تاریخ اسلام
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف 

تاريخ اسلام يك رشته علمى است كه حوادث تاريخى را از صدر اسلام تا دوره معاصر مورد بررسى قرار مى دهد. فراگيرى آن به گونه اى است كه در شرق، آسياى ميانه، قفقاز، هند و جنوب شرقى آسيا و در غرب، اندلس؛ مغرب، شمال آفريقا و عثمانى را نيز شامل مى گردد و فقط به تاريخ سياسى اين مناطق محدود نگشته بلكه تاريخ فكرى، تمدن اسلامى، وضعيت اجتماعى، اقتصادى و مذهبى اين قلمرو را نيز مورد بحث قرار مى دهد. كه به صورت روشمند و علمى به تبيين و تحليل اين رخدادها مى پردازد. تاريخ تشيع و تاريخ معاصر يكى از محورهاى اصلى تاريخ اسلام است و تلاش شده عناوينى براى آن دروس در نظر گرفته شود. در دوره كارشناسى رشته تاريخ اسلام دروس حوزوى و دانشگاهى به صورت تلفيقى ارايه مى گردد.

اهداف

اهداف و كاركردهايى كه مى توان براى دوره ى كارشناسى تاريخ اسلام برشمرد، عبارتند از:

- توان دفاع صحيح و منطقى و براساس روش علمى از اسلام در بعد تاريخى؛

- شناخت جايگاه واقعى تمدّن اسلامى؛

- شناخت تشيّع به عنوان يكى از تأثير گذارترين گروه هاى اسلامى؛

- توان توهّم زدايى از شبهات مربوط به تاريخ اسلام و تشيّع؛

- تجربه آموزى با بررسى علل پيدايى، رشد، انحطاط وسقوط حكومت هاى مسلمانان؛

- شناخت سير تاريخى انديشه هاى اسلامى؛

- شناخت استعدادها و هدايت آنان براى تحصيلات آينده؛

- تربيت محققان توانمند براى گسترش و توسعه ى دانش در زمينه ى تاريخ.

طول و شكل دوره

ـ طول دوره ى كارشناسى تاريخ اسلام حدّاكثر 5 سال مى باشد.

ـ نظام درسى، واحدى است.

ـ هر واحد درسى نظرى برابر با 16 ساعت مى باشد كه در قالب يك نيم سال تحصيلى 16 هفته اى ارايه مى گردد.

ـ هر واحد درسى عملى برابر 32 ساعت مى باشد.

واحدهاى درسى

تعداد كل واحدهاى درسى دوره ى كارشناسى تاريخ اسلام 177 واحد مى باشد. بخش عمده ى واحدها، نظرى است و با تكيه بر پژوهش در ضمن آموزش ارايه مى گردد. واحدهاى اين دوره، تحت چهار عنوان كه عبارتند از: 1ـ دروس حوزوى 2ـ دروس عمومى (مشترك) 3ـ دروس پايه 4ـ دروس تخصّصى مطابق جدول زير طبقه بندى شده و ارايه مى شود.

ردیف

محورهای درس ها

تعداد واحد

1

دروس حوزوى

42

2

دروس عمومى

21

3

دروس پایه

44

4

دروس تخصّصى

70

جمع کل

177

 

نقش و توانايى

دانش آموختگان اين رشته با توانايى به دست آورده از مطالعات تاريخى مى توانند زمينه ى تدريس و پژوهش را فراهم آورد، در مراكز علمى مفيد واقع شوند و هم چنين مى توانند پس از طى دوره ى كارشناسى ادامه تحصيل داده و نقش مؤثرترى در نشر و اعتلاى فرهنگ وتمدن اسلامى و شناساندن آن به جوامع مختلف ايفا كنند و در تحقق اهداف ذكر شده سودمند باشند.

عناوين درسي :

الف) دروس حوزوى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

صرف (1)

4

80

48

32

   

2

صرف (2)

3

64

32

32

صرف (1)

 

3

نحو (1)

3

48

48

-

صرف (2)

 

4

نحو (2)

5

96

64

32

صرف2 و نحو 1

 

5

نحو (3)

5

96

64

32

صرف و نحو 2

 

6

تجزیه و ترکیب

2

64

-

64

   

7

عقائد اسلامی (1)

2

32

32

     

8

عقائد اسلامی(2)

2

32

32

     

9

منطق (1)

2

32

32

     

10

منطق (2)

2

32

32

     

11

فلسفه اسلامی (1)

2

32

32

     

12

فلسفه اسلامی (2)

2

32

32

     

13

تفسیر مقدماتی

2

32

32

     

14

آشنایی با نهج البلاغه

2

32

32

     

15

آشنایی با علوم قرآن

2

32

32

     

16

متن خوانی و درک متن

2

64

-

64

   
 

جمع کل

42

800

544

256

   
 

ب) دروس عمومى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

اندیشه‌ی اسلامی(1)

2

32

32

-

   

2

اندیشه‌ی اسلامی(2)

2

32

32

-

اندیشه‌ی اسلامی (1)

 

3

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

32

32

-

   

4

آشنایی با اندیشه‌ی سیاسی اجتماعی امام خمینی(ره)

2

32

32

-

اندیشه اسلامی(2)

 

5

ادبیات فارسی

3

48

48

-

   

6

تربیت بدنی

2

32

32

-

   

7

اخلاق اسلامی

2

32

32

-

   

8

تفسیر موضوعی قرآن

2

32

32

-

تفسیر مقدماتی

 

9

تنظیم خانواده

1

16

16

-

   

10

زبان خارجی

3

48

48

-

   
 

جمع کل

21

336

336

     
 

تذكر: سرفصل هاى دروس عمومى همان سر فصل مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى است.

ج) دروس پايه:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

تفسیر موضوعی

2

32

32

-

تفسیر مقدماتی

 

2

تاریخ عمومی ادیان (1)

2

32

32

-

   

3

تاریخ عمومی ادیان (2)

2

32

32

-

تاریخ عمومی ادیان (1)

 

4

مبانی و اصول استنباط از قرآن و حدیث

2

32

32

-

   

5

انسان شناسی

2

32

32

-

   

6

فقه (1)

4

64

64

-

اصول فقه

 

7

فقه (2)

4

64

64

-

فقه (1)

 

8

فقه (3)

4

64

64

-

فقه (2)

 

9

اصول فقه

5

80

80

-

منطق و فقه (3)

 

10

عقائد اسلامی (3)

2

32

32

-

عقاید اسلامی (2)

 

11

عقائد اسلامی (4)

2

32

32

-

عقائد اسلامی(3)

 

12

روش تدریس

1

16

16

-

   

13

مدیریت آموزشی و فرهنگی

2

32

32

-

   

14

مبانی جامعه شناسی

2

32

32

-

   

15

روان شناسی عمومی

2

32

32

-

   

16

ریاضیات مقدماتی

2

32

32

-

   

17

آمار توصیفی

2

32

32

-

   

18

کلیات اقتصاد

2

32

32

-

ریاضیات مقدماتی

 
 

جمع کل

44

704

704

-

   
 

د) دروس تخصّصى رشته تاريخ اسلام

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

جهان اسلام در عصر بعثت

2

32

32

-

ندارد

 

2

تاریخ اسلام (1)

4

64

64

-

ندارد

 

3

تاریخ اسلام (2)

2

32

32

-

تاریخ اسلام (1)

 

4

تاریخ اسلام (3)

2

32

32

-

تاریخ اسلام (2)

 

5

تاریخ اسلام (4)

4

64

64

-

تاریخ اسلام (3)

 

6

تاریخ جنگهای صلیبی

2

32

32

-

تاریخ اسلام (4)

 

7

تاریخ عثمانی

2

32

32

-

تاریخ اسلام (1و2)

 

8

تاریخ صفویه

2

32

32

-

ندارد

 

9

تاریخ تشیع(1)

2

32

32

-

تاریخ تشیع(1)

 

10

تاریخ تشیع (2)

2

32

32

-

ندارد

 

11

تاریخ سیره پیامبر و اهل بیت (ع) (1)

2

32

32

-

تاریخ سیره پیامبر(1)

 

12

تاریخ سیره پیامبر و اهل بیت (ع) (2)

2

32

32

-

تاریخ اسلام (1،2)

 

13

تاریخ اسلام در مصر و شام

2

32

32

-

تاریخ اسلام (4)

 

14

تاریخ اسلام در مغرب و آندلس

4

64

64

-

ندارد

 

15

تاریخ اسلام در شبه قاره هند و جنوب شرق دور

2

32

32

-

ندارد

 

16

تاریخ اسلام در آسیای میانه و قفقاز

2

32

32

-

ندارد

 

17

تاریخ اروپا (1)

2

32

32

-

تاریخ اروپا(1)

 

18

تاریخ اروپا (2)

2

32

32

-

ندارد

 

19

کلیات تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی

2

32

32

-

ندارد

 

20

تاریخ آموزش در اسلام

2

32

32

-

ندارد

 

21

تاریخ فرق اسلامی

2

32

32

-

ندارد

 

22

وضع کنونی جهان اسلام

2

32

32

-

ندارد

 

23

جنبشهای فکری – دینی معاصر

2

32

32

-

ندارد

 

24

تاریخ در قرآن

2

32

32

-

ندارد

 

25

تاریخ در روایات

2

32

32

-

ندارد

 

26

روش تحقیق در علوم اجتماعی

2

48

16

32

ندارد

 

27

تاریخ مطالعات اسلامی در غرب

2

32

32

-

ندارد

 

28

جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی

2

32

32

-

ندارد

 

29

تاریخ نگاری در اسلام

2

32

32

-

ندارد

 

30

مبانی علم سیاست

2

32

32

-

ندارد

 

31

متن خوانی

2

64

32

32

ندارد

 

32

سمینار موضعات منتخب

2

48

16

32

ندارد

 
 

جمع کل

70

1184

1088

96

   
 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات