حقوق خصوصي
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف

برنامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته) حقوق خصوصي بر اساس رهنمودها و موافقت اصولي اعضاء محترم ستاد انقلاب فرهنگي سابق و ساير آئين‌نامه‌ها و مقررات آموزشي مربوط تنظيم شده است.

هدف

هدف از اين دوره تربيت كارشناسي ارشد در رشته حقوق خصوصي است از طريق بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهي و بينش حقوقي دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد و آموزش روش تحقيق و تقويت قدرت استنباط و تجزيه و تحليل مسائل حقوقي است.

طول دوره

دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته) حقوق حداقل شامل چهار نيمسال تخصصي (دو سال) و حداكثر پنج نيمسال تحصيلي (تا پايان نامه) است و هر دانشچو بايد 32 واحد (با احتساب واحدهاي پايان نامه) طبق برنامه تنظيمي بگذراند. به علاوه دانشجوياني كه در دوره كارشناسي 2 واحد معارف اسلامي و 2 واحد منطق را نگذرانده‌اند بايد اين 4 واحد را بگذرانند.

دروس الزامي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

جمع

نظری

عملی

پیش نیاز

1

حقوق مدني(1)

2

34

34

-

 

2

حقوق مدني(2)

2

34

34

-

 

3

متون فقه

3

51

51

-

 

4

اصول فقه

3

51

51

-

 

5

قواعد فقه

2

34

34

-

 

6

حقوق بين‌الملل خصوصي (تعارض قواني)

2

34

34

-

 

7

حقوق تجارت

2

34

34

-

 

8

متون حقوقي به زبان خارجي

2

34

34

-

 

9

داوري بين‌المللي

2

34

34

-

 

10

سمينار

1

17

17

-

 

11

پايان‌نامه

4

-

-

-

 
 

جمع کل

25

357

357

-

 
 

 

دروس جبراني دوره كارشناسي ارشد

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

جمع

نظری

عملی

پیش نیاز

1

آئين دادرسي مدني

2

34

34

-

 

2

حقوق تجارت تطبيقي

2

34

34

-

 

3

حقوق مدني تطبيقي

2

34

3

-

 

4

حقوق اسلامي تطبيقي

2

34

34

-

 

5

آيات الاحكام

1

17

17

-

 

6

حقوق تجارت بين‌المللي

2

34

34

-

 

7

مسئوليت مدني

2

34

34

-

 

8

علم كلام

1

17

17

-

 

9

احراي احكام و اسناد

2

34

34

-

 

10

حقوق دريايي

1

17

17

-

 

11

تاريخ حقوق

1

17

17

-

 

12

فلسفه حقوق

1

17

17

-

 
 

جمع کل

19

323

323

   
 

 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات