واحدها
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

واحد‌هاي جامعة المصطفي العالمية

واحدهای آموزشی تربیتی، پژوهشی و فرهنگی مرتبط با جامعة المصطفي العالمية با تعاریف ذیل شناخته مي‌شوند:

1. واحدهاي تابعه:

واحدهاي تابعه در سياست، خط مشي، مقررات و تشكيلات، تابع جامعة المصطفي و فاقد شخصيت حقوقي مستقل اند. اين واحدها تحت پوشش و مديريت کامل جامعة المصطفي قرار مي‌گيرند.

2. واحدهاي وابسته:

واحدهاي وابسته از نظر سازمانی، به جامعة‌المصطفي تعلق دارند و از قوانین آن پيروي مي‌نمايند و بنا به اقتضاها و ضرورت‌هاي اداري، شخصيت حقوقي مستقلی دارند.

3. واحدهاي پيوسته:

واحدهاي پيوسته با هدف تحقق اهداف جامعة المصطفي، با همکاری اشخاص حقيقي يا حقوقي تأسيس مي‌شوند و از سياست‌ها و خط مشي‌هاي آن پيروي نموده، شخصيت حقوقي مستقلی دارند. بیشتر اين مراكز در حوزه محتوايي و نرم‌افزاري حمايت می‌شوند و با اجرای برنامه‌هاي جامعة المصطفي، خدماتی دریافت مي‌كنند.

4. واحدهاي همكار:

واحدهاي همكار به صورت ويژه طرف قرارداد همكاري با جامعة المصطفي قرار دارند و بخشي از وظايف آموزشي و پژوهشی آن را انجام می‌دهند.

واحد های مذکور در این بخش هرکدام جزء یکی از انواع واحد های آموزشی المطصطفی به حساب می آیند.

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات