فقه عبادی
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف:

دورة دكتري فقه عبادی مرحله عالي آموزشي- پژوهشي در زمينة فقه عبادی است كه دانش‌پژوه مجموعه‌اي هماهنگ از فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي را به صورت تخصصي انجام مي‌دهد و در پايان دوره به اخذ مدرك دكتري نايل مي‌شود.

 

اهداف كلي دوره:

−      دستيابي به قدرت استنباط احكام در موضوعات مربوط؛

−      تربيت محقق در رشته فقه عبادي؛

−      تربيت مدرّس براي مقاطع تحصيلي عالي در مراكز حوزوي و دانشگاهي داخل و خارج كشور؛

−      توليد علم و گسترش مرزهاي دانش در رشته فقه عبادي؛

−      كاربردي كردن فقه عبادي؛

−      پاسخگويي به شبهات علمي در عرصه فقه عبادي؛

−      دفاع علمي از برتري نظام عبادي اسلام نسبت به ساير اديان.

 

سياست‌هاي آموزشي:

−      انطباق آموزه‌هاي دوره با نيازهاي ملي و منطقه‌اي؛

−      دفاع علمي از فقه اهل بيت با رعايت چارچوب‌هاي تقريب بين مذاهب؛

−      پژوهش محور بودن دوره؛

−      كاربردي بودن دوره.

 

پذيرش:

دانش‌پژوهان دورة دكتري فقه عبادي از بين فارغ‌التحصيلان دورة كارشناسي ارشد رشته فقه عبادي بر اساس شرايط  عمومي و اختصاصي‌ پذيرش،‌ انتخاب مي‌شوند.

تبصره:در صورتي كه دانش‌پژوهان از رشته‌هاي ديگر بخواهند در اين دوره شركت نمايند بايد طبق صلاحديد گروه پيش‌نيازهاي لازم را طي نمايند.

 

طول دوره و شكل آن:

−      دورة دكتري فقه عبادی 78 واحد درسی است و طول دوره با احتساب زمان تدوين رساله حداكثر پنج سال (10 نيم‌سال)‌‌ تحصيلي خواهد بود و در صورت نياز يك سال ديگر قابل تمديد است؛

−      حجم پژوهش و تحقيقات (حداقل 40 %) دوره را پوشش خواهد داد؛

−      فراگيران در اين دوره رساله‌ايبه ارزش 18 واحد را مي‌گذرانند؛

−      هر واحد درسي نظري16 ساعت و هر واحد درسی عملي 32 ساعت است؛

محور‌هاي دروس:

 

رديف

محورهاي درس

تعداد واحد

1

دروس حوزوي

30

2

پيش‌نياز

12

3

تخصصي مشتترک

10

4

تخصصی گرایشی

8

5

رساله علمي

18

جمع كل

  78

 

اهميت و ضرورت‌:

گسترش روزافزون قلمرو علم فقه، پيدايش مسائل فراوان مستحدثه، نيازهاي گستردة جامعه به جواب‌هاي دقيق و تفصيلي و كاربردي،‌ برنامه‌ريزي براي رشد متوازن فقه در تمام ابواب و عرصه‌هاي زندگي فردي و اجتماعي مردم، ضرورت برگزاري دوره‌هاي عالي آموزشي و پژوهشي فقه در سطوح عالي (دكتري) را آشكار مي‌سازد.

يكي از عرصه‌هاي مهم در حوزه دانش فقه، فقه عبادي است كه به صورت روزمره با زندگي مردم در ارتباط است. از اين رو پرداختن به آن به صورت تخصصي ضروری است.

 

نقش و توانايي‌:

فارغ التحصيلان اين رشته از آنجا كه با فقه عبادي آشنا گرديده‌اند مي‌توانند احكام عبادي را به صورت استدلالي از منابع معتبر اخذ كرده و تبعاً پاسخگوي نياز‌ها در مسائل عبادي و شبهاتي كه از ناحيه اديان و مذاهب ديگر مطرح مي‌شود باشند.

 

 

 

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پيش‌نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

فقه (1)

2

32

32

-

 

طهارت

2

فقه (2)

2

32

32

-

فقه (1)

طهارت

3

فقه (3)

2

32

32

-

فقه (2)

صلات

4

فقه (4)

2

32

32

-

فقه (3)

صوم

5

فقه (5)

3

48

48

-

فقه (4)

حج

6

فقه (6)

2

32

32

-

فقه (5)

حج

7

فقه (7)

2

32

32

-

فقه (6)

حج

8

اصول (1)

2

32

32

-

 

مفاهیم

9

اصول (2)

2

32

32

-

اصول (1)

مباحث الفاظ

10

اصول (3)

2

32

32

-

اصول (2)

مباحث عقلي

11

اصول (4)

2

32

32

-

اصول (3)

مباحث حجت

12

اصول (5)

2

32

32

-

اصول (4)

اصول عمليه

13

اصول (6)

3

48

48

-

اصول (5)

استصحاب

14

اصول (7)

2

32

32

-

اصول (6)

 

جمعكل

  30

  480

  480

-

 

 

 

الف) دروس حوزوي:

 

تذكر: دروس خارج فقه و اصول هر كدام حداقل 4 سال درسي و به ميزان 15 واحد از مباحث متناسب با هر يك از گرايش‌هاي رشتة دكتري فقه عبادی است.

 

ب) دروس پيش‌نياز:

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پيش‌نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

فلسفه فقه

2

32

32

-

 

پيشرفته

2

عبادت در اديان ابراهيمي

2

32

32

-

 

پيشرفته

3

اسرار عبادت

2

32

32

-

 

تأثيرات روان‌شناختي و جامعه شناختي عبادت

4

فقه القرآن

2

32

32

-

 

آيات عبادي

5

قواعد فقه عبادي

2

32

32

 

 

 

6

مباني اجتهاد

2

32

32

-

 

با تأكيد بر نظريات جديد اجتهادي

                  جمعكل

  12

  192

 192

-

 

 

 

 

نياز استنباط فقهي كاربرد دارند

ج) دروس تخصصي الزامي:

 

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پيش‌نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

فقه عبادي (1)

2

32

32

-

 

كرّ، الكل، حكم شناسي

2

فقه عبادي (2)

1

16

16

-

فقه عبادي (1)

قاعدة لاتعاد

3

فقه عبادي (3)

1

16

16

-

فقه عبادي (2)

مسائل مستحدثهحج

4

فقه عبادي (4)

1

16

16

-

فقه عبادي (3)

مسائل مستحدثه خمس و زكات

5

فقه عبادي (5)

1

16

16

-

فقه عبادي (4)

نذر و عهد و يمين

6

فقه الحديث

1

16

16

-

 

در اجرا دو واحد ارائه شود

7

زبان تخصصي

2

32

32

-

 

 

8

اصول كاربردي

1

16

16

-

 

تطبق قواعد اصولي بر مسائل عبادي

9

رساله علمي

18

576

-

576

 

 

                  جمعكل

 28

 736

 160

576

 

 

 

د) دروس تخصصي گرايشي:

  1. فقه ‌‌مسائل خلافيه

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پيش‌نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

فقه ‌‌مسائل خلافيه(1)

4

64

64

-

 

مسائل اختلافي، طهارت، صلات و حج

2

فقه ‌‌مسائل خلافيه(2)

4

64

64

-

 

مسائل اختلافي عبادات مالي، توسل، تبرك، زيارت و...

جمع واحدها

 8

  128

 128

-

 

 

 
  1. فقه حج

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پيش‌نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

2

فقه حج (1)

4

64

64

-

 

افعال حج

3

فقه حج (2)

4

64

64

-

 

افعال حج

جمع واحدها

  8

  128

 128

-

 

 

 
  1. فقه طهارت و صلات

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پيش‌نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

4

فقه طهارت

4

64

64

-

 

تنجيس متنجس، كر و قليل

5

فقه صلات

4

64

64

-

 

خلل صلات

جمع واحدها

  8

  128

 128

-

 

 

 
  1. فقه عبادات ماليه

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پيش‌نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

6

فقه خمس

4

64

64

-

 

ارباح مكاسب

7

فقه زكات

4

64

64

-

 

زكات فطره

جمع واحدها

  8

 128

 128

-

 

 

 

 

 

 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات