كلينيك تخصصي درماني
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

برنامه‌هاي سلامت و پيشگيري

 

اين مرکز از گذشته تاکنون به خدمات مشاوره‌اي و مددکاري نگاه ويژه‌اي داشته و تلاش کرده خدمات‌ مناسبي را در حوزه سلامت و امنيت به طلاب محترم ارائه دهد. با تشکيل معاونت امداد و سلامت، اين فعاليت‌ها در ابعاد کمي و کيفي گسترش يافت.

 


مددکاري

نيازهاي بهداشتي درماني و فوريت‌هاي پزشکي و توجه به اهميت سلامت خانواده از مهم‌ترين وظايف اداره امداد و امنيت اجتماعي است. پيگيري و سامان امور بهداشتي و درماني طلاب و خانواده‌هاي غيرايراني از مهم‌ترين اهداف حوزه سلامت است که با برنامه‌هاي مختلف انجام مي‌شود. کارشناسان و مسئولان اين اداره با توجه به اهميت مسئله، پيگير نيازها و بايسته‌هاي حفظ سلامت و پيشگيري و درمان طلاب و خانواده‌هاي محترم به صورت شبانه‌روزي هستند. اين اداره در دو بخش خواهران و برادران در 5 واحد فعاليت مي‌کند. واحدهاي مددکاري درماني، مددکاري اجتماعي و امنيتي، مددکاري خانواده، مددکاري حقوقي و واحد بهداشت برنامه‌هاي اين اداره را اجرا مي‌کنند.

ارتباط با نهادهايي چون نيروي انتظامي، مراکز درماني تخصصي و فوق تخصصي، مدارس تحت اشراف و انجمن‌هاي مليتي در هماهنگي و توسعه برنامه‌هاي امنيتي و اجتماعي و درماني از مهم‌ترين وظايف و برنامه‌هاي اين اداره است.

 


 مشاوره و راهنمايي

خدمات مشاوره‌اي تربيتي، خانوادگي، اجتماعي براي ايجاد فضايي آرام و با نشاط و رفع موانع و مشکلات مختلف يکي از راه‌هاي شکوفايي توانايي بالقوه طلاب و خانواده‌هاست. کلينيک مشاوره با استفاده از مشاوران توانمند حوزه و دانشگاه در گرايش‌هاي پزشکي، روان‌پزشکي و روانشناسي، خدمات قابل توجهي به خانواده‌هاي محترم ارائه مي‌دهد. وضعيت‌ خاص افراد نيازمند کمک، شرايط ويژه‌اي بوجود مي‌آورد که در کلينيک مشاوره با کمک مشاوران متخصص و باتجربه سعي در رفع آن مي‌شود. اين مرکز روزانه در زمينه‌هاي تربيتي، روان‌درماني، روان‌سنجي پزشکي، خدمات مشاوره و راهنمايي تحصيلي، حقوقي، پزشکي، و روان‌پزشکي و... پذيراي طلاب و خانواده‌هاي محترم است.

اين مرکز در حمايت از مراجعين، با هماهنگي مراکز درماني و اجتماعي معتبر ضمن معرفي براي مداوا، فرايند درمان آنان را تسهيل مي‌کند. همچنين اين مرکز با انتشار بروشورهايي در زمينه مشاوره و روان‌شناسي و مشکلات شايع و نيز عرضه کتاب و نوارهاي تخصصي، آگاهي مراجعان را ارتقا مي‌دهد. اين کلينيک در تمام روزهاي هفته پذيراي مراجعان است.

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات