهشگر، مبلّغ و مدرّس نقش مؤثّرى ايفا كنند.

عناوين درسي

الف) دروس حوزوى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

صرف (1)

4

80

48

32


 


 

2

صرف (2)

3

64

32

32

صرف (1)


 

3

نحو (1)

3

48

48

-

صرف (2)


 

4

نحو (2)

5

96

64

32

صرف (2) ، نحو (1)


 

5

نحو (3)

5

96

64

32

صرف (2)، نحو (2)


 

6

تجزیه و ترکیب

2

64

-

64

نحو (3)


 

7

متن خوانی و درک متن

2

64

-

64

نحو (3) و تجزیه و ترکیب


 

8

روش آموزش قرآن

1

32

-

32

روان خوانی و تجوید مقدماتی


 

9

فلسفه ی اسلامی مقدماتی

2

32

32

-


 


 

10

روش تبلیغ

1

32

-

32

اندیشه اسلامی


 

11

آشنایی با تاریخ و فرهنگ ایران

2

32

32

-


 


 

12

منطق مقدماتی

2

32

32

-


 


 


 

جمع کل

32

672

352

320


 


 

 

ب) دروس عمومى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

اندیشه اسلامی (1)

2

32

32

-


 


 

2

اندیشه اسلامی (2)

2

32

32

-

اندیشه اسلامی (1)


 

3

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

32

32

-


 


 

4

اندیشه سیاسی اجتماعی امام خمینی (ره)

2

32

32

-

اندیشه اسلامی (2)


 

5

ادبیات فارسی

3

48

48

-


 


 

6

تربیت بدنی

2

32

32

-


 


 

7

اخلاق اسلامی

2

32

32

-


 


 

8

تفسیر موضوعی قرآن

2

32

32

-

تفسیر مقدماتی


 

9

تنظیم خانواده

1

16

16

-


 


 

10

زبان خارجی

3

48

48

-


 


 


 

جمع کل

21

336

336


 


 


 

تذكّر: سرفصل هاى دروس عمومى همان سر فصل مصوّب شوراى عالى انقلاب فرهنگى است.

ج) دروس مشترك:
 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

نحو تکمیلی

1

32

-

32

نحو (3)


 

2

آشنایی با علوم قرآن

2

32

32

-


 


 

3

تفسیر مقدماتی

2

32

32

-

آشنایی با علوم قرآن


 

4

تفسیر موضوعی (2)

2

32

32

-

اخلاق


 

5

آشنایی با تاریخ و منابع حدیث

2

32

32

-

آشنایی با علوم قرآن


 

6

عقائد اسلامی (3)

2

32

32

-

اندیشه اسلامی (2)


 

7

عقائد اسلامی (4)

2

32

32

-

عقائد اسلامی (3)


 

8

تاریخ عمومی ادیان (1)

2

32

32

-

تاریخ عمومی ادیان (1)


 

9

تاریخ عمومی ادیان (2)

2

32

32

-

تاریخ عمومی ادیان (1)


 

10

تاریخ اسلام

2

32

32

-

تاریخ تحلیلی صدر اسلام


 

11

آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی

2

32

32

-


 


 

12

شیعه شناسی

2

32

32

-

آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی


 

13

آشنایی با عرفان اسلامی

2

32

32

-


 


 

14

اصول فقه

5

80

80

-

منطق و نحو (3)


 

15

آشنایی با دانش فقه

2

32

32

-


 


 

16

فقه (1)

4

64

64

-

اصول فقه و آشنایی با دانش فقه


 

17

فقه (2)

4

64

64

-

فقه (1)


 

18

فقه (3)

4

64

64

-

فقه (2)


 

19

منطق

4

64

64

-

منطق مقدماتی


 

20

فلسفه اسلامی

4

64

64

-

فلسفه اسلامی مقدماتی


 

21

روش تحقیق

2

48

16

32


 


 


 

جمع کل

54

896

832

64


 


 

 

د) دروس تخصّصى (شيعه شناسى):

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

تاریخ تشیع (1)

4

64

64

-


 

نقش ائمه (ع) از آغاز تا پایان غیبت صغری

2

تاریخ تشیع (2)

4

64

64

-

تاریخ تشیع (1)

آغاز غیبت کبری تا قرن دهم (صفویه)

3

تاریخ تشیع (3)

4

64

64

-

تاریخ تشیع (2)

از قرن دهم تا عصر حاضر

4

جغرافیای تشیع

1

16

16

-


 

با تاکید بر جغرافیای کنونی تشیع در جهان

5

آئین ها و شعائر شیعی

2

32

32

-


 


 

6

علم رجال و درایه در شیعه

2

32

32

-


 


 

7

علم تفسیر در شیعه

2

32

32

-


 


 

8

علم فقه و اصول در شیعه

2

32

32

-


 


 

9

علم فلسفه در شیعه

2

32

32

-


 


 

10

علم کلام در شیعه

2

32

32

-


 


 

11

اخلاق وعرفان در شیعه

2

32

32

-


 


 

12

تاریخ حوزه های علمیه

2

32

32

-


 


 

13

اختصاصات فقهی شیعی

2

32

32

-


 

احکام فقهی خاص شیعه

14

فلسفه ی اسلامی (1)

3

48

48

-


 


 

15

فلسفه ی اسلامی (2)

4

64

64

-

فلسفه اسلامی (1)


 

16

فلسفه اسلامی (3)

4

64

64

-

فلسفه اسلامی (1,2)


 

17

آشنایی با منابع حدیثی شیعه

2

32

32

-


 


 

18

متن خواتی روایی

2

64

-

64


 


 

19

فرق شیعه

2

32

32

-


 

با اشاره به فرق اسلامی و تبیین چگونگی شکل گیری فرق

20

شیعه در نگاه دیگران

2

32

32

-


 


 

21

نیازهای منطقه ای

2

32

32

-


 


 

22

معارف شیعه (1)

2

32

32

-


 


 

23

معارف شیعه (2)

2

32

32

-


 


 

24

معارف شیعه (3)

2

32

32

-


 


 

25

معارف شیعه (4)

2

32

32

-


 


 


 

جمع کل

60

992

928

64


 


 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات