متون و منابع درسی
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

براي حفظ نشاط علمي و پويايي مراكز علمی آموزشي، بايد متون درسی جديد، به‌ روز تدوين شود و متون موجود با آخرين دست‌ آوردهاي فن آوری آموزشي ارزیابی و بازنگری گردد؛ از اين رو، توجه به این نکته در جامعة المصطفي، از نظر تنوع مليتي، فرهنگی و زباني طلاب و نيز فراواني رشته‌ها و گرايش هاي تحصيلي، اهميت فراوانی دارد. تاكنون، در جامعة‌ المصطفي العالمیة بیش از هزار عنوان کتاب درسي در مقاطع گوناگون تهيه و تدوین شده که تعدادی از آن  ها به صورت الکترونیک و مربوط به آموزش‌هاي غيرحضوري و تعدادی زیادی نیز مربوط به آموزش های حضوري است. گروه هاي علمي با استفاده از تكنولوژي هاي آموزشي روز دنيا و روش هاي پيشرفته‌ی تدوين متون و با بهره‌گیری از تجربه‌ی استادان شايسته، متون مورد نياز را تدوین نموده، آن  ها را در مراحل گوناگون ارزيابي و بازبيني می‌کنند. با توجه به نياز مراكز علمي و آموزشي  جامعة المصطفي، به تنوع زباني در متون آموزشي توجه می‌شود و تدوين متون به زبان هاي گوناگون با لحاظ فرهنگ های زبانی در دستور كار بخش تدوين متون و منابع درسي قرار گرفته است.

 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات