اداری
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

خدمات اداری شامل موارد ذیل است:

1. دریافت و ارسال رواديد تحصيلي
؛
2. استقبال و اسكان موقت پذيرفته شدگان؛
3. صدور اقامت تحصیلی و تمديد آن؛
4. صدور گواهي تحصيلي براي مراكز مختلف در داخل و خارج، به زبان هاي گوناگون.   

1. دریافت و ارسال رواديد تحصيلي: 
پيش از ورود داوطلبان تحصيل به جمهوري اسلامي ايران، لازم است براي آنان رواديد تحصيلي صادر و فرستاده شود؛ بنابراين، جامعة المصطفي از طريق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران براي آنان رواديد تهيه و ارسال مينمايد. 

2. استقبال و اسكان موقت پذيرفته شدگان: 
در ابتدای ورود به کشور، از داوطلبان پذيرفته شده استقبال شده، و در مهمان‌ سراي جامعة المصطفي استقرار مي‌يابند و همزمان، امور اداري مربوط به ورود و اقامت آنان در ايران پیگیری ميشود.

3. صدور اقامت تحصیلی و تمديد آن: 
صدور اقامت تحصيلي در جمهوري اسلامي ايران، شش ماهه و يك‌ ساله بوده، داوطلبان بايد در پايان مدت، اجازه‌ی اقامتشان را تمدید نمایند. براي تمديد اقامت، تمهيداتي فراهم شده است تا طلاب از مدارس محل تحصيلشان درخواست تمديد پروانه‌ی اقامت کنند و پس از آن، 
پیگیری همه‌ی مراحل اداري و اجرايي، بر عهده‌ی واحد گذرنامه بوده، پروانه هاي صادرشده در اختيار طلاب  قرار ميگيرد.

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات