علوم قرآن و حدیث
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف

دوره ى كارشناسى علوم قرآن و حديث، عبارت است از مرحله اى كه طلاّب با دروس تخصّصى رشته‌ى مربوط آشنا شده، و در پايان موفّق به اخذ مدرك كارشناسى در آن رشته مى شوند.

تذكر: اين رشته تلفيقى از نظام آموزشى حوزه و دانشگاه است.

اهداف كلّى دوره:

- تربيت معلّم قرآن و حديث.

- تربيت مبلّغ قرآن و حديث.

- تربيت كارشناس در رشته‌ى مربوط.

- تربيت طلاّب مستعد براى ورود به دوره ى كارشناسى ارشد.

اهداف و سياست هاى آموزشى:

- ايجاد زمينه‌ى تعالى اخلاقى و معنوى طلاّب.

- توجه به معارف قرآنى در تدوين سرفصل ها و متون درسى.

- ايجاد توانايى تحقيق، تدريس، تبليغ از طريق كسب مهارت هاى لازم.

- ايجاد توانايى استفاده از متون عربى (متون تفسيرى و حديثى).

- پرورش توانايى استفاده از متون عربى (متون تفسيرى و حديثى).

- شناخت فقه و اصول در حدّ لزوم و متناسب رشته.

- شناخت محورهاى اصلى دروس رشته از طريق اختصاص حدّاقل 33% واحدها به آن.

- توجه به دروس مورد نياز منطقه اى با اختصاص درصدى از زمان واحدها به آن.

- كسب اطلاعات عمومى در زمينه ى علوم و معارف اسلامى و آشنايى با مهم ترين آثار و منابع آن.

- فراگيرى زبان عمومى (غير از فارسى و عربى).

طول مدّت و تشكيل نظام آموزشى:

- تعداد كلّ واحدهاى اين دوره به دليل تلفيق دروس حوزوى و دانشگاهى 167 واحد درسى بوده كه حدّاكثر در مدّت پنج سال ارايه مى شود.

- هر واحد نظرى 16 و هر واحد عملى 32 ساعت و زمان تدريس هر واحد يك نيمسال در شانزده هفته مى باشد.

برنامه ى درسى دوره:

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوى

32

2

دروس عمومى

21

3

دروس مشترك

54

4

دروس تخصّصى

60

جمع كل

167

 

ضرورت:

از آنجا كه قرآن و سنّت دو منبع اصلى دين اسلام، و تأمين كننده ى نيازهاى دينى مسلمانان است و شناخت آن ها براى پژوهش و تدريس آموزه هاى اسلامى و تبليغ آن ها ضرورى است؛ لازم است، كه رشته ى علوم قرآن و حديث به صورت مستقل برگزار شود تا نياز جهان اسلام به كارشناسان اسلامى تأمين گردد.

نقش و توانايى:

دانش آموختگان اين رشته با مطالعه و تحصيل در رشته ى علوم قرآن و حديث مى توانند، پژوهشگر، مبلّغ و مدرّس قرآن، تفسير و حديث شوند، و نقش مؤثّرى در اعتلاى فرهنگ اصيل اسلامى و شناساندن آن به مردم جهان ايفا كنند. و با كسب معلومات نسبى در مقاطع بعدى ادامه ى تحصيل دهند و به اهداف برنامه ريزى تعميق بخشند.

تذكّر: دروس ارايه شده در اين برنامه، طبق برنامه ى مصوب 135 واحد دوره كارشناسى است و براى اين دوره 34 واحد به صورت پيش نياز با عنوان دروس حوزوى درنظر گرفته شد.

عناوين درسي :

الف) دروس حوزوى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

صرف (1)

4

80

48

32

   

2

صرف (2)

3

64

32

32

صرف(1)

 

3

نحو (1)

3

48

48

-

صرف (2)

 

4

نحو (2)

5

96

64

32

نحو (1)

 

5

نحو (3)

5

96

64

32

نحو (2)

 

6

تجزیه و ترکیب

2

64

-

64

نحو (3)

 

7

متن خوانی و درک متن

2

64

-

64

نحو (3) و تجزیه و ترکیب

 

8

روش آموزش قرآن

1

32

-

32

   

9

فلسفه‌ی اسلامی مقدماتی

2

32

32

-

   

10

روش تبلیغ

1

32

-

32

عقائد اسلامی(2)

 

11

آشنایی با تاریخ و فرهنگ ایرانی

2

32

32

-

   

12

منطق مقدماتی

2

32

32

-

   
 

جمع کل

32

672

352

320

   
 

 

ب) دروس عمومى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

اندیشه اسلامی (1)

2

32

32

-

   

2

اندیشه اسلامی (2)

2

32

32

-

اندیشه اسلامی (1)

 

3

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

32

32

-

   

4

آشنایی با اندیشه سیاسی اجتماعی امام خمینی (ره)

2

32

32

-

اندیشه اسلامی (2)

 

5

ادبیات فارسی

3

48

48

-

   

6

تربیت بدنی

2

32

32

-

   

7

اخلاق اسلامی

2

32

32

-

   

8

تفسیر موضوعی قرآن

2

32

32

-

تفسیر مقدماتی

 

9

تنظیم خانواده

1

16

16

-

   

10

زبان خارجی

3

48

48

-

   

جمع کل

21

336

336

     
 

تذكر: سرفصل هاى دروس عمومى همان سرفصل مصوّب شوراى عالى انقلاب فرهنگى است.

 

ج) دروس مشترك :

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

نحو تكميلى

1

32

-

32

نحو (3)

 

2

آشنايى با علوم قرآن

2

32

32

-

   

3

تفسير مقدّماتى

2

32

32

-

آشنایی با علوم قرآن

 

4

تفسير موضوعى

2

32

32

-

اخلاق

 

5

آشنايى با تاريخ و منابع حديث

2

32

32

-

آشنایی با علوم قرآن

 

6

عقائد اسلامى (3)

2

32

32

-

اندیشه اسلامی(1)

 

7

عقائد اسلامى (4)

2

32

32

-

عقائد اسلامی (3)

 

8

تاريخ عمومى اديان (1)

2

32

32

-

   

9

تاريخ عمومى اديان (2)

2

32

32

-

تاریخ عمومی ادیان (1)

 

10

تاريخ اسلام

2

32

32

-

تحلیلی صدر اسلام

 

11

آشنايى با فرق و مذاهب اسلامى

2

32

32

-

   

12

شيـعه شناسى

2

32

32

-

آشنایی با فرق و مذاهب

 

13

آشنايى با عرفان اسلامى

2

32

32

-

   

14

اصول فقه

5

80

80

-

منطق و نحو (3)

 

15

آشنايى با دانش فقه

2

32

32

-

   

16

فقه (1)

4

64

64

-

اصول فقه و آشنایی ببا دانش فقه

 

17

فقه (2)

4

64

64

-

فقه (1) و اصول فقه

 

18

فقه (3)

4

64

64

-

فقه (2)

 

19

منطق

4

64

64

-

منطق مقدماتی

 

20

فلسفه‌ى اسلامى

4

64

64

-

فلسفه‌ی اسلامی مقدماتی

 

21

روش تحقيق

2

48

16

32

   
 

جمع کل

54

896

832

64

   
 

د) دروس تخصّصى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

تفسير ترتيبى (1)

4

64

64

-

تفسیر مقدماتی

 

2

تفسير ترتيبى (2)

4

80

48

32

تفسیر (1)

 

3

تفسير ترتيبى (3)

4

80

48

32

تفسیر (2)

 

4

تفسير ترتيبى (4)

4

80

48

32

تفسیر (3)

 

5

تفسير ترتيبى (5)

4

80

48

32

تفسیر (4)

 

6

آشنايى با مبانى و قواعد تفسيرى

2

32

32

-

   

7

ٱشنایی با تاریخ تفسیر و مفسران

2

48

32

16

آشنايى با مبانى و قواعد تفسيرى

 

8

تاریخ قرآن

2

32

32

-

آشنایی با علوم قرآن

 

9

روش ها و گرایش های تفسیری

2

32

32

-

آشنايى با مبانى و قواعد تفسيرى

 

10

تفسیر موضوعی (3)

2

32

32

-

تفسیر ترتیبی (1)

 

11

تفسیر موضوعی (4)

2

32

32

-

تفسیر موضوعی (3)

 

12

تفسیر موضوعی (5)

2

32

32

-

تفسیر موضوعی (4)

 

13

علوم بلاغت

2

32

32

-

نحو (3)

 

14

مفردات قرآن

2

48

16

32

تفسیر مقدماتی

 

15

روش های ترجمه قرآن

2

48

16

32

روش ها و گرایش های تفسیری

 

16

علوم قرآن (1)

2

32

32

-

آشنایی با علوم قرآن

 

17

علوم قرآن (2)

2

32

32

-

علوم قرآن (1)

 

18

علوم قرآن (3)

2

32

32

-

علوم قرآن (2)

 

19

اصول و انواع قرائات

2

48

16

32

تجوید تکمیلی

 

20

صوت و لحن قرائات

1

32

-

32

تجوید تکمیلی

 

21

تاریخ حدیث

2

32

32

-

تاریخ و منابع حدیث

 

22

داریة الحدیث (مصطلح الحدیث)

2

32

32

-

تاریخ و منابع حدیث

 

23

فقه الحدیث

2

32

32

-

داریة الحدیث

 

24

آشنایی با علم رجال

2

32

32

-

داریة الحدیث

 

25

آشنایی با منابع حدیث شیعه و اهل سنت

3

64

32

32

تاریخ حدیث

 
 

جمع کل

60

1120

816

304

   
 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات