كارشناسي ارشد
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir
طول دوره‌ى كارشناسى ارشد حدّاكثر 64 واحد مى باشد كه در 5 نيمسال تحصيلى ارايه مى شود. در هر نيم سال حدّاكثر 12 واحد ارايه مى شود. هر واحد درسى نظرى 16 ساعت و هر واحد درسى عملى 32 ساعت است. فراگيران در پايان اين دوره پايان نامه‌اى به ارزش 4 واحد ارايه مى دهد.

 

سرفصل رشته‌های مصوب کارشناسی ارشد

اخلاق اسلامي

ادبیات قرآنی

اديان ابراهیمی

ارتباطات فرهنگی

اصول و فقه اسلامي

اهل بيت شناسي

برنامه ریزی آموزشی

بلاغت و نقد ادبی

تاريخ اهل بيت

تاريخ تشيع

تاريخ تمدن اسلامي

تاريخ معاصر جهان اسلام

تبليغ و ارتباطات

تفسير و علوم قراني

جامعه شناسي فرهنگ

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق خصوصي

روانشناسي شخصيت

زبان و ادبيات عربی

زبان و ادبیات فارسی

عرفان اسلامي

عرفان و تصوف

علوم حديث

علوم سياسي

علوم و فنون قرائت

فقه اقتصادي

فقه پزشكي

فقه تربیتی

فقه خانواده

فقه سياسي

فقه عبادي

فقه قضايي

فقه مقارن

فقه و معارف اسلامي با 8 گرايش

فلسفه اسلامي

كلام اسلامي

مالیه و بانکداری اسلامی

مبانی و اندیشه‌های اسلامی

مترجمی عربی

مدیریت سیاستگذاری عمومی

مذاهب اسلامي

مطالعات اسلامی

 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات