تبليغ و ارتباطات
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف

دوره ى كارشناسى معارف اسلامى گرايش تبليغ و ارتباطات، عبارت است از مرحله اى كه دانش پژوهان پس از گذراندن دروس حوزوى، پايه و عمومى، با دروس تخصّصى رشته ى تبليغ و ارتباطات آشنا شده و در پايان موفّق به اخذ مدرك كارشناسى مى گردند. در اين دوره ی تحصيلى، مفهوم ارتباطات به عنوان تسلط به ابزار علمى و كارآمد امروزى در تبليغ مورد توجّه است.

اهداف

دوره ى كارشناسى معارف اسلامى گرايش تبليغ و ارتباطات با بهره گيرى از دروس حوزوى و دانشگاهى با اهداف زير راه اندازى شده است:

1. آشنايى و تجهيز بخشى از دانش پژوهان گزينش شده ى جامعه المصطفي (ص) العالميه با اصول، مبانى وضروت هاى امروزى تبليغ.

2. شناسايى بيشتر با سيستم هاى متعدّد ارتباطى اعم از فردى و جمعى، داخلى و خارجى و نحوه ى تأثيرگذارى آن ها بر مخاطبان در گستره اى وسيع.

3. آشنايى با ميزان تأثير پذيرى مخاطبان از شبكه ى جهانى ارتباطات.

4. بهره مندى از آخرين تكنولوژى علمى و عملى جهان در زمينه ى ارتباطات و نحوه ى گسترش و فهم راه هاى همه گير شدن ايده هاى الهى با استفاده ى معقول از ابزار و وسايل موجود.

اهميّت و ضرورت

تبليغ و گسترش احكام نورانى اسلام و دفاع از اين شريعت فراگير در اقصى نقاط جهان است، ايجاب مى كند تا تعليم و تربيت و افزايش عدّه و عدّه ى مسلمانان به شكلى منطقى به عنوان جزيى از نظام هاى ارتباط همگانى كه به نوعى با صنعتى شدن ظهور كرده درك شود. لذا آگاهى نسبت به مكانيزم هاى عمل در سايه ى كسب دانش تبليغ در كنار دانش ارتباطات، يكى از ضرورت هاى امروزى براى جامعه علمى و شبكه ى وسيع هدايت گرى است كه مركز جهانى علوم اسلامى به دليل وظيفه خطيرى كه بر عهده دارد، از اين مهم مستثنى نيست.

آشنايى دانش پژوهان اين جامعه با شيوه هاى جديد تبليغ و تسلط به ابزار و علم آن، يعنى ارتباط و شناسايى و باز شناخت شبكه هاى صاحب نفوذ در درون انسان ها و جوامع يكى از بزرگ ترين كليدِ موفّقيت در امر ترويج مبانى دين و گسترش دين حقّ، آن هم در سايه ى آگاهى ها و تلاش هاى پيامبر گونه است.

طول و شكل دوره

ـ طول دوره ى كارشناسى معارف اسلامى گرايش تبليغ و ارتباطات حدّاكثر 5 سال مى باشد.

ـ نظام درسى، واحدى است.

ـ هر واحد درسى نظرى برابر با 16 ساعت مى باشد كه در قالب يك نيم سال 16 هفته اى ارايه مى گردد.

ـ هر واحد درسى عملى حدّاقل برابر 32 ساعت مى باشد.

تعداد واحدهاى درسى

تعداد كل واحدهاى درسى دوره ى كارشناسى معارف اسلامى گرايش تبليغ و ارتباطات 191 واحد مى باشد. بخش عمده ى واحدها، نظرى است و با تكيه بر پژوهش در ضمن آموزش ارايه مى گردد. واحدهاى اين دوره، تحت چهار عنوان كه عبارتند از:

محور‌های دروس

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوى

56

2

دروس عمومى

21

3

دروس پايه

44

4

دروس تخصّصى

70

جمع كل

191

 

نقش و توانايى

انتظار مى رود تا دانش پژوهان مركز پس از پايان دوره ى آموزشى در مقطع كارشناسى معارف اسلامى گرايش تبليغ و ارتباطات:

الف) با دروس مصطلح حوزوى (هم سطح اين) آشنا شوند و در آموزش هاى بعدى آن ها را به كار گيرند.

ب) با انديشه هاى بنيادى دين تحت عنوان معارف اسلامى در قالب عقايد دينى آشنا شوند و با تكيه به آن ها به عنوان مجموعه ى آموزش هاى ضرورى دينى، تا سطح كارشناسى تبليغ و ارتباطات ترقّى نموده، بتوانند به صورت علمى ـ منطقى جهانِ پيرامون و دين اسلام را بهتر شناخته، به القاى صحيح و تبليغ درست و در نهايت دفاع منطقى از آن بپردازند و فرهنگ اسلامى را در زيست بوم خود توسعه داده آن را معرّفى كنند.

ج) باگذر از دوره ى كارشناسى، آمادگى جهت ارتقا به سطوح بالاتر اعم از كارشناسى ارشد و دكترى را كسب كنند.

د) با ابعاد و زواياى جديد در تحقيق و پژوهش در رشته ى مربوط آشنا شوند.

عناوين درسي :

الف) دروس حوزوى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

صرف (1)

4

80

48

32

   

2

صرف (2)

3

64

32

32

   

3

نحو (1)

3

48

48

-

   

4

نحو (2)

5

96

64

32

   

5

نحو (3)

5

96

64

32

   

6

تجزیه و ترکیب

2

64

-

-

   

7

فقه (1)

2

32

32

-

   

8

فقه (2)

2

32

32

64

   

9

فقه (3)

4

64

-

-

   

10

فقه الحدیث

2

32

32

-

   

11

فقه مقارن

2

32

32

-

   

12

کلام اسلامی

2

32

32

-

   

13

اخلاق اسلامی

2

32

32

-

   

14

عقائد اسلامی (1)

2

32

32

-

   

15

عقائد اسلامی (2)

2

32

32

-

   

16

منطق (1)

2

32

32

-

   

17

منطق (2)

2

32

32

-

   

18

فلسفه‌اسلامی (1)

2

32

32

-

   

19

فلسفه اسلانی (2)

2

32

32

-

   

20

تفسیر مقدماتی

2

32

32

-

   

21

آشنایی بانهج البلاغه و صحیفه

2

32

32

-

   

22

آشنایی با علوم قرآن

2

32

32

-

   

23

متن خوانی و درک متن

2

32

-

64

   
 

جمع کل

58

1056

736

320

   
 

ب) دروس عمومى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

اندیشه اسلامی (1)

2

32

32

-

   

2

اندیشه اسلامی (2)

2

32

32

-

اندیشه اسلامی (1)

 

3

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

32

32

-

   

4

اندیشه سیاسی امام (ره)

2

32

32

-

اندیشه اسلامی (2)

 

5

ادبیات فارسی

3

48

48

-

   

6

اخلاق اسلامی

2

32

32

-

   

7

تربیت بدنی

2

32

32

-

   

8

تفسیر موضوعی قرآن

2

32

32

-

تفسیر مقدماتی

 

9

تنظیم خانواده

1

16

16

-

   

10

زبان خارجی

3

48

48

-

   
 

جمع کل

21

336

336

-

   
 

تذكر: سرفصل هاى دروس عمومى همان سر فصل مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى است.

ج) دروس پايه:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

تفسیر موضوعی

2

32

32

-

   

2

تاریخ عمومی ادیان (1)

2

32

32

-

   

3

تاریخ عمومی ادیان (2)

2

32

32

-

   

4

مبانی و اصول استنباط از قرآن

2

32

32

-

   

5

انسان شناسی

2

32

32

-

   

6

فقه (1)

4

64

64

-

   

7

فقه (2)

4

64

64

-

   

8

فقه (3)

4

64

64

-

   

9

اصول فقه

5

80

80

-

   

10

عقائد اسلامی (3)

2

32

32

-

   

11

عقائد اسلامی (4)

2

32

32

-

   

12

روش تدریس

1

16

16

-

   

13

مدیریت آموزشی و فرهنگی

2

32

32

-

   

14

مبانی جامعه شناسی

2

32

32

-

   

15

روان شناسی عمومی

2

32

32

-

   

16

ریاضیات مقدماتی

2

32

32

-

   

17

آمار توصیفی

2

32

32

-

   

18

کلیات اقتصاد

2

32

32

-

   
 

جمع کل

44

704

704

-

   
 

د) دروس تخصّصى رشته معارف اسلامى گرايش تبليغ و ارتباطات

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

آشنایی با علوم قرآنی

2

32

32

     

2

تفسیر موضوعی (1)

2

32

32

     

3

تفسیر موضوعی (2)

2

32

32

     

4

روان شناسی تبلیغات (1)

3

48

48

     

5

روان شناسی تبلیغات (2)

3

48

48

     

6

روان شناسی اجتماعی (1)

3

48

48

     

7

روان شناسی اجتماعی (2)

3

48

48

     

8

روان شناسی ارتباطات

3

48

48

     

9

حفظ آیات و روایات

2

32

32

     

10

سیرة علمی اهل بیت (ع)

2

32

32

     

11

انسان شناسی اجتماعی

2

32

32

     

12

آسیب شناسی اجتماعی

2

32

32

     

13

مبانی تبلیغ

2

32

32

     

14

تبلیغ در کتاب و سنت

3

48

48

     

15

اصول علم ارتباطات

4

64

64

     

16

نظریه‌های ارتباطات

3

48

48

     

17

شیوه‌های تبلیغ ادیان مختلف

2

32

32

     

18

روان‌ شناسی تبلیغ

2

32

32

     

19

شیوه های تبلیغ در جهان

2

32

32

     

20

آشنایی با فن خطابه و سخنوری

2

32

32

     

21

آشنایی با شیوه مناظره

2

32

32

     

22

رسانه شناسی (1)

2

32

32

     

23

رسانه شناسی (2)

2

32

32

     

24

اصول مشاوره و راهنمایی

3

64

32

32

   

25

آشنایی با فن روزنامه نگاری

2

32

32

     

26

جنبش‌های فکری دینی معاصر

2

32

32

     

27

تاریخ مطالعات اسلامی در غرب

2

32

32

     

28

اصول نویسندگی و ترجمه

2

32

32

     

29

نیاز‌های منطقه ای (1)

2

32

32

     

30

نیاز‌های منطقه‌ای (2)

1

32

-

32

   
 

جمع کل

70

1152

1088

64

   
 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات