ریاست سابق
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

 

زندگی نامه حضرت آيت الله اعرافي، رييس سابق جامعه المصطفي (ص) العالميه

 

الف) مشخصات فردي:
نام: عليرضا
نام خانوادگي: اعرافي
رتبه علمي: اجتهاد در فقه و اصول(دکتری)
آخرين درجه تحصيلي: درس خارج
رشته اصلي: فقه، اصول، فلسفه و عرفان اسلامي 
رشته فرعي: تعليم و تربيت اسلامي


ب‌) سوابق اشتغال: نام سازمان يا مؤسسه محل خدمت / نوع فعاليت / سمت

1. جامعة المصطفي العالمية/ علمي–اجرايي/ رئيس

2. شورای عالی انقلاب فرهنگی/ عضو حقیقی

3. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم / پژوهشي- آموزشي- اجرايي/ رئيس/ سابقاً

4. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم/ پژوهشي/ مدیر گروه علوم تربیتی/ معاون پژوهشی/ سابقاً

5. مركز جهاني علوم اسلامي/ علمي- اجرايي/ رئيس/ سابقاً

6. شوراي فرهنگ عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي/ پژوهشي/ عضو

7. شوراي فرهنگي‌- اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري/ پژوهشي- اجرايي/ عضو/ سابقاً

8. مؤسسه آموزشي- پژوهشي امام خميني (ره‌) قم/ پژوهشي/ مدير گروه علوم تربيتي/ سابقاً

9. مركز جهاني علوم اسلامي و سازمان مدارس / علمي - اجرايي / عضو هيأت امناء/ سابقاً

10. مرکز خدمات حوزه های علمیه/ عضو هیئت مدیره

11. مؤسسه اشراق و عرفان/ مؤسس/ رئيس هيئت مديره

12. کمسیون حوزه ای شورای عالی انقلاب فرهنگی/ عضو

13. حوزه علمیه برادران و خواهران میبد/ مسئول

14. دانشگاه پیام نور، دانشکده الهیات، دانشگاه علمی- کاربردی، علوم قرآني و مرکز تحقیقات ژنتیک میبد/ عضو هیأت امناء

15. مؤسسه بين المللي هدي / اجرايي / عضو هيأت امناء/ سابقاً

16. حوزه علميه قم / علمي اجرايي / معاون پژوهشي/ سابقاً

17. كنگره دين‌پژوهان كشور / پژوهشي / عضو/ سابقاً

18. فصلنامه حوزه و دانشگاه / اجرايي / مدير مسئول

19. دفتر تبليغات حوزه علميه قم / اجرايي / عضو هيأت امناء/ سابقاً

20. دو فصلنامه "جستارهاي اقتصادي" / پژوهشي - اجرايي / مدير مسئول

21. دو فصلنامه "تربيت اسلامي" / پژوهشي - اجرايي / مدير مسئول

22. شوراي پژوهشهاي علمي كشور/ پژوهشي- اجرايي/ عضو/ سابقاً

23. هيأت امناء منطقه ٢ كشور / پژوهشي - اجرايي / عضو

24. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم/ عضو

25. شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم/ عضو

26. سند چشم انداز آموزش و پرورش/ ناظر

 
ج‌) سوابق تحقيقاتي: عنوان طرح تحقيقاتي / سمت در طرح
   ** طرح هاي خاتمه يافته

1. فلسفه تعليم و تربيت / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مؤلف

2. اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه اسلام / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مجري

3. در باب استعداد آدمي / مجري

4. آراء تربيتي دانشمندان مسلمان جلد١ / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مجري

5. آراء تربيتي دانشمندان مسلمان جلد٢ / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مجري

6. آراء تربيتي دانشمندان مسلمان جلد٣ / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مجری

7. آراء تربيتي دانشمندان مسلمان جلد٤ / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه /  مجري

8. سيره تربيتي پيامبر و اهل بيت (ع‌) جلد١ (تربيت فرزند) / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه /  مجري

9. سيره تربيتي پيامبر و اهل بيت (ع‌) جلد2 (تربیت دینی) / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مجری

10. سيره تربيتي پيامبر و ائمه (ع‌) جلد 3 (تربیت اخلاقی) / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مجري

11. سيره تربيتي پيامبر و اهل بيت (ع‌) جلد4 (نگرشی بر آموزش با تاکید بر آموزش های دینی) / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مجری

12. تقریرات درسهای فقه و اصول آیات حائری، وحید خراسانی، تبریزی، فاضل و مطهری (ره)

13. رساله قاعده تعویض سند (رجالی)/ مؤلف

14. کتاب الوصیه / مؤلف

15. مغنی اللبیب / تصحیح و تعلیقه

16. الجوهر النضید / تصحیح و تعلیقه

17. نهایه الحکمه / تعلیقه

18. اسفار جلد 1/ تعلیقه

19. سفرنامه / مولف

20. فقه تربیتی جلد 1 و 2/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ مولف

21. وحدت آرمانی نخبگان/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ مولف.

22. فقه تربيتي؛ مبانی و پیش‌فرض‌ها موسسه اشراق و عرفان/ مولف

23. فقه تربیتی؛ یادگیری علم و دین/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف

24. وحدت حوزه و دانشگاه / موسسه اشراق و عرفان/ مولف

25. بررسي فقهي فلسفه‌ورزي و فلسفه‌آموزي / از سری بحثهای فقه تربیتی1/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف

26. مجسمه و نقاشي / موسسه اشراق و عرفان/ مولف

27. قواعد فقهی جلد اول: تسبیب، اعانه بر اثم، اعانه بر برّ/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف

28. احکام تربیت فرزند/ از سری بحثهای فقه تربیتی 2/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف

29. تربیت فرزند با رویکرد فقهی/ از سری بحثهای فقه تربیتی3/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف

30. درآمدی بر تفسیر تربیتی / از سری بحثهای تفسیر تربیتی قرآن کریم1/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف

31. ضمیر ناخودآگاه در قرآن/ از سری بحثهای تفسیر تربیتی قرآن کریم2/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف

32. نفاق شناسی/ موسسه اشراق و عرفان/ مولف

33. الفلسفه / موسسه اشراق و عرفان/ مولف

34. التصوير / موسسه اشراق و عرفان/ مولف

35. فقه التربيه الجزء الاول و الثاني/ الحضاره لبنان/ مولف

36. نقش تربيتی معلم / مشاور و ناظر

37. ارتباط معرفتي علوم تربيتی و اسلام / مشاور و ناظر

38. فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی/ مشاور و ناظر

39. مکاسب محرمه نوع دوم/ مشهور/ سلسله دروس

40. شاخص‌هاي تربيت خانوادگي/ مرکز بررسي‌هاي استراتژيک رياست جمهوري/ مولف
    * *  طرح‌هاي در دست اجرا

1. فقه تربیتی جلد 3و 4 و 5 و 6/ مولف

2. فلسفه فقه/  مولف

3. فقه اخلاق/ مولف

4. هرمنوتيک/ مولف

5. فقه اقتصاد جلد  / دوره 12 جلدی / مولف

6. فقه عقیدتی جلد 1 / مولف

7. اصول فقه جلد 1 / مولف

8. فرهنگنامه سیره تربیتی پیامبر و ائمه(ع)/ مشاور و ناظر

*** مقالات  چاپ شده

بخشی از مقالات به قرار زیر است

1- دانش تربيت؛ وضعيت مطلوبِ علوم تربيتي؛فصلنامه تخصصی اسلام و پژوهشهای تربیتی،موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی، شماره 6،پاییز و زمستان 1390، صص57 ـ 76 .

2- گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهای جوانحی؛فصلنامه فقه(کاوشی نو در فقه اسلامی)،دفتر تبلیغات حوزه علیمه قم؛ شماره 70 ، زمستان 1390 صص87-130.

3- تاثیرات دانش فقه برمسائل دانش تربیت؛ دوفصلنامه علمی تخصصی پژوهشنامه فقهی؛مجتمع آموزش عالی فقه، جامعه المصطفی العالمیه، شماره 5، پاییز 1390، صص3-34.

4- تعریف تربیت و تطبیق آن بر حرکت فلسفی؛دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ بهار و تابستان 1391، ش 14؛ صص7-28.

5- بررسی فقهی ممنوعیت فلسفهورزی و فلسفهآموزی،پژوهشنامه نورحکمت،  مجتمع آموزش عالی امام خمینی، جامعه المصطفی العالمیه؛ شماره 40، تابستان 1391، صص 5-30.

6- نمازآموزی به فرزندان؛ بررسی فقهی؛فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشی در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی»؛ دانشگاه امام حسین(علیه السلام)، تهران (روند ارزیابی و چاپ)

7- تربیت اعتقادی فرزندان ؛فصلنامه فقه(کاوشی نو در فقه اسلامی)،دفتر تبلیغات حوزه علیمه قم؛(روند ارزیابی و چاپ)

 

 

د) سوابق فعاليت‌هاي آموزشي:

الف) ادبیات و منطق :

1) صرف و نحو (کتاب های صرف ساده ، سیوطی ، مغنی)

2) معانی و بیان ( مختصر و جواهر البلاغه)

3) منطق (حاشیه ملا عبدالله ، المنطق مظفر ، الجوهر النضید )

* ارائه در حوزه

ب) فقه و اصول :

1) شرح                                                             2) مکاسب

3) اصول فقه                                                       4) رسائل

5) حلقات شهید صدر                                            6) کفایه

7) خارج فقه ( کتاب های: قضاء ، شهادات ، حدود ، مکاسب محرمه ) از سال 73 تاکنون.

8) خارج فقه التربیه

9) خارج اصول فقه                                            10) مبانی اجتهاد

* ارائه دروس فوق در حوزه علمیه قم و دانشگاه قم

ج) فلسفه و عرفان :

1) بدایة الحکمة                                             2) نهایةالحکمة

3) شرح اشارات                                            4) اسفار

5) تمهید القواعد                                           6) شواهد الربوبیة

*ارائه در  حوزه علمیه قم/ مرکز جهانی علوم اسلامی

د)تعلیم و تربیت و اخلاق و معارف :

1) فلسفه تربیتی اسلام / مؤسسۀ امام خمینی (ره)

2) تربیت اسلامی و تربیت در قرآن و روایات / مؤ سسۀ امام خمینی(ره) / دانشگاه تربیت                                  مدرس تهران / دانشگاه تربیت معلم تهران / دانشگاه تهران / مراکز تخصصی حوزه علمیه قم / حوزه یزد و میبد / دوره های آموزشی معلّمان ودبیران آموزش و پرورش

3) فلسفه اخلاق / مؤسسۀ امام خمینی (ره) / مراکز تخصصی حوزه علمیه قم

4) دروس معارف / دانشگاه علامه طباطبائی

5) دروس اخلاق / حوزه / مرکز جهانی / و سایر مراکز

هـ) تفسیر و نهج البلاغه:

دوره های آ موزشی و سخنرانی

ه‍ ) عناوين پايان نامه هايي كه استاد راهنماي آن بوده‌اند: عنوان پايان نامه/مقطع/سال
١. ميزان انطباق محتوا و اهداف كتب تعليمات ديني مقطع راهنمايي / كارشناسي ارشد / ١٣٧٦
٢. انگيزش در اخلاق از ديدگاه قرآن كريم / كارشناسي ارشد / ١٣٧٧
٣. روش‌هاي تربيتي انزوا و تبشير در قرآن / كارشناسي ارشد / ١٣٧٧
٤. بررسي تطبيقي فطرت از ديدگاه شهيد مطهري و استعداد از ديدگاه اسكفلر وپيامدهاي آن / كارشناسي ارشد / ١٣٧٧ 
٥. بررسي ارتباط ميان آموزه هاي حياتي دانش‌آموزان آموزش و پرورش از منظر معرفت شناسي / دكتري / ١٣٧٩
٦. رابطه فقه و تربيت / كارشناسي ارشد / ١٣٧٩
٧. تاريخ تحول ادوار اجتهاد / كارشناسي ارشد / ١٣٧٩
٨. جايگاه عقل و دين‌شناسي علامه طباطبايي و اقتضائات آن در تربيت عقلاني / كارشناسي ارشد / ١٣٧٩
٩. آداب و شيوه هاي آموزشي در سيره معصومين (ع‌) / كارشناسي ارشد / ١٣٧٩
١٠. آراي تربيتي امام خميني (ره‌) / كارشناسي ارشد / ١٣٧٩
١١. مباني كلامي حكومت ديني / سطح ٤ حوزه / ١٣٨١
١٢. خانواده در اسلام / كارشناسي ارشد / ١٣٨٠
١٣. تربيت اول در قرآن / كارشناسي ارشد / ١٣٨٠
١٤. عليت گرايي، ريشه علل از ديدگاه اسلام / ١٣٧٩
١٥. اسلام و دموكراسي / كارشناسي ارشد / ١٣٧٩
١٦. تربيت اخلاقي در سيره معصومين(ع) / كارشناسي ارشد / ١٣٧٩
١٧. روشهاي آسيب زا در تربيت اسلامي / كارشناسي ارشد / ١٣٧٩

** پایان نامه های دیگری هم وجود دارد

و) تأليف يا ترجمه مقاله و مصاحبه: عنوان مقاله/نام نشريه/سال نشر
١. تعليم و تربيت از ديدگاه ابن خلدون / مجله نور علم / ١٣٧٠
٢. در خصوص وظيفه مركز جهاني علوم اسلامي / نشريه در آينه نقد دفتر اول / ١٣٧٦
٣. نقد و بررسي وحدت حوزه و دانشگاه / فصلنامه دانشگاه اسلامي / ١٣٧٧
٤. مسائل و مشكلات جوانان در يك نگاه / نشريه داخلي مؤسسه امام خميني (ره‌) / ١٣٧٧
٥. مفهوم‌شناسي مشاوره ديني / مجموعه مقالات همايش مشاوره از ديدگاه اسلام / ١٣٧٨
٦. نقد و بررسي وحدت حوزه و دانشگاه در دو دهه اخير / مجموعه مقالات كتاب دوم‌حوزه و دانشگاه / ١٣٧٨
٧. مفهوم‌شناسي مشاوره ديني / فصلنامه حوزه و دانشگاه / ١٣٧٨
٨. سرمقاله / فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره ٢٠ / ١٣٧٨
٩. آسيب‌شناسي, روش شناختي و راه حل‌ها / فصلنامه پژوهش و حوزه / ١٣٧٩
١٠. روش‌هاي استنباط آداب تعليم و تربيت / كتاب اول تربيت اسلامي / ١٣٧٩
١١. سرمقاله / فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره ٢٢ / ١٣٧٩
١٢. سخن آغازين / فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره ١٨ / ١٣٧٨
١٣. تربيت در سيره و كلام امام علي(ع) / مجموعه مقالات تربيت اسلامي / ١٣٧٩
١٤. سرمقاله / فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره ٢٨ / ١٣٨١
١٥. مناسبات علم انساني و دين / فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره ٢٠ و ٢٢ / ١٣٧٨
١٦. نقش پژوهش در تعامل ميان حوزه و دانشگاه / پيام پژوهش / ١٣٨١
١٧. آرامش روان از منظر اسلام / چكيده مقالات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني / ١٣٨١
١٨. وحدت حوزه و دانشگاه "بيم‌ها و اميدها" / جزوه ويژه همايش ٢٧ آذر / ١٣٨٢
١٩. حوزه و دانشگاه و اقتضاء همگرايي / نشريه پگاه حوزه شماره ٩٧ - ٩٦ / ١٣٨٢
٢٠. حوزه و دانشگاه از واگرايي تا همگرايي / نشريه پگاه حوزه / ١٣٨٠
٢١. پژوهشهاي حوزوي، ظرافتها و چالشها / نشريه پگاه حوزه / ١٣٨١
٢٢. گامهاي آغازين در نظريه پردازي ديني / نشريه پگاه حوزه / ١٣٨٢
٢٣. قلمروهاي جهاني حوزه / پگاه حوزه ١١٦ و ١١٥ / ١٣٨٢
٢٤. وحدت حوزه و دانشگاه (هست)ها و (بايد)ها / خردنامه همشهري / ١٣٨٠
٢٥. خطبه‌هاي نماز جمعه و سخنرانيها 7٠٠ ساعت با موضوعات:

الف) مباحث مدیریتی و استراتژیک زندگی و اعتقادات اسلامی

ب) سیره پیامبر و ائمه و تاریخ اسلام 

ج) تفسیر قرآ ن و نهج البلاغه

د) تربیت اجتماعی

هـ) تربیت خانوادگی

و) اخلاق اسلامی

ز) مباحث اجتماعی و سیاسی و بین المللی

ح) مباحث منطقه ای


ز) آشنايي با زبان‌ها:

عربي و انگليسي


ح‌) آشنايي با كشورهای:

آلمان, فرانسه، سوئيس، انگلستان، ايتاليا ، آذربايجان، روسیه، چین، اندونزی، کویت، مالزی، سوریه، عربستان، مراکش، تایلند، بوسنی و هرزگوبین، امارات، ترکیه و........


ط) اسامي و مشخصات جوايز علمي
١. كتاب «آراء دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن ج١» به عنوان كتاب برترحوزه در سال ١٣٧٧ رتبه اول را كسب كرد و لوح تقدير و سكه دريافت نمود.
٢. كتاب «تربيت فرزند ( سيره تربيتي پيامبر (ص) و اهل بيت (ع) ج١» / ناظر آقاي عليرضا اعرافي / حائز رتبه برگزيده سومين دوره كنگره دين پژوهان كشور در سال ١٣٨٠
٣. كتاب «آراء دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن ج٣» ناظر آقاي عليرضا اعرافي / حائز رتبه اول در بيست و يكمين دوره انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران در سال ١٣٨٢

4. کتاب فقه تربیتی جلد 1و 2 علیرضا اعرافی / کسب عنوان برگزیده پژوهش دینی سال 87و86 در جشنواره آئین تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه دین


saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات