فلسفه اسلامي
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف

دوره ى كارشناسى ارشد فلسفه اسلامى، دوره ى تخصّصى است كه در طى آن طلبه به طور عميق با دروس آن آشنا شده و در پايان دوره، موفق به دريافت مدرك كارشناسى ارشد مى شود.

اهداف كلّى دوره

ـ تربيت مدّرس؛

ـ تربيت پژوهشگر در موضوعات فلسفى؛

ـ تربيت مبلّغ؛

تذكّر: مبلّغ به مفهوم ابلاغ كننده ى پيام دين است؛

ـ تربيت طلاّب مستعد براى ورود به دوره ى دكترا.

اهداف و سياست هاى آموزشى

ـ شكوفا شدن روح تحقيق در طلبه (با اختصاص 30% از زمان واحدها به كار تحقيقى)؛

ـ شناخت تحليلى مباحث مربوط به فلسفه اسلامى؛

ـ ايجاد توانايى تأليف، تدريس و ترجمه در مباحث فلسفى؛

ـ ايجاد توانايى استفاده از متون تخصّصى فلسفى؛

ـ تخصيص حداقل 50% واحدها را به دروس حوزوى جهت تقويت بعد حوزوى طلاّب؛

ـ نهادينه كردن اخلاق و معنويات در دانش پژوهان؛

ـ توجّه به نيازهاى منطقه اى فراگيران.

پذيرش

فراگيران اين دوره از بين فارغ التحصيلان دوره ى كارشناسى رشته ى فلسفه اسلامى انتخاب مى شوند.

تبصره: در صورتى كه دانش پژوهان رشته اى ديگر بخواهند در كارشناسى ارشد رشته ى فلسفه اسلامى شركت كنند بايد پيش نيازهاى لازم رابگذرانند.

طول دوره و شكل آن

ـ طول دوره ى كارشناسى ارشد حدّاكثر 64 واحد مى باشد كه در 5 نيمسال تحصيلى ارايه مى شود (در هر نيم سال حدّاكثر 12 واحد ارايه مى شود).

ـ هر واحد درسى نظرى 16 ساعت و هر واحد درسى عملى 32 ساعت است.

ـ دانش پژوه در پايان اين دوره پايان نامه اى به ارزش 4 واحد ارايه مى دهد.

تعداد و نوع واحدهاى درسى

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس جبرانی

32

2

دروس تخصصی

28

3

پایان نامه

4

جمع كل

64

 

عناوين درسي :

الف) دروس جبرانى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

فقه (1)

3

48

48

-

   

2

فقه (2)

2

32

32

-

فقه (1)

 

3

فقه (3)

2

32

32

-

فقه (2)

 

4

اصول

3

48

48

-

   

5

ادبیات عرب(1)

2

64

-

64

   

6

ادبیات عرب (2)

2

64

-

64

ادبیات عرب (1)

 

7

روانشناسی

1

16

16

-

   

8

جامعه شناسی

1

16

16

-

   

9

جغرافیای جهان اسلام

2

32

32

-

   

10

تاریخ اسلام

2

32

32

-

   

11

تفسیر قرآن

2

32

32

-

   

12

نقد تفکر اجتماعی غرب

2

32

32

-

   

13

مدیریت آموزشی و فرهنگی

1

16

16

-

   

14

شیوه های تبلیغ در جهان معاصر

1

16

16

-

   

15

علوم سیاسی

2

32

32

-

   

16

تعلیم و تربیت اسلامی

2

32

32

-

   

17

کلام تطبیقی(1)

2

32

32

-

   

18

کلام تطبیقی (2)

2

32

32

-

   

19

نیازهای منطقه ای

2

32

32

-

   

20

روش تحقیق

2

48

16

32

   

21

معرفت شناسی

2

32

32

-

   

22

مباحث جدید کلامی و فلسفی(1)

2

32

32

-

 

2 واحد مباحث کلامی بر اساس نیاز منطقه ای ارایه گردد

23

مباحث جدید کلامی و فلسفی(2)

2

32

32

-

مباحث جدید کلامی و فلسفی(1)

 

24

مباحث جدید کلامی و فلسفی(3)

2

32

32

-

مباحث جدید کلامی و فلسفی(2)

 

25

علم النفس تطبیقی

2

32

32

-

   

26

تفکر عقلی در کتاب و سنت

2

32

32

-

   
 

جمع کل

46

816

646

160

   
 

تذكر:

طلاّب بايد 10 واحد از دروسى كه ستاره دارند را انتخاب و بگذرانند.

گروه هاى آموزشى مى توانند در صورت ضرورت، دروسی را براى طلاّب خاصى الزامى نمايند.

گروه هاى آموزشى مى توانند 6 واحد دروس پيش نياز زبان پيش بينى و اجرا نمايند.

نيازهاى منطقه اى در امتداد عرصه هاى سياسى ـ اجتماعى و مسايل قرآنى و حديثى و مباحث فلسفى در سر فصل نويسى لحاط شود.

ب) دروس تخصّصى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

فلسفه اسلامی (1)

4

64

64

-

 

با تکیه بر نهایه الحکمه

2

فلسفه اسلامی (2)

4

64

64

-

 

با تکیه بر نهایه الحکمه

3

فلسفه اسلامی (3)

2

32

32

-

 

با تکیه بر نهایه الحکمه

4

حکمت مشاء(1)

2

32

32

-

 

باتکیه بر متن اشارات

5

حکمت مشاء (2)

2

32

32

-

حکمت مشاء (1)

با تکیه بر متن اشارات

6

حکمت اشراق

2

32

32

-

   

7

فلسفه تطبیقی(1)

2

32

32

-

   

8

فلسفه تطبیقی (2)

2

32

32

-

فلسفه تطبیقی (1)

 

9

فلسفه معاصر غرب

2

32

32

-

   

10

فلسفه، کلام و عرفان

2

32

32

-

 

تعامل و تقابل

11

عرفان اسلامی

2

32

32

-

   

12

زبان تخصصی

2

32

32

-

   

13

پایان نامه

4

128

-

128

   
 

جمع کل

32

576

448

128

   
 

تذكر:زبان تخصّصى 2 واحد پيش نياز خوانده شود.

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات