ارتباطات فرهنگی
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف:

     رشته «ارتباطات فرهنگي» در مقطع کارشناسي ارشد پيرامون دو عنصر مکمل يعني «ارتباطات فرهنگي» و «تبليغ» انديشه خواهد نمود.

تذکر :

1ـ محتواي اين رشته از منظر «گفتمان جامعه اسلامي» پيگيري مي‌شود يعني در اين رشته، بصورت تخصصي بررسي مي‌گردد که ارتباطات فرهنگي، چگونه توسط يک مسلمان معتقد به مکتب اسلام و اهل بيت(ع) در جريان تبليغ اسلام به کار گرفته خواهد شد اگرچه مخاطب بکارگيري اين دانش مي‌تواند متفاوت باشد (معتقدان به اديان، مذاهب و گرايش‌هاي فکري گوناگون از قوميت‌ها و کشورهاي مختلف).

 2ـ عنوان رشته «ارتباطات فرهنگي» بدان معنا نيست که فارغ التحصيلان اين رشته، صرفاً «مبلغان فرهنگي» هستند بلکه برون‌دادهاي اين رشته علاوه بر عالمان ارتباطات فرهنگي، تئوريسين هاي عرصه مديريت تبليغ و ارتباطات فرهنگي نيز خواهند بود.

اهميت و  ضرورت:

در جريان ارسال پيام‌هاي ديني ارزش‌ها و هنجارها «عناصر اصلي پيام‌هاي فرهنگي» است که حوزه «ارتباطات‌‌فرهنگي» به کانال‌هاي توانمند جهت انتقال اين عناصر مي‌پردازد؛ اينکه انواع کانال‌ها چه باشند و هرکدام چه محاسن و معايبي  دارد؟ هر کانال چگونه و در کجا خلق شده است؟ و فيمابين يک مبدأ خاص و مقصد خاص ديگر چگونه عمل مي‌کند؟ و سؤالاتي از اين دست، مباحثي است که در حوزه علم ارتباطات قرار مي‌گيرد. اما حوزه «تبليغ» نيز که از وظايف اصلي فعاليت حوزه علميه است به انتخاب کانال‌ها براي زمان و مکان‌هاي خاص و نيز انتخاب عناصر پيام و به جريان انداختن آن مي‌پردازد؛ يعني آنکه نياز تبليغي موجود را مي‌سنجد، نوع پيام و نيز نوع کانال متناسب با آن نياز را برمي‌گزيند و آنگاه پيام را ارسال مي‌نمايد؛ و در نهايت، ميزان اثر بخشي اين انتخاب را نيز ارزيابي مي‌کند. اينجاست که حوزه «ارتباطات فرهنگي» که بيشتر توصيفي است با حوزه «تبليغ» که بيشتر تجويزي است رابطه‌اي تکميلي باهم دارند که ضرورت‌هاي جهان امروز با الگوها و قالب‌هاي حاکم بر آن مي‌طلبد که در يک جمع‌بندي منطقي زمينه و بستر مناسب براي انتقال ارزش‌هاي دين مبين اسلام را در جهت تحقق اهداف عالي آن در ساز و کار موجود و در جامعة المصطفي|العالمية فراهم سازد. گرايش «ارتباطات فرهنگي» در مقطع کارشناسي ارشد در مؤسسه اين زمينه را تسهيل مي‌کند.

اهداف وسياست‌هاي آموزشي:

الف. شکل‌گيري تدريجي يک گروه علمي بنام تبليغ و ارتباطات فرهنگي در جامعه المصطفي|با دغدغه مداري گفتمان اهل‌بيت|.

ب. پرورش «نيروي انساني متخصص» در زمينه‌هاي زير:

-        پژوهش‌هاي بنيادين، کاربردي (در قلمرو تبليغ آموزه‌هاي ناب در بيرون کشور)؛

-        تدريس در مقاطع کارشناسي و نيز کارگاه‌هاي آموزشي؛

-        تأليفات تخصصي در حد کتاب، مقاله و ... ؛

-        شرکت در همايش‌هاي تخصصي و بين المللي حول موضوعات مرتبط؛

-        مديريت خرد و کلان مراکز تبليغي و فرهنگي در حوزه دولتي يا خصوصي در خارج از کشور؛

-        کارشناسي يا مشاوره در مراکز فوق الذکر؛

-        نقد و ارزيابي عملکرد مراکز تبليغي و فرهنگي.

ج. شکل‌گيري و غناي روز افزون متون و آثار تخصصي در حوزه ارتباطات فرهنگي و تبليغ.

د. گسترش زمينه تعامل تخصصي‌تر ميان حوزه‌هاي علميه و مجامع دانشگاهي با مراکز فرهنگي و تبليغي.

نقش و توانايي:

اميد مي‌رود تا در پايان دوره آموزشي و تدوين پايان‌نامه، دانش‌پژوه بتواند نقش‌ها و توانمندي‌هاي زير را ايفا و به ظهور رساند:

-         پاسخ گويي به سؤالات و شبهات پيرامون ارتباطات فرهنگي

-         ارائه تبيين مناسب از مفهوم ارتباطات فرهنگي و ابعاد بين المللي آن

-         آشنايي کافي با عملکرد امروز مراکز فعال در عرصه ارتباطات

-         توانمندي در اداره مراکز فرهنگي

-         توانمندي در امر مشاوره امور فرهنگي و ارتباطات

-         انجام تحقيقات بنيادين و کاربردي در امر ارتباطات ميان فرهنگي

-         بهره‌گيري از پتانسيل موجود نيروهاي غيرايراني در ارتباطات ميان فرهنگي

طول دوره و شکل آن:

دوره کارشناسي ارشد ارتباطات فرهنگي 64 واحد مي‌باشد که به صورت نظام واحدي و در حداکثر 8 نيمسال برگزار مي‌شود. نظام آموزشي اين دوره مطابق آيين‌نامه آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواهد بود. تفکيک واحدهاي فوق به شرح ذيل است :

تعداد و نوع واحد هاي درسي:

 

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوي

32

3

دروس تخصصي

28

4

پايان نامه

4

جمع کل

64

 

الف) جدول دروس عمومي حوزوي رشته ارتباطات فرهنگي:

رديف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش‌نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

فقه (1)

3

48

48

-

 

 

2

فقه (2)

2

32

32

-

فقه (1)

 

3

فقه (3)

2

32

32

-

فقه (2)

 

4

اصول

3

48

48

-

 

 

5

كلام تطبيقي (1)

2

32

32

-

 

 

6

كلام تطبيقي (2)

2

32

32

-

كلام تطبيقي (1)

 

7

فلسفه اسلامي (1)

2

32

32

-

 

 

8

فلسفه اسلامي (2)

2

32

32

-

فلسفه اسلامي (1)

 

9

فلسفه اسلامي (3)

2

32

32

-

فلسفه اسلامي (2)

 

جمع کل

20

320

320

-

 

 

 

ب) جدول دروس حوزوي اختصاصي رشته ارتباطات فرهنگی:

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پيش‌نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

قرآن و علوم

 

2

32

32

-

-

 

2

حدیث شناسی

 

2

32

32

-

-

 

3

نقد و بررسی روشها و مکاتب تفسیر

2

32

32

-

-

 

4

تفسیر موضوعی

2

32

32

-

-

 

5

فقه الحدیث

2

32

32

-

-

 

6

حقوق متقابل در نهج البلاغه

2

32

32

-

-

 

جمع كل

12

192

192

-

 

 

 

 

 

ج) جدول دروس تخصصي رشته ارتباطات فرهنگي:

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پيش‌نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

انسان شناسي فرهنگي

2

32

32

-

 

 

2

فرهنگ و ارتباطات در گستره تمدن اسلامي

2

32

32

-

 

 

3

سير تاريخي ارتباطات ميان فرق اسلامي

2

32

32

-

 

 

4

ارتباطات ميان فرهنگي

2

32

32

-

 

 

5

مباني کلامي- فلسفي ارتباطات

2

32

32

-

 

 

6

ارتباط شناسي تاريخي شيعه

2

32

32

-

 

 

7

فرهنگ و ارتباطات در منابع اسلامي

2

32

32

-

 

 

8

ارتباطات فرهنگي و اقتضائات آن

2

32

32

-

 

 

9

نظريه هاي دين و ارتباطات

2

32

32

-

 

 

10

سياستگذاري فرهنگي- ارتباطي (با رويکرد ديني)

2

32

32

-

 

 

11

سياست­هاي تبليغي و ارتباطي اديان بزرگ

2

32

32

-

 

 

12

فقه ميان فرهنگي

2

32

32

-

 

 

13

مديريت تبليغ در جهان معاصر

2

32

32

-

 

 

14

اخلاق اسلامي در ارتباطات

2

32

32

-

 

 

15

پايان نامه

4

128

-

128

 

 

جمع کل

32

576

448

128

 

 

 

 

د) جدول دروس پيش‌نياز:

 

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پيش‌نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

زبان تخصصي

2

32

32

-

 

 

2

روش تحقيق

2

32

32

-

 

 

3

جامعه شناسي دين

2

32

32

-

 

 

4

جامعه شناسي ارتباطات

2

32

32

-

 

 

جمع کل

8

128

128

-

 

 

 
saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات