سطح 5
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

 

 

سطح پنج

سطح پنج فقه و اصول عالي‌ترين دوره پژوهشي آموزشي و تخصصي است كه نخبگان و فضلاي پذيرفته شده به صورت تمام وقت بر اساس برنامه مصوب به فعاليت‌هاي آموزشي و بيشتر پژوهشي مي‌پردازند و در مسير كسب قوه اجتهاد و صاحب نظر شدن در فقه و اصول مي‌باشند. فرگیران در طول دوره زير نظر استاد راهنما به پژوهش پرداخته و ضمن آن آموزشهاي لازم را كه توسط استاد راهنما و گروه علمي تعيين مي‌گردد فرا گرفته و در پایان دوره به اخذ مدرك سطح پنج جامعة المصطفي9 العالميه نائل مي‌شوند.
طول دوره

طول دوره سطح 5، ‌شش سال مي‌باشد و دانش‌پژوهان اين دوره براي مدت چهار سال نخست 80 واحد آموزشي- پژهشي؛ را گذرانده و پس از قبولی در آزمون جامع و طي 2 سال به تدوين رساله علمي، به ارزش 25 واحد پرداخته و جمعاً 105 واحد را مي‌گذرانند.

 محورهای دروس

 

رديف

عناوين

تعداد واحد

1

فقه

32

2

اصول

32

3

سمينار

16

4

رساله علمي

25

جمع كل

105

 

 

جداول دروس   ابتدای صفحه

رديف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

فقه 1

4

80

48

32

 

با تاکید بر پژوهش

2

فقه 2

4

80

48

32

 

با تاکید بر پژوهش

3

فقه 3

4

80

48

32

 

با تاکید بر پژوهش

4

فقه 4

4

80

48

32

 

با تاکید بر پژوهش

5

فقه 5

4

80

48

32

 

با تاکید بر پژوهش

6

فقه 6

4

80

48

32

 

با تاکید بر پژوهش

7

فقه 7

4

80

48

32

 

با تاکید بر پژوهش

8

فقه 8

4

80

48

32

 

با تاکید بر پژوهش

9

اصول 1

4

80

48

32

 

با تاکید بر پژوهش

10

اصول 2

4

80

48

32

 

با تاکید بر پژوهش

11

اصول 3

4

80

48

32

 

با تاکید بر پژوهش

12

اصول 4

4

80

48

32

 

با تاکید بر پژوهش

13

اصول 5

4

80

48

32

 

با تاکید بر پژوهش

14

اصول 6

4

80

48

32

 

با تاکید بر پژوهش

15

اصول 7

4

80

48

32

 

با تاکید بر پژوهش

16

اصول 8

4

80

48

32

 

با تاکید بر پژوهش

17

سمينار 1

2

48

16

32

 

 

18

سمينار 2

2

48

16

32

 

 

19

سمينار 3

2

48

16

32

 

 

20

سمينار 4

2

48

16

32

 

 

21

سمينار 5

2

48

16

32

 

 

22

سمينار 6

2

48

16

32

 

 

23

سمينار 7

2

48

16

32

 

 

24

سمينار 8

2

48

16

32

 

 

25

رساله علمي

25

800

-

800

 

 

جمع

105

2464

896

 1568

 

 
 
saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات