فقه و معارف اسلامي
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف

دوره‌ى كارشناسى فقه و معارف اسلامى، اوّلين مقطع تحصيلى در نظام تلفيقى آموزشى حوزوى و دانشگاهى است كه اهداف حوزه هاى علميه را با حفظ كليه ى روش هاى حسنه ى آن تعقيب مى كند و در جهت وحدت حوزه و دانشگاه و استمرار خط انبياء و حفظ مكتب حيات بخش اسلام ناب محمدى (صلى الله عليه وآله وسلم) گام بر مى‌دارد.

اهداف كلّى دوره

دوره ى كارشناسى فقه و معارف اسلامى با اهداف زير و بر اساس ضوابط عام تأسيس و فعّاليّت مراكز آموزش عالى انجام وظيفه خواهد كرد.

1. تربيت اسلام شناس و محقّق و استاد براى دوره هاى كاردانى در زمينه ى فقه و معارف اسلامى.

2. تربيت عالمان دينى و مبلّغان اسلامى كه از رهگذر آشنايى با علوم دينى و معارف اسلامى به گسترش فرهنگ اسلامى و معارف اهل بيت (عليهم السلام) در داخل و خارج از كشور همّت گمارند.

3. جذب داوطلبان مايل به تحقيق ومطالعه در زمينه هاى مختلف علوم و معارف اسلامى.

4. تحفّظ بر سنت ها و روش هاى حسنه ى حوزه، تقويت نقاط قوّت آن دركنار بهره گيرى از روش ها و تجربيات خوب دانشگاه براى تربيت دانش پژوهان و مبلغان اسلامى آشنا به مسائل روز.

5. تربيت نيروهاى شايسته اى كه باآشنايى به آموزه هاى اسلام، شبهات و چالش هاى موجود را بشناسند و توان دفاع از آموزه هاى وحيانى را داشته باشند.

6. شناخت استعدادها و هدايت آن براى ادامه ى تحصيل در مقاطع بالاتر.

طول دوره و شكل نظام آموزشى

طول دوره ى كارشناسى فقه و معارف اسلامى به دليل تلفيق دروس حوزوى و دانشگاهى 5 سال است و دروس به صورت واحدى ارائه مى شود وكلّ دروس دوره، در 10 نيمسال تحصيلى برنامه ريزى مى گردد. زمان تدريس هر واحد نظرى در يك نيمسال تحصيلى 16 هفته است كه هر واحد نظرى 16 ساعت و هر واحد عملى 32 ساعت مى باشد، به جز زبان خارجى (انگليسى و مكالمه ى عربى) و دروس حوزوى كه هر واحد درس پس از تصويب شوراى آموزش حدّاكثر تا 4 ساعت در هفته قابل افزايش است.

برنامه ى درسى دوره

تعداد كل واحدهاى درسى دوره ى كارشناسى در رشته ى فقه و معارف اسلامى 187 واحد است كه واحدهاى درسى رشته ى مذكور به شرح زير ارائه مى گردد:

تعداد و نوع واحدهاى درسى

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوى

52

2

دروس عمومى

21

3

دروس مشترك

54

4

دروس تخصّصى

60

جمع كل

187

 

نقش و توانايى

دانش آموخته ى اين رشته با توانايى كه در فقه و معارف اسلامى به دست مى آورد مى تواند به عنوان مبلّغ در عرصه‌ى تبليغات داخلى و خارجى بدرخشد و در مراكز فرهنگى اسلامى مفيد واقع شود، همچنين با كسب توانايى‌ها و نيز پس از طى دوره‌ى كارشناسى و كسب معلومات نسبى در مقاطع بعدى ادامه‌ى تحصيل دهد و نقش مؤثّرترى در نشر و اعتلاى فرهنگ اصيل اسلامى و شناساندن آن به مردم ايفا كند و در تحقّق اهدافى كه در صدر برنامه اشاره شد سودمند باشد.

عناوين درسي

الف) دروس حوزوى

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

صرف (1)

4

80

48

32

   

2

صرف (2)

3

64

32

32

صرف (1)

 

3

نحـو (1)

3

48

48

-

صرف (2)

 

4

نحـو (2)

5

96

64

32

نحو (1)

 

5

نحـو (3)

5

96

64

32

نحو (2)

 

6

نحـو (4)

5

96

64

32

نحـو (3)

 

7

نحـو (5)

5

96

64

32

نحـو (4)

 

8

نحـو (6)

5

96

64

32

نحـو (5)

 

9

تجزيه و تركيب

2

64

-

64

نحـو (3)

 

10

متن خوانى و درك متن

2

64

-

64

تجزيه و تركيب

 

11

آشنايى با تاريخ و فرهنگ ايران

2

32

32

-

   

12

منطق مقدّماتى

2

32

32

-

   

13

فلسفه اسلامى مقدّماتى

2

32

32

-

   

14

تفسير ترتيبى (1)

2

48

16

32

تفسیرمقدماتی

 

15

اصول فقه (1)

5

80

80

-

منطق و نحو (5)

 
 

جمع کل

52

1024

640

384

   
 

ب) دروس عمومى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

اندیشه اسلامی (1)

2

32

32

-

   

2

اندیشه اسلامی (2)

2

32

32

-

اندیشه‌اسلامی (1)

 

3

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

32

32

-

   

4

آشنایی با اندیشه سیاسی اجتماعی امام خمینی (ره)

2

32

32

-

اندیشه‌اسلامی (2)

 

5

ادبیات فارسی

3

48

48

-

   

6

تربیت بدنی

2

32

32

-

   

7

اخلاق و تربیت اسلامی

2

32

32

-

   

8

تفسیر موضوعی قرآن

2

32

32

-

تفسیر مقدماتی

 

9

تنظیم خانواده

1

16

16

-

   

10

زبان خارجی

3

48

48

-

   
 

جمع کل

21

336

336

     
 

تذكر: سرفصل هاى دروس عمومى همان سرفصل مصوّب شوراى عالى انقلاب فرهنگى است.

ج) دروس مشترك:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

آشنایی با علوم قرآن

2

32

32

-

   

2

روش آموزش قرآن

1

32

-

32

   

3

تفسیر مقدماتی

2

32

32

-

آشنایی با علوم قرآن

 

4

تفسیر موضوعی (2)

2

32

32

-

اخلاق

 

5

آشنایی با تاریخ و منابع حدیث

2

32

32

-

آشنایی با علوم قرآن

 

6

عقائد اسلامی (3)

2

32

32

-

معارف‌اسلامی (2)

 

7

عقائد اسلامی (4)

2

32

32

-

عقائد اسلامی(3)

 

8

تاریخ عمومی ادیان (1)

2

32

32

-

   

9

تاریخ عمومی ادیان (2)

2

32

32

-

تازیخ عمومی ادیان (1)

 

10

تاریخ اسلام (2)

2

32

32

-

تاریخ اسلام (1)

 

11

آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی

2

32

32

-

   

12

شیعه شناسی

2

32

32

-

آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی

 

13

آشنایی با عرفان اسلامی

2

32

32

-

   

14

اصول فقه (2)

5

80

80

-

اصول فقه(1)

 

15

آشنایی با دانش فقه

2

32

32

-

   

16

فقه (1)

4

64

64

-

اصول فقه(1) و آشنایی با دانش فقه

در 5 واحد ارائه شود

17

فقه (2)

4

64

64

-

اصول فقه(1) و آشنایی با دانش فقه

در 5 واحد ارائه شود

18

فقه (3)

4

64

64

-

اصول فقه(1) و آشنایی با دانش فقه

در 5 واحد ارائه شود

19

منطق (1)

4

64

64

-

منطق مقدماتی

در 5 واحد ارائه شود

20

فلسفه‌ي‌اسلامی(1)

4

64

64

-

فلسفه مقدماتی

در 5 واحد ارائه شود

21

روش تحقیق

2

48

16

32

   
 

جمع کل

54

896

832

64

   
 

د) دروس تخصّصى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

تفسیر ترتیبی (2)

2

48

16

32

تفسیر ترتیبی (1)

 

2

تفسیر ترتیبی (3)

2

48

16

32

تفسیر ترتیبی (2)

 

3

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی

2

32

32

-

   

4

تاریخ تشیع

2

32

32

-

تاریخ (1و 2)

 

5

بلاغت

4

64

64

-

نحو

در اجرا 5 واحد ارایه شود

6

فقه مقارن

3

48

48

-

   

7

فقه (4)

5

80

80

-

اصول فقه (1) و آشنایی با دانش فقه

 

8

فقه (5)

5

80

80

-

اصول فقه (1) و آشنایی با دانش فقه

 

9

فقه (6)

5

80

80

-

اصول فقه (1) و آشنایی با دانش فقه

 

10

فقه (7)

4

64

64

-

اصول فقه (1) و آشنایی با دانش فقه

در اجرا 5 واحد ارایه شود

11

اصول فقه (3)

5

80

80

-

اصول فقه (2)

 

12

اصول فقه (4)

3

48

48

-

اصول فقه (3)

 

13

منطق (2)

5

80

80

-

منطق (1)

 

14

منطق (3)

5

80

80

-

منطق (2)

 

15

فلسفه اسلامی (2)

4

64

64

-

فلسفه‌اسلامی (1)

در اجرا 5 واحد ارایه شود

16

نظام سیاسی

3

48

48

-

معارف اسلامی (2)

 

17

روش تبلیغ

1

32

-

32

   
 

جمع کل

60

1008

912

96

   
 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات