زبان و فرهنگ روسي
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف

دوره‌ي كارشناسي رشته‌ي زبان و فرهنگ روسي، دوره‌اي آموزشي است كه در آن دانش پژوهان نسبت به زبان و فرهنگ روسي تسلط و توانايي نسبي پيدا مي‌كنند و پس از موفقيت، در پايان دوره به اخذ مدرك كارشناسي زبان و فرهنگ روسي نائل مي‌شوند.

اهداف كلي دوره

- تسلط نسبي بر مهارت‌هاي چهارگانه‌ي زبان روسي (خواندن، گوش كردن، گفتن، نوشتن) با توجه به ساختار زبان روسي؛

- ايجاد توانمندي در دانش پژوهان به منظور توان ترجمه‌ي متون مورد نياز خود و چامعه در سطح رشته

- يجاد توانمندي در دانش پژوهان به منظور انجام تحقيقات، و تدريس زبان روسي؛

- آشنايي فراگيران با آداب، رسوم، فرهنگ و زبان كشور روسيه به منظور تعامل فرهنگي در آن كشور؛

- تربيت كارشناس در زمينه فرهنگ و كشور شناسي روسيه؛

طول و شكل دوره

- تعداد كل واحدهاي درسي دوره بدون محاسبه واحد دوره‌ي مقدماتي آموزش زبان روسي 136 واحد درسي بوده كه حداكثر در 5 سال (10 نيم سال) ارائه مي‌گردد.

- دوره به صورت ترمي واحدي ارائه مي‌گردد.

- هر واحد درسي نظري 16 ساعت و هر واحد درسي عملي 32 ساعت مي‌باشد.

محورهاي دروس

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس عمومي

18

2

دروس تخصَصي زبان روسي

72

3

دروس پايه فرهنگ

24

4

دروس تخصَصي فرهنگ روسي

22

جمع كل

136

 

نقش و توانايي

فارغ التحصيلان اين رشته مي‌توانند:

- به زبان روسي گفت و شنود كنند؛

- به عنوان كارشناس كشور روسيه در نهادها و مراكز علمي و دولتي مشغول به كار شوند؛

- به امر تحقيق و پژوهش در حوزه كشورشناسي مشغول شوند؛

- به امر ترحمه متون معمولي زبان روسي اشتغال يابند؛

- با انديشمندان و صاحبان فكر به زبان روسي تبادل نظر كنند.

عناوين درسي :‌

الف) دروس عمومي:

رديف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

توضیحات

جمع

نظري

عملي

1

اندیشه‌ی اسلامی (1)

2

32

32

-

   

2

اندیشه‌ی اسلامی (2)

2

32

32

-

اندیشه اسلامی (1)

 

3

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

32

32

-

   

4

آشنایی با اندیشه سیاسی، اجتماعی امام خمینی (ره)

2

32

32

-

اندیشه اسلامی (2)

 

5

ادبیات فارسی

3

48

48

-

   

6

تربیت بدنی

2

32

32

-

   

7

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

32

32

-

   

8

تفسیر موضوعی قرآن

2

32

32

-

تفسیر مقدماتی

 

9

تنظیم خانواده

1

16

16

-

   

جمع

 18

288

288

-

   
 

تذكّر:

سر فصل های دروس عمومى همان سرفصل مصوّب شوراى عالى انقلاب فرهنگى است.

 

ب) دروس تخصصي زبان روسی:

رديف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

توضیحات

جمع

نظري

عملي

1

دوره‌ی مقدماتی زبان روسی

ندارد

300

300

-

   

2

دستور زبان (1)

3

48

48

-

دوره مقدماتي زبان روسي

 

3

دستور زبان(2)

3

48

48

-

دستور زبان (1)

 

4

دستور زبان (3)

2

32

32

-

دستور زبان (2)

 

5

دستور زبان (4)

2

32

32

-

دستور زبان (3)

 

6

آزمايشگاه زبان (1)

2

48

16

32

دوره مقدماتي زبان روسي

 

7

آزمايشگاه زبان (2)

2

48

16

32

آزمايشگاه زبان (1)

 

8

آزمايشگاه زبان (3)

2

48

16

32

آزمايشگاه زبان (2)

 

9

خواندن متون ساده

2

32

32

-

   

10

رسانه هاي گروهي

2

32

32

-

   

11

مهارت ترجمه شفاهي (1)

2

32

32

-

اصول و روش ترجمه

 

12

مهارت ترجمه شفاهي (2)

2

32

32

-

مهارت ترجمه شفاهي (1)

 

13

اصول و روش ترجمه

2

32

32

-

   

14

نگارش مقدماتي

2

32

32

-

دوره مقدماتي زبان روسي

 

15

نگارش نيمه پيشرفته

2

32

32

-

نگارش مقدماتي

 

16

مهارت ترجمه از فارسي به روسي

2

32

32

-

اصول و روش ترجمه

 

17

بررسي و ترجمه متون اسلامي

4

64

64

-

اصول و روش ترجمه

 

18

سيري در ادبيات روسيه

4

64

64

-

   

19

نامه نگاري و مکاتبات اداري

2

32

32

-

نگارش مقدماتي و نيمه پيشرفته

 

20

ترجمه متون ساده

2

32

32

-

اصول و روش ترجمه

 

21

خواندن و درک مفهوم متن(1)

4

64

64

-

دوره مقدماتي و خواندن متون ساده

 

22

خواندن و درک مفهوم متن(2)

4

64

64

-

خواندن و درک مفهوم متن (1)

 

23

گفت و شنود (1)

2

48

16

32

دوره مقدماتي زبان روسي

 

24

گفت و شنود (2)

2

48

16

32

گفت و شنود (1)

 

25

گفت و شنود (3)

2

48

16

32

گفت و شنود (2)

 

26

سخنراني و مناظره (1)

2

48

16

32

گفت و شنود (1 و 2 و 3)

 

27

سخنراني و مناظره (2)

2

48

16

32

سخنراني و مناظره (1)

 

28

خواندن و ترجمه متون مطبوعاتي

2

32

32

-

اصول و روش ترجمه

 

29

مهارت ترجمه از روسي به فارسي (1)

2

32

32

-

اصول و روش ترجمه

 

30

مهارت ترجمه از روسي به فارسي (2)

2

32

32

-

مهارت ترجمه از روسي به فارسي (1)

 

31

آداب گفتار

2

32

32

-

گفت و شنود(3) و سخنراني و مناظره(2)

 

32

خلاصه نويسي

2

32

32

-

   

جمع

72

1580

1324

256

   
 

ج) دروس پایه فرهنگ :

رديف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

توضیحات

جمع

نظري

عملي

1

کلیات اقتصاد

2

32

32

-

   

2

مبانی جامعه شناسی

2

32

32

-

   

3

مبانی نظام سیاست

2

32

32

-

   

4

روان شناسی تبلیغ

2

32

32

-

   

5

انسان شناسی فرهنگی

2

32

32

-

   

6

تاریخ عمومی ادیان

2

32

32

-

   

7

مبانی تبلیغ

2

32

32

-

   

8

فرهنگ و تمدن از دیدگاه قرآن و سنت

2

32

32

-

   

9

جامعه شناسی کشورهای اسلامی

2

32

32

-

   

10

سیاست جغرافیا(ژئوپولتیک)

2

32

32

-

   

11

مدیریت آموزشی و فرهنگی

2

32

32

-

   

12

روش تحقیق

2

48

16

32

   

جمع

24

400

368

32

   
 

تذکر: به منظور افزایش توانایی مهارت‌های زبانی دانش‌پژوهان و با استفاده از آموزش واژگان معادل زبان روسي تلاش خواهد شد تا درس‌های این جدول به زبان روسی ارائه گردد.

د) دروس تخصصی فرهنگ روسی:

رديف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

توضیحات

جمع

نظري

عملي

1

جغرافیای طبیعی انسانی روسیه

2

32

32

-

   

2

نظام اقتصادی روسیه

2

32

32

-

   

3

کلیات نظام سیاسی روسیه

2

32

32

-

   

4

فرهنگ عمومی روسیه

2

32

32

-

مبانی جامعه شناسی وانسان شناسی فرهنگی

 

5

نظام خانواده در روسیه

2

32

32

-

   

6

نظام آموزشی روسیه

1

16

16

-

   

7

نظام حقوقی روسیه

2

32

32

-

   

8

تاریخ عمومی روسیه

2

32

32

-

   

9

تاریخ معاصر روسیه

2

32

32

-

تاریخ عمومی روسیه

 

10

ادیان و مذاهب در روسیه

2

32

32

-

آشنایی با ادیان و مذاهب

 

11

تبلیغات و سازمانهای تبلیغی در روسیه

2

32

32

-

   

12

تاریخ وفرهنگ اسلام در روسیه

1

16

16

-

   

جمع

22

352

352

-

   
 
 

تذکر: اولویت ارائه درس‌های فوق با آموزش واژگان معادل زبان روسي به زبان روسی خواهد بود.

 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات