حقوق جزاء و جرم شناسي
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف

برنامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته) حقوق جزاء و جرم‌شناسي بر اساس رهنمودها و موافقت اصولي اعضاء محترم ستاد انقلاب فرهنگي سابق و ساير آئين‌نامه‌ها و مقررات آموزشي مربوط تنظيم شده است.

هدف

هدف از اين دوره تربيت كارشناسي ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسي است و طريق بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهي و بينش حقوقي دانش‌آموختگان دوره كارشناسي توآم با آموزش روش تحقيق و تقويت قدرت استنباط و تجزيه و تحليل مسائل حقوقي.

طول دوره

دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته) حقوق جزا و جرم‌شناسي حداقل شامل چهار نيمسال تحصيلي (دو سال) و حداكثر پنج نيمسال تحصيلي (با پايان‌نامه) است و هر دانشجو بايد 32 واحد درس طبق برنامه تنظيمي بگذراند. به علاوه دانشجوياني كه در دوره كاشناسي 2 واحد معادف اسلامي و 2 واحد منطق را نگذرانده‌اند بايد اين 4 واحد را بگذرانند.

درس الزامي كارشناسي ارشد حقوق جزاء و جرم‌شناسي

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

جمع

نظری

عملی

1

متون حقوقي به زبان خارجي

2

34

34

-

 

2

حقوق جزاي بين‌الملل

2

34

34

-

 

3

متون فقه جزايي

3

51

51

-

 

4

حقوق جزاي اختصاصي (1)

2

34

34

-

 

5

حقوق جزاي عمومي (1)

2

34

34

-

 

6

آئين دادرسي كيفري

2

34

34

-

 

7

پزشكي قانوني

2

34

34

-

 

8

جرم شناسی

2

34

34

-

 

9

جامعه‌شناسي جنايي

2

34

34

-

 

10

سمينار

1

17

17

-

 

11

پايان‌نامه

4

-

-

-

 
 

جمع کل

24

340

340

   
 

دروس اختياري دوره كارشناسي ارشد حقوق جزاء و جرم‌شناسي

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

جمع

نظری

عملی

1

آيات الاحكام

1

17

17

-

 

2

پليس علمي و كشف علمي جرائم

2

34

34

-

 

3

حقوق كيفري اقتصادي

1

17

17

-

 

4

تاريخ تحولات حقوق كيفري

2

34

34

-

 

5

حقوق جزاي اختصاصي تطبيقي

2

34

34

-

 

6

روان پزشكي جنايي

1

17

17

-

 

7

علم كلام

1

17

17

-

 

8

تاريخ حقوق كيفري

2

34

34

-

 

9

حقوق اسلامي تطبيقي

2

34

34

-

 

10

مسئوليت مدني

2

34

34

-

 

11

حقوق جزايي عمومي(2)

1

17

17

-

 

12

روان شناسي جنايي

2

34

34

-

 

13

حقوق جزاي اختصاصي(2)

2

34

34

-

 

14

فلسفه حقوق

1

17

17

-

 
 

جمع کل

22

357

357

-

 
 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات